Przetarg: Wymiana oświetlenia na klatce schodowej na lampy typu LED z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym...

Przedmiot:

Wymiana oświetlenia na klatce schodowej na lampy typu LED z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym oraz w portalu wejściowym na lampę typu LED z czujnikiem zmierzchowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-09-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Stawowa 59 w Bydgoszczy

„ADM” RWM-1
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz

Osoba do kontaktu:
Ewa Gryza, tel. 513 000 837, 52 34 88 732
e-mail: e.gryza@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-13 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 1. Przedmiot zamówienia:

Temat: „ Wymiana oświetlenia na klatce schodowej na lampy typu LED z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym oraz w portalu wejściowym na lampę typu LED z czujnikiem zmierzchowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Stawowa 59”.

 

 1. Zakres prac: zgodny z zakresem rzeczowym robót; zakres robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny, oraz do ujęcia
  w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

IV. Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:

 • zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1 000,00 zł.

 

VI. Wymagany termin realizacji zadania:

 • 1 miesiąc od podpisania umowy

 • rozpoczęcie robót: 3 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy

 • zakończenie robót: maksymalnie do 30.11.2017r.

 

  1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

   • doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

Lp.

Zamawiający

Rodzaj robót

Data wykonania

Wartość brutto.

Rok 2014

 

 

 

 

 

Rok 2015

 

 

 

 

 

Rok 2016

 

 

 

 

 

 

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem

 • potencjał kadrowy: minimum 4 pracowników,

 • potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferent zobowiązany jest złożyć pisemna ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:

 • kosztorysem szczegółowym,

 • oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu sporządzone zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,

 • oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,

 • dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

 

 1. Oferent zobowiązany jest do:

 • złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,

 • złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.

 

 1. Informacje końcowe

 • dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:

specjalista ds. technicznych Ewa Gryza

tel. 513 000 837, 52 34 88 732, e-mail: e.gryza@adm.com.pl

RWM-1 „ADM”, ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 15

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcje oferentów, oraz prawo swobodnego wyboru oferty,

 • Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,

 • Oferent, który zostanie poinformowany o wyborze jego oferty, obowiązany jest zawrzeć umowę na wykonanie robót według wzoru wcześniej przedłożonego przez Zamawiającego, w miejscu o terminie określonym w powiadomieniu Zamawiającego,

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:

 OFERTA „Wymiana oświetlenia na klatce schodowej na lampy typu LED z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym oraz w portalu wejściowym na lampę typu LED z czujnikiem zmierzchowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Stawowa 59”.

w terminie do 13.10.2017r. do godz. 15:00

w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat p. 3, parter

Oferta ważna będzie przez okres 30 dni od dnia upływu terminu jej złożenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii