Przetarg: Modernizacja boiska sportowego oraz kompleksowe zagospodarowanie terenów przyległych do...

Przedmiot:

Modernizacja boiska sportowego oraz kompleksowe zagospodarowanie terenów przyległych do boiska: - Wykonanie ogrodzenia z paneli z prętów na słupkach, stalowych o rozstawie do 2,5 m z kształtowników stalowych...

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
ul. Słowackiego 51
32-020, Wieliczka
telefon - 012 294 91 89
faks - 012 294 91 89
www.zbk.wieliczka.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 11:50:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzelców Wielickich na os. Krzyszkowice oraz kompleksowe zagospodarowanie terenów przyległych do boiska – I etap
Numer referencyjny: ZBK.341.06.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - Wykonanie ogrodzenia z paneli z prętów na słupkach, stalowych o rozstawie do 2,5 m z kształtowników stalowych o wysokości 1,7 m z cokołem prefabrykowanym – dł. 631,0 m malowane farbami w kolorze RAL 6005 - Montaż bramy do ogrodzeń panelowych 240 x 170 cm - szt. 3 - Montaż bramy do ogrodzeń panelowych 400 x 170 cm - szt. 1 - Montaż furtki do ogrodzeń panelowych 120x 170 cm – szt. 7 - Ułożenie obrzeży gumowych o wym. 5x 25x 75 cm z wykonaniem ław – 56,60 m - Wykonanie nawierzchni piaskowej gr. 23 cm na warstwie geowłókniny, na placu zabaw – 68,8 m2 - Wykonanie nawierzchni syntetycznych z płyt SBR owym. 50x 50 cm gr. 6 cm na placu zabaw- 50,45 m2 - Wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod posianie trawy na placu zabaw - 762,21 m2 - Dostarczenie i montaż kosza metalowego na śmieci – szt. 1 - Dostarczenie i montaż ławek 180x 34,5x 77 cm z oparciem. Konstrukcja ławki z rury, siedzisko z desek – szt. 5 - Dostarczenie i montaż zestawu zabawowego składającego się z wież z dachami, pomostów, zjeżdżalni, balustrad, balustrad kółko krzyżyk dla dzieci w wieku 3-14 lat - szt. 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przykładową wizualizację zestawu wielofunkcyjnego. - Dostarczenie i montaż huśtawki dwuosobowej . Konstrukcja wykonana z profili stalowych – szt. 2 - Wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod posianie trawy na boisku głównym i treningowym– 9 259,26 m2 - Wykonanie koła do rzutu młotem i dyskiem,nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie betonowej 15 cm( pow. 5,40 m2) zgodnie z dokumentacją projektową, bez klatki ochronnej - szt. 1 - Wykonanie koła do pchnięcia kulą, nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie betonowej gr. 15 cm ( pow. 3,80 m2 ) zgodnie z dokumentacją projektową - szt. 1 - Wykonanie rozbiegu do rzutu oszczepem, nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie betonowej gr. 15 cm o pow. 100,0 m2 - szt. 1 2. Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 3. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych w SIWZ, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz STWOiRB dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane SIWZ, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz STWOiRB, konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w w/w dokumentach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w w/w dokumentach, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z gwarancją i rękojmią zaoferowaną w ofercie na wykonane zamówienie. 6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 6.1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 6.2) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6.3) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawcza). 6.4) W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia do wysokości minimum wartości brutto podpisanej umowy. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) obsługa urządzeń, pojazdów, maszyn oraz sprzętu, 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami szczególności: kierownika budowy, robót itp. Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, że osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego oraz pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia są zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w/w oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku niespełnienia w/w wymagań Zamawiającego Wykonawca/ podwykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamawiającemu oświadczenia. Zamawiający może w każdej chwili zwrócić się do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego oraz pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:45342000-6, 45236100-1, 45233200-1, 45112723-9, 45112720-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ogrodzenia o wysokości co najmniej 1,5 m i o długości min. 400 m; - jedną robotę budowlaną (lub dostawę wraz z instalacją) polegającą na wykonaniu placu zabaw o wartości co najmniej 30 000,00 zł; Uwaga. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał wykonanie wymaganych robót budowlanych (dostaw wraz z instalacją) w ramach jednej roboty lub dwóch osobnych robót pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań postawionych przez Zamawiającego w zakresie rodzaju, długości, wysokości i wartości wskazanych powyżej. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: - 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, - inne dokumenty, wykaz według wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III.1.3) lit. a). 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III.1.3) lit b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty – wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót. – Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego lub załączenie go z omyłkami nienadającymi się do poprawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. 3. Oświadczenia o podwykonawcach – wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców sporządzone na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. 5. Stosowne pełnomocnictwo/a – jeżeli dotyczy. 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności pisemnego zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu zamówienia publicznego - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, (pkt 13.4 nin. SIWZ) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi udzielona na wykonane zamówienie 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp): 1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, 2) prośby Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców, 3) zmiany osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę (np. choroba, śmierć, utrata uprawnień). 4) zmianę terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji), 5) zmniejszenie ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja części robót budowlanych, które stanowią przedmiot zamówienia stała się dla zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie. 6) na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych. 8) zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT. 9) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niesprzyjające temperatury. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 10) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych, 11) w przypadku nie leżących po stronie Wykonawcy przyczyn powodujących opóźnienie w wykonaniu umowy. 12) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiana technologii ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia; w przypadku zaniechania wykonania robót wynagrodzenie ulegnie pomniejszeniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 11:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii