Wadium: rodzaje, terminy, kiedy się stosuje?

Wadium jest zabezpieczeniem funkcjonującym podobnie do kaucji, którego wymaga zamawiający w postępowaniach przetargowych. Jego celem jest ochrona organizatora przetargu przed sytuacją, w której zwycięzca odmawia podpisania umowy lub wykonawcy celowo składają niekompletne oferty i postępowanie zostaje nierozstrzygnięte albo też trzeba je powtarzać.

Kiedy można żądać wniesienia wadium?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zamawiający może zażądać wadium od przedsiębiorców uczestniczących w przetargu, gdy kwota zamówienia przekracza (lub jest równa) sumie 14 tys. euro (czyli 56.274,40 zł netto). Powyżej tego progu, zamawiający ma obowiązek pobierania wadium (art. 45.1 i 45.2 PZP), jednak nie może ono przekroczyć 3% wartości zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie jest podzielone na części, zamawiający może zażądać osobnego wadium dla każdej z nich.

Wszystkie informacje dotyczące wadium powinny być zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, łącznie z danymi o jego wysokości, dopuszczalnych sposobach wnoszenia i terminach. Zamawiający powinien również podać wszystkie dodatkowe informacje umożliwiające wniesienie wadium (np. numer konta bankowego).

Rodzaje wadium, terminy

Zgodnie z art. 45.6 PZP, wadium może być wnoszone w pięciu różnych formach: pieniądzu (w formie przelewu na konto bankowe lub wpłaty gotówki w kasie zamawiającego), poręczeniach (banku, SKOK-ów lub innych uprawnionych podmiotów) oraz gwarancjach bankowych albo ubezpieczeniowych. W przypadku pieniężnego wadium wystarczy przelanie pieniędzy i załączenie do dokumentów potwierdzenia (może być to również generowane w e-bankach potwierdzenie bez podpisu i stempla). W pozostałych przypadkach do dokumentów dołącza się oryginały gwarancji lub poręczeń. Muszą one być ważne przez okres od złożenia oferty, aż do terminu ostatecznego wyboru (czasu związania ofertą przez wykonawców).

Wadium powinno zostać wniesione przed terminem składania ofert (art. 45.3 PZP). W przypadku najbardziej popularnej formy wadium (czyli przelewu na konto bankowe) przyjmuje się, że ten warunek jest spełniony, gdy przed określonym w SIWZ terminem odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie zamawiającego (chyba, że w SIWZ jest napisane inaczej). Dokonując więc przelewu należy uwzględnić również czas, jaki będzie potrzebny bankom na operacje związane z transferowaniem pieniędzy. Jeżeli wadium zostanie zaksięgowane po terminie (nawet kilka godzin po nim), wówczas zamawiający ma prawo odrzucić wykonawcę, jako tego, który nie spełnił warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu.

Zatrzymanie i zwrot wadium

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powinien zwrócić wadium pozostałym wykonawcom startującym w przetargu, zatrzymując jedynie wadium wygranego do czasu podpisania przez niego umowy. Jeżeli warunkiem udzielenia zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy, wówczas zamawiający (po pisemnej zgodzie wykonawcy) może zaksięgować wadium na poczet tego zabezpieczenia (zwycięzca przetargu dopłaca wówczas różnicę lub otrzymuje zwrot „nadpłaty”). Wykonawca może być wezwany do ponownego wniesienia wadium w sytuacjach, gdy zostanie zwycięzcą postępowania (np. w wyniku odwołania lub gdy wygrany nie podpisze umowy), a zamawiający już oddał wadium pozostałym przedsiębiorcom startującym w przetargu.

Jeżeli w postępowaniu wymagano wniesienia wadium w pieniądzu, zwracane jest ono wraz z odsetkami (wynikającymi z oprocentowania na koncie zamawiającego). Jednakże zamawiający ma prawo odliczyć sobie koszty przelewu oraz część kosztów prowadzenia rachunku, co w praktyce bardzo często oznacza zwrot tej samej kwoty, jaką wpłacał wykonawca.

Zgodnie z przepisami PZP (art. 46.4a i 46.5) zamawiający może tylko w czterech sytuacjach zatrzymać wadium. Pierwsze dwie z nich dotyczą niezawarcia umowy – jeżeli zwycięzca postępowania nie podpisze umowy (zgodnej z warunkami zawartymi w SIWZ) lub gdy jakiegokolwiek powodu, ze jego winy, podpisanie umowy stanie się niemożliwe. Pozostałe dwa przypadki dotyczą odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz sytuacji, gdy przedsiębiorca, z własnej winy, nie uzupełni w terminie wymaganych od niego oświadczeń lub dokumentów (w trybie art. 26.3 PZP).

Podziel się!
  Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacje i procedury przetargowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Jedna odpowiedź na „Wadium: rodzaje, terminy, kiedy się stosuje?

  1. Pingback: Dokumenty wymagane w przetargach – SIWZ, Przedmiar robót, Opis zamówienia, Specyfikacje techniczne | Blog Eurobudowa

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>