Przetarg: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy

Przedmiot:

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Iława
ul. Gen. Władysława Andersa -
14-200 , Iława
telefon - 896 492 418
faks - 896 494 882
www.bip.gmina-iława.pl
gmina@gmina-ilawa.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Iława w roku 2018”
Numer referencyjny: PŚP.271.23.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Część I: Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych, tłuczniowych i utwardzonych oraz chodników na terenie Gminy Iława. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: - remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem (pospółka), z ubytkami o głębokości średnio 10 cm za pomocą koparko-ładowarki (zadanie dotyczyć będzie dostarczenia i zakupu kruszywa samochodem ciężarowym, przewiezienia na remontowaną drogę oraz maszynowego równania dostarczonego kruszywa na drodze gruntowej), - remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznia (lub mielonego gruzu), z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą koparko-ładowarki (zadanie będzie dotyczyło załadunku posiadanego przez Zamawiającego kruszywa na samochody ciężarowe, dostawę załadowanego towaru na wskazane drogi gruntowe na terenie Gminy Iława, rozścielenia i równania dróg gminnych w miejscu dostarczenia tego kruszywa), - zbieranie poboczy do szerokości 1 metra (zadanie dotyczy dostarczenia zarówno koparki jak i samochodu do wywożenia urobku ziemi z pobocza – do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni, w określonych lokalizacjach ustalonych w ciągu trwania umowy), - naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm ( z kostką), - naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm (bez kostki), - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową, z ubytkami o głębokości średnio 6 cm – na zimno (zadanie będzie dotyczyło zakupu masy asfaltowej na zimno, dostawy jej do uszkodzonych odcinków jezdni i wykonania wypełnienia powstałej wyrwy – oczyszczenie, wykucie i zaklejenie), - regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem, - montaż znaków drogowych (zadanie będzie dotyczyła montażu dostarczonych znaków drogowych, dostarczenia ich w miejsce montażu na terenie Gminy Iława i zamontowania poszczególnych znaków w pasie drogi gminnej), - konserwacja i udrożnienie rowów przydrożnych (zadanie będzie dotyczyło oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z nadmiaru ziemi, ewentualnego wykarczowania i usunięcia krzewów, przy użyciu maszyn i pojazdów) , - kopanie rowów odwadniających z profilowaniem skarp, - czyszczenie i udrażnianie wpustu ulicznego, - naprawa przepustu drogowego, - budowa przepustu drogowego, - remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem 0 – 16 z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą koparko-ładowarki (zadanie dotyczy dostarczenia (zakupu) kruszywa o określonej grubości, dostarczenia go na remontowaną drogę, wypełnienia poszczególnych ubytków w drodze i ewentualne równanie drogi maszynowo (dopuszczalne na niektórych drogach – pozostałe wypełniane ręczne lub uzupełnianie koparko – spycharką) maksymalnie do 10 cm grubości), - praca koparko-ładowarki – przy pracach nieokreślonych powyżej. - usługi transportowe samochodami ciężarowymi – przy pracach nieokreślonych powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ – cześć I 2. Część II: Profilowanie dróg gminnych nie utwardzonych oraz zagęszczanie dróg gminnych nie utwardzonych po profilowaniu na terenie Gminy Iława w roku 2018. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: - profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, szerokość profilowania średnio do 4,5 m (zadanie dotyczy profilowania drogi gruntowej po obu stronach jezdni wraz z możliwym zacięciem na poboczu rowka odwadniającego i wcinek w celu uregulowania gospodarki wodnej – możliwe różne głębokości niwelowania) - zagęszczanie dróg gminnych walcem drogowym po profilowaniu dróg równiarką (zadanie dotyczyć będzie uwałowania jezdni drogi gruntowej przeprofilowanej równiarką) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ – cześć II

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień zgodnie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla część 1-2. 2. Wartość zamówienia powtórzonego dla każdej z części (1-2) zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcą, wybranym w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe nie będą wyższe niż ceny przyjęte do niniejszego postępowania i nie przekroczą 15% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1) doświadczenie zawodowe: a) cześć 1- dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie o wartości minimum 150 000 zł brutto, które polegało na bieżącym utrzymaniu dróg publicznych przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, w zakresie którego w szczególności wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych, szutrowych. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokona zostanie na podstawie wstępnego oświadczenia o spełnieniu tego warunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ a następnie na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ „Wykaz robót budowlanych” i dowodów (przedłożonych na wezwanie Zamawiającego). b) cześć 2 - zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 2.3.2) kadra techniczna: część 1-2 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3.3) potencjał techniczny: część 1-2 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbadania czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 8. Pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty w formie oryginału.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdział VII pkt 6 ppkt 6b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy – nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 8a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych w rozdział VII pkt 8a) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty stanowiącym załącznik Nr 1a i/lub 1b do SIWZ, 2) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, b) zmiany w terminach wykonywania robót budowlanych koniecznych a niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, c) gdy wydłuży się termin dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wydłużonym terminie dostaw, które będą na tyle długie iż zagrozi to terminowej realizacji zamówienia. Wykonawca poda przyczynę opóźnień, przedłoży dowody potwierdzające złożenie zamówienia na materiały w terminie niezagrażającym terminowej realizacji zamówienia oraz oświadczenie dostawcy materiałów o niemożności terminowej realizacji dostawy a także wskaże termin w jakim materiały zostaną dostarczone. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia o czas wynikający z opóźnień, 2) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 12 ust. 1 umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług –zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kwota wynagrodzenia wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujący zamówienie. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – kwota wynagrodzenia ulegnie zmianie o wartość jaką Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy ulegnie zmianie w przypadku: a) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4) zmiana Podwykonawcy: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub zaprzestaniu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, dalszego podwykonawcę Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego wskazując nowego podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę bądź chęć realizacji zamówienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji zapisy § 8 umowy mają zastosowanie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) zmiana zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie zakresu prac powierzonych Podwykonawcy zmianie ulegnie zakres prac powierzonych Podwykonawcy. W takiej sytuacji zapisy § 8 mają zastosowanie Jeżeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zgłosi wykonywanie części lub całości prac przez Podwykonawcę, który nie został wcześnie wykazany w jego ofercie umowa ulegnie zmianie w zakresie podwykonawstwa. W takiej sytuacji zapisy § 8 umowy mają zastosowanie. 6) jeżeli wystąpi konieczność zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 7) zmiana podmiotu trzeciego na zasoby, którego Wykonawca powoływał się w ofercie przy spełnianiu warunku doświadczenia. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych, tłuczniowych i utwardzonych oraz chodników na terenie Gminy Iława.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: - remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem (pospółka), z ubytkami o głębokości średnio 10 cm za pomocą koparko-ładowarki (zadanie dotyczyć będzie dostarczenia i zakupu kruszywa samochodem ciężarowym, przewiezienia na remontowaną drogę oraz maszynowego równania dostarczonego kruszywa na drodze gruntowej), - remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznia (lub mielonego gruzu), z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą koparko-ładowarki (zadanie będzie dotyczyło załadunku posiadanego przez Zamawiającego kruszywa na samochody ciężarowe, dostawę załadowanego towaru na wskazane drogi gruntowe na terenie Gminy Iława, rozścielenia i równania dróg gminnych w miejscu dostarczenia tego kruszywa), - zbieranie poboczy do szerokości 1 metra (zadanie dotyczy dostarczenia zarówno koparki jak i samochodu do wywożenia urobku ziemi z pobocza – do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni, w określonych lokalizacjach ustalonych w ciągu trwania umowy), - naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm ( z kostką), - naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm (bez kostki), - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową, z ubytkami o głębokości średnio 6 cm – na zimno (zadanie będzie dotyczyło zakupu masy asfaltowej na zimno, dostawy jej do uszkodzonych odcinków jezdni i wykonania wypełnienia powstałej wyrwy – oczyszczenie, wykucie i zaklejenie), - regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem, - montaż znaków drogowych (zadanie będzie dotyczyła montażu dostarczonych znaków drogowych, dostarczenia ich w miejsce montażu na terenie Gminy Iława i zamontowania poszczególnych znaków w pasie drogi gminnej), - konserwacja i udrożnienie rowów przydrożnych (zadanie będzie dotyczyło oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z nadmiaru ziemi, ewentualnego wykarczowania i usunięcia krzewów, przy użyciu maszyn i pojazdów) , - kopanie rowów odwadniających z profilowaniem skarp, - czyszczenie i udrażnianie wpustu ulicznego, - naprawa przepustu drogowego, - budowa przepustu drogowego, - remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem 0 – 16 z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą koparko-ładowarki (zadanie dotyczy dostarczenia (zakupu) kruszywa o określonej grubości, dostarczenia go na remontowaną drogę, wypełnienia poszczególnych ubytków w drodze i ewentualne równanie drogi maszynowo (dopuszczalne na niektórych drogach – pozostałe wypełniane ręczne lub uzupełnianie koparko – spycharką) maksymalnie do 10 cm grubości), - praca koparko-ładowarki – przy pracach nieokreślonych powyżej. - usługi transportowe samochodami ciężarowymi – przy pracach nieokreślonych powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ – cześć I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233200-1, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Profilowanie dróg gminnych nie utwardzonych oraz zagęszczanie dróg gminnych nie utwardzonych po profilowaniu na terenie Gminy Iława w roku 2018.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: - profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, szerokość profilowania średnio do 4,5 m (zadanie dotyczy profilowania drogi gruntowej po obu stronach jezdni wraz z możliwym zacięciem na poboczu rowka odwadniającego i wcinek w celu uregulowania gospodarki wodnej – możliwe różne głębokości niwelowania) - zagęszczanie dróg gminnych walcem drogowym po profilowaniu dróg równiarką (zadanie dotyczyć będzie uwałowania jezdni drogi gruntowej przeprofilowanej równiarką) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ – cześć II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233200-1, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii