Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43440 , Goleszów
telefon - (33) 479 05 10
faks - (33) 479 05 16
www.goleszow.bip.net.pl
urzad@goleszow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Goleszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019
Numer referencyjny: IR.271.9.2017.ZK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 obejmujące usługi: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej, usuwania zasp oraz oczyszczenia jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończonym sezonie zimowym. Zamówienie podzielone jest na 12 części i realizowane będzie z zastosowaniem prawa opcji.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: : Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Za minimalny poziom zdolności technicznej uznane zostanie jeżeli Wykonawca wykaże. że przy świadczeniu usługi dysponuje lub będzie dysponował, na każdą z części, na którą składa ofertę, poniższym sprzętem: Część Nr 1 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 2 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 2 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 3 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; pług wirnikowy z własnym napędem - 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - szt. 1; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 4 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 5 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 6 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 7 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 8 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 9 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 10 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 11 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. Część Nr 12 - ciągnik o mocy minimum 80 KM z napędem na obie osie z pługiem czołowym ogumionym – 1 szt.; piaskarka lub ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt.; koparko spycharka, pług wirnikowy samojezdny, pług wirnikowy podwieszany, ładowarka lub inny - 1 szt. UWAGA! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać, że dysponuje sprzętem w ilości odpowiadającej każdej z tych części dla świadczenia usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości. Przy świadczeniu usług związanych z usuwaniem zasp 1 szt. sprzętu może być wskazana dla maksymalnie dwóch części zamówienia. 2. Za minimalny poziom zdolności zawodowej uznane zostanie jeżeli Wykonawca wykaże, że przy świadczeniu usługi dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania, że na każdą z części zamówienia z wyjątkiem części Nr 2, Wykonawca posiada minimum jedną osobę posiadającą stosowne, aktualne uprawnienia do kierowania i obsługi sprzętu. Dla części Nr 2 minimum dwie takie osoby. Do wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia winno zostać dołączone oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ (wykaz sprzętu). Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz cenowy. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy. 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - sporządzone wg załącznika Nr 5 do SIWZ. Oświadczenie winno zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość dokonania poniższych zmian w umowie: 1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.); 3) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w następstwie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność kontynuacji świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 po 30 kwietnia 2019 r.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Bażanowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia: 1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony - 48 godzin; 2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 48 godzin; 3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny; 4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony - 240 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 240 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Cisownica I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 64 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 64 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 320 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 320 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 30 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Cisownica II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 80 godzin;  2) odśnieżanie pługiem wirnikowym z własnym napędem: 8 godzin;  3) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 80 godzin;  4) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  5) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 400 godzin;  2) odśnieżanie pługiem wirnikowym z własnym napędem: 80 godzin;  3) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 400 godzin;  4) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 60 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Dzięgielów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 48 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 48 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 240 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 240 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 10 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Godziszów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 32 godziny;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 32 godziny;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: drogi wskazane w załączniku do SIWZ: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 160 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 160 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 10 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Goleszów Dolny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 48 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 48 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 240 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 240 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Goleszów Górny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 40 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 40 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 200 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 200 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: Goleszów Równia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 32 godziny;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 32 godziny;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: drogi wskazane w załączniku do SIWZ: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 160 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 160 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 20 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 9 Nazwa: Kisielów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 24 godziny;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 24 godziny;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony – 120 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 120 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 10 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 10 Nazwa: Kozakowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 32 godziny;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 32 godziny;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 160 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 160 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 10 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 11 Nazwa: Leszna Górna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 56 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 56 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 280 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 280 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 12 Nazwa: Puńców
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usuwanie zasp, oczyszczenie jezdni z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego. Usługa wykonywana będzie na drogach, parkingach, zatokach autobusowych wskazanych w szczegółowym wykazie dróg/ulic objętych zimowym utrzymaniem, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 48 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 48 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 2 godziny;  4) czyszczenie jezdni dróg wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ z materiału do zwalczania śliskości po zakończeniu sezonu zimowego: 2 usługi. Zamawiającemu w ramach prawa opcji przysługiwało będzie prawo do zwiększenia zamówienia do poniższych wartości maksymalnych:  1) odśnieżanie ciągnikiem z napędem na dwie osie i mocy minimalnej 80 KM wyposażonym w pług czołowy ogumiony: 240 godzin;  2) zwalczanie śliskości zimowej pojazdem wyposażonym w posypywarkę: 240 godzin;  3) usuwanie zasp sprzętem wskazanym w ofercie: 10 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii