Przetarg: Zimowe utrzymaniu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w okresie od lutego do 30...

Przedmiot:

Zimowe utrzymaniu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w okresie od lutego do 30 kwietnia 2018 roku.

Data zamieszczenia: 2017-02-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Świerklaniec
Młyńska 3
42-622, Świerklaniec
telefon - 322 844 853
faks - 322 844 852
Województwo: śląskie
Miasto: Świerklaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-02-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymaniu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Świerklaniec w okresie od lutego do 30 kwietnia 2018 roku.
Numer referencyjny: ZP.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Zakres zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych gminnych obejmuje: Grupa I - odłużanie z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem w stosunku 1:4 na całej szerokości dróg gminnych o nawierzchni asfaltobetonowych, betonowych i dróg utwardzonych destruktem asfaltobetonowym. Grupa II - odpłużanie z posypywaniem piaskiem dróg gminnych i wewnętrznych gminnych o nawierzchni gruntowej na całej szerokości drogi. Grupa III - odpłużanie z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem na całej szerokości w stosunku 1:4 gminnych parkingów i chodników. Zamawiający przewiduje interwencyjne wyjazdy w celu likwidacji miejscowych oblodzeń, usuwania zasp z ewentualnym wywozem nadmiaru śniegu oraz w razie konieczności odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na pozostałych odcinkach dróg nie objętych załącznikiem nr 2 (2a, 2b, 2c, 2d). Ponadto - wyjazdy patrolowe z przedstawicielami zamawiającego. Wykaz dróg i parkingów objętych zimowym utrzymaniem stanowią załącznik nr 2 (2a, 2b, 2c, 2d) do niniejszej specyfikacji oraz do Umowy. Przez całą szerokość: drogi, parkingu i chodnika zamawiający rozumie szerokość ograniczoną krawężnikiem lub z utwardzonym poboczem. 2. Zasady prowadzenia akcji zimowej. Obowiązują następujące zasady prowadzenia akcji zimowej: 2.1. Zamawiający i wykonawca wyznacza koordynatora do prowadzania akcji zimowej. 2.2. Gotowość do prowadzenia akcji zimowej ustala się na dzień podpisania umowy a zakończenie akcji zimowej przewiduje się 30 kwietnia 2018 r. Podjęcie akcji zimowej następuje po uprzednim poinformowaniu przez zamawiającego wykonawcy telefonicznie lub sms o godzinie rozpoczęcia akcji i zakresie usług na terenie gminy Świerklaniec. 2.3. Zamawiający dopuszcza wydanie dyspozycji do podjęcia akcji zimowej w formie sms lub telefonicznie. Na tę okoliczność zostanie każdorazowo spisana notatka wewnętrzna 2.4. W celu likwidacji zagrożenia Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania dyspozycji do podjęcia akcji zimowej przez organy policji, straży pożarnej i centrum zarządzania kryzysowego. O każdorazowo podjętej interwencji Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego. 2.5. Czas realizacji zlecenia w pełnym zakresie na terenie całej gminy nie może być dłuższy niż 5 godzin licząc od godziny rozpoczęcia akcji zimowej na terenie gminy, wskazanej w wysłanym przez zamawiającego przez sms lub telefonicznie. 2.6. Rozpoczęcie realizacji zlecenia powinno się rozpocząć nie później niż w ciągu 30 minut od momentu otrzymania zlecenia, niezależnie od pory jego złożenia. Rozpoczęcie realizacji zlecenia oznacza przyjazd sprzętu odśnieżającego na wskazany teren Gminy Świerklaniec oraz rozpoczęcie akcji odśnieżania lub posypywania . 2.7. Poprzez zlecenie Zamawiający rozumie wskazanie dróg, parkingów i chodników, na których akcja ma być prowadzona oraz sposób jej prowadzenia. Zamawiający ma pełną swobodę w wyborze sposobu prowadzenia akcji tj. może zlecić zarówno wykonanie pełnej usługi wskazanej w pkt 1 str. 1, jak i jej ograniczenie do jedynie odpłużania lub posypywania oraz prowadzenia akcji na wybranych drogach, chodnikach i parkingach. 2.8. O zakończeniu akcji wykonawca powiadamia zamawiającego telefonicznie lub sms. Zamawiający weryfikuje i zatwierdza informację, która stanowi podstawę do rozliczenia za wykonane usługi. 2.9. Wykonawca na każde wezwanie zamawiającego zobowiązany jest do wspólnego przeprowadzenia kontroli wykonania zleconych usług. 2.10. W przypadku stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia. 2.11. Użyte do prowadzenia akcji zimowej materiały winne posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli posiadanych atestów. 2.12. Sprzęt wykonawcy ( samochody, ciągniki) winien posiadać w miejscach widocznych napis AKCJA ZIMOWA i logo firmy oraz być wyposażony w sprawne urządzenie GPS oraz lampy sygnalizacyjne żółte. 2.13. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kodów i programu umożliwiającego Zamawiającemu elektroniczne sprawdzanie stanu realizacji zlecenia poprzez monitorowanie tras przejazdu sprzętu odśnieżającego wyposażonego w GPS. 2.14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej dla prawidłowej realizacji zamówienia ilości ludzi i sprzętu mechanicznego. 2.15. Podczas prowadzenia akcji zimowej należy zwrócić szczególną uwagę na samochody pozostawione na poboczach dróg, chodnikach i parkingach. W sytuacjach skrajnych należy poinformować o tym Zamawiającego. 2.16. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać oględzin w terenie, zapoznać się z układem komunikacyjnym w gminie i stanem technicznym ulic, chodników i parkingów. 2.17. Nadmiar odgarniętego śniegu należy składować bezpośrednio przy krawężniku lub poza poboczem, tak aby nie zawężać drogi. 2.18. W przypadku zbyt dużych ilości odgarniętego przy krawężniku i na poboczu śniegu, co może skutkować zawężaniem jezdni zamawiający dopuszcza możliwość wywozu we wskazane miejsce nadmiaru śniegu. 2.19. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, kolizji drogowej lub innej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi i mienia wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zmawiającego. 2.20. Za szkody wynikłe podczas prowadzenia akcji zimowej wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi wykonawca. 2.21. Wykonawca prowadzi akcję zimową zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i o ruchu drogowym i postanowieniami niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał będzie zawartą i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 50.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00zł brutto. b)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadającą umiejętność sprawnego posługiwania się sprzętem potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w ilości zgodnej z wymaganiami sprzętowymi. c)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 pojazdami typu pługopiaskarka.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług sporządzony –według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; 2.Wykaz sprzętu dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – Wykaz sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 3.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5.Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.00,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
Czas rozpoczęci akcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii