Dokumenty wymagane w przetargach – SIWZ, Przedmiar robót, Opis zamówienia, Specyfikacje techniczne

Zamówienia na dostawy i usługi

Prowadzenie postępowania w trybie przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wymaga zachowania określonej procedury. Na zamawiającego nakłada również obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie jednoznaczny i wyczerpujący (art. 29 § 1 PZP), tak, by wykonawcy biorący udział w postępowaniu mogli przygotować oferty na podstawie jak najpełniejszych informacji.

docum Dokumenty wymagane w przetargach – SIWZ, Przedmiar robót, Opis zamówienia, Specyfikacje techniczne

SIWZ

Podstawowym dokumentem, w którym zawarte są niezbędne do przeprowadzenia przetargu informacje, jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jak wskazuje sama nazwa, zawiera ona wszystkie ważne informacje dotyczące postępowania, a więc m.in. dane ogłaszającego przetarg, procedury, terminy składania ofert i sposoby ich oceniania, jak również wymagania stawianych jego uczestnikom. SIWZ jest dokumentem udostępnianym każdemu zainteresowanemu podmiotowi w formie elektronicznej (coraz częściej można ją po prostu ściągnąć ze strony www zamawiającego lub z BIP) lub w formie papierowej. Za udostępnienie Specyfikacji mogą być pobierane opłaty (ale tylko takie, które pokrywają koszty jej wytworzenia, czyli np. wydrukowania, pendrive). Zazwyczaj jednak jest ona bezpłatna.

Opis zamówienia

W SIWZ musi być zawarty opis zamówienia. Powinien on być sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z użyciem określeń, które nie budzą wątpliwości i które pozwalają określić wszystkie wymagania (art. 29 § 1 PZP). Zamawiający nie powinien używać w nim znaków towarowych, patentów itp., które jednoznacznie wskazują na określoną markę (opis powinien być tak sporządzony, by nie łamać zasad uczciwej konkurencji). Jeżeli wskazanie marki jest konieczne, wówczas należy dopuścić również inne marki, spełniające wymagania zamówienia lub mające podobne funkcje, właściwości lub specyfikację. W opisie dostawy mogą się również znaleźć wymagania odnośnie realizacji zamówienia (art. 29 § 4 PZP). Zamawiający powinien uwzględnić również cechy techniczne i jakościowe. W szczególności opisuje je z wykorzystaniem Polskich i Europejskich Norm, które będzie musiał spełnić zamawiany produkt lub usługa. Alternatywą jest powołanie się na certyfikaty (np. CE, potwierdzające jakość i właściwości produktu), aprobaty techniczne lub specyfikacje techniczne. Do SIWZ dołączany jest również wzór umowy, którą wykonawca będzie musiał podpisać gdy wygra przetarg. Zgodę na jej zapisy wyraża się parafując poszczególne strony i bez wypełniania poszczególnych luk (np. ceny, nazwy wykonawcy) dołącza do składanych dokumentów.

Dokumenty przetargowe bez tajemnic – zamówienie na roboty budowlane

Przy zamówieniach na roboty budowlane, prowadzonych  trybie przetargowym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, oprócz specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawia się wiele innych dokumentów, które mają za zadanie jak najdokładniej opisywać zamawiane prace. Zasady ich sporządzania oraz zawartość określają dodatkowe akty wykonawcze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Zgodnie z art. 31 § 1 i 2 PZP zakres robót budowlanych opisywany jest za pomocą dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w przypadku projektów – za pomocą programu funkcjonalno- użytkowego. Szczegółowe wytyczne dla tych dokumentów zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004r., nr 202, poz. 2072, tekst jednolity ogłoszony 10 maja 2013r., Dz. U. 2013r., poz. 1129). Zgodnie z jego zapisami dokumentacja projektowa dla prac wykonawczych musi obejmować projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót. Jeżeli dla przedmiotu zamówienia wymagane są dodatkowe opinie, projekty, pozwolenia lub uzgodnienia powinny się one również znaleźć w dokumentacji przetargowej.

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze sporządzane są w formie rysunków w odpowiedniej skali oraz z dodatkowymi wyjaśnieniami, a ich celem jest sprecyzowanie szczegółów zamówienia, m.in. rozwiązań budowlanych, konstrukcyjnych oraz detali architektonicznych. Dotyczą także przygotowania terenu pod budowę, samych robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu po zakończeniu prac. Powinny uszczegóławiać projekt budowlany, pozwalając wykonawcy na sporządzenie kosztorysu i przygotowanie oferty (§5.1 Rozporządzenia).

Przedmiar robót

Przedmiar robót zawiera informacje dotyczące wykonywanych w ramach zamówienia robót, ze wskazaniem ich kolejności technologicznej, szczegółowym opisem oraz specyfikacji technicznych wykonania i ich odbioru. Powinien również uwzględniać wyliczenie jednostek przedmiarowych w formie tabeli (§6.1, szczegółowe informacje o tym, co powinna zawierać tabela znajdują się w §10.1 Rozporządzenia). Co ważne, ilości podawane w przedmiarze muszą być zgodne z rysunkami technicznymi dokumentacji projektowej. Zamawiający musi także odpowiednio zaklasyfikować wszystkie roboty, nadając im właściwe kody oraz dzieląc je na grupy. W przypadkach, gdy zamówienie obejmuje grupę obiektów, powinno to być uwzględnione w wykazywanym spisie robót, w rozbiciu na poszczególne obiekty.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne mają za zadanie opisanie standardów wykonywanych prac, zapewniających ich jakość, oraz wskazanie kryteriów na podstawie których zostanie dokonany odbiór robót. Muszą one zawierać część ogólną, poświęconą zasadom ogólnym prowadzenia robót (m.in. przedmiot i zakres robót, informacje o placu budowy, definicje pojęć, zakres prac do wykonania) oraz części szczegółowe poświęcone właściwościom robót, stosowanego sprzętu, maszyn oraz środków transportu. Powinny również zawierać informacje o sposobach kontroli wykonanych zadań, odbioru robót i ich rozliczenia (§14.1 Rozporządzenia).

Każdy z wymienianych dokumentów (projekt, przedmiar i specyfikacja) musi mieć stronę tytułową opisaną w sposób nie budzący wątpliwości co do zamawiającego, przedmiotu robót wraz z  adresem budowy oraz zawartości.

Program funkcjonalno – użytkowy

W przypadku prac projektowych zakres zamówienia jest opisywany przy pomocy programu funkcjonalno – użytkowego. Ma on pomóc w ustaleniu planowanych kosztów prac oraz przygotowanie oferty. Program musi się składać ze strony tytułowej, części opisowej i informacyjnej (szczegółowe wytyczne zawiera rozdział IV Rozporządzenia).

Cześć opisowa musi zawierać ogólny opis przedmiotu (m.in. z informacjami o parametrach określających wielkość budynku lub zakres robót, uwarunkowania i właściwości funkcjonalno – użytkowe) oraz wymagania zamawiającego. Te, w szczególności, muszą określać techniczne wymagania dotyczące konstrukcji, instalacji, architektury, wykończenia i zagospodarowania terenu.

Część informacyjna zawiera informacje potwierdzające prawo zamawiającego do dysponowania nieruchomością, przywołuje przepisy prawne obowiązujące projektanta oraz zawiera dane, które mogą być niezbędne przy wykonywaniu zamówienia (np. pomiary hałasu, ruchu drogowego lub dokumenty przeprowadzanych inwentaryzacji obiektów). Powinna również zawierać dodatkowe wytyczne inwestorskie (jeżeli takie istnieją).

Zobacz także: „Wadium: rodzaje, terminy, kiedy się stosuje?

Podziel się!
  Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacje i procedury przetargowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Jedna odpowiedź na „Dokumenty wymagane w przetargach – SIWZ, Przedmiar robót, Opis zamówienia, Specyfikacje techniczne

  1. Pingback: Jak przebiega licytacja elektroniczna i jakie formalności trzeba wypełnić by zostać dopuszczonym do udziału w niej? | Blog Eurobudowa

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>