Przetarg: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltowych wraz z podbudową i...

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltowych wraz z podbudową i remontem poboczy

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Tomicach
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
tel./fax: (33 ) 823 35 98
gmina@tomice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tomice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

 

         

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Tomice zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie „Remont dróg gminnych: ul. Wiśniowa w miejscowości Tomice oraz łącznik ul. Wadowickiej i ul. Dworskiej w miejscowości Tomice".

 

- Zakres zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest remont dróg gminnych w miejscowości Tomice polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltowych wraz z podbudową i remontem poboczy.

Szczegółowy zakres zadania zawierają przedmiary robót, które stanowią integralne załączniki do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

- Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 30 września 2017 r.

 

- Kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

 

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach, osobiście, kurierem lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę netto i brutto oferty.

 

- Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Tomasz Kręcioch tel. 33 823 35 98 wew. 15 i Mateusz Pytel tel. 33 823 35 98 wew. 21.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 

- Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii