Procedura odwoławcza w przetargach – skarga do sądu

Wykonawca, który uważa, że zamawiający postępuje niezgodnie z przepisami prawa i nie zgadza się z jego postępowaniem, może chronić swoje interesy. Prawo Zamówień Publicznych daje mu możliwość wzniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a jeżeli również jej orzeczenie nie zadowoli wykonawcy, wówczas może on zaskarżyć je do sądu.

Wniesienie skargi i terminy

Procedurę zaskarżania orzeczenia Izby do sądu regulują artykuły 198a – 198g Prawa Zamówień Publicznych. Wykonawca, który nie zgadza się z wyrokiem wydanym przez Izbę może skierować sprawę do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezesa Izby, który następnie dołącza do niej akta prowadzonego przed KIO postępowania i przesyła do odpowiedniego sądu (jest nim sąd właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego). Informacja o złożeniu skargi i jej odpis jest również przesyłany drugiej stronie postępowania.

Skargę należy wnieść w terminie do 7 dniu od daty otrzymania orzeczenia. Tyle samo czasu ma Prezes Izby na dostarczenie jej wraz z odpowiednimi dokumentami do sądu. Prawo do wniesienia skargi przysługuje nie tylko stronom – także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może przystąpić do toczącego się postępowania w terminie do 21 dni od wydania orzeczenia przez Izbę i zaskarżyć jego treść.

Treść skargi

Skarga musi spełniać odpowiednie wymogi formalne, żeby została przyjęta. Przede wszystkim musi precyzyjnie określać postępowanie którego dotyczy, a także zawierać zarzuty wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem dowodów, które je potwierdzają. Wymaga się również dołączenia wniosku o uchylenie orzeczenia lub jego zmianę (częściową lub w całości). Strona składająca skargę nie może wskazać w niej żadnych nowych żądań, poza tymi, które były przedmiotem postępowania prowadzonego przed Izbą. Skarga nie spełniająca wymogów formalnych lub niekompletna (czyli taka, która nie została uzupełniona o żądane przez sąd dokumenty w określonym terminie) zostanie odrzucona bez rozpatrywania jej zasadności.

Postępowanie sądowe

Sąd podejmuje się rozpatrzenia skargi najpóźniej w miesiąc po jej wpłynięciu. Na podstawie swojej oceny zawartych w skardze zarzutów ma trzy możliwości rozstrzygnięcia. W przypadku jeżeli skarga jest bezzasadna i orzeczenie Izby zostało wydane zgodnie z prawem sąd oddala skargę i utrzymuje orzeczenie w mocy. Jeżeli ma zastrzeżenie odnośnie jego treści, może je zmienić (zgodnie z żądaniem strony – w całości lub w części). Może również umorzyć postępowanie, w sytuacjach gdy znajdzie podstawę do podjęcia takiej decyzji. Wyrok sądu kończy postępowanie odwoławcze – wykonawcy nie przysługuje możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Takie prawo ma jedynie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w sytuacjach gdy postępowanie toczyło się na jego wniosek.

O kosztach postępowania decyduje sąd w wydanym wyroku. Są one zależne nie tylko od treści orzeczenia, ale również od kosztów poniesionych przez każdą ze stron na dotychczas prowadzone postępowanie odwoławcze.

Polecamy również zapoznanie się z podobnym artykułem dotyczącym odwołań do przetargów: „Rażąco niska cena w postępowaniach przetargowych

Podziel się!
    Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacje i procedury przetargowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    *

    Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>