Przetarg: Wycinka drzew, karczowanie krzewów i podszycia, usunięcie karpin, zrywka drewna, nadzór...

Przedmiot:

Wycinka drzew, karczowanie krzewów i podszycia, usunięcie karpin, zrywka drewna, nadzór przyrodniczy

Data zamieszczenia: 2017-12-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 578
05-126 Rembelszczyzna
tel. +48 227670811
danuta.kepinska@gaz-system.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rembelszczyzna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-29 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1. Nazwa zamawiającego:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2. Adres zamawiającego:

ul. Mszczonowska 4

3. Miejscowość zamawiającego:

Warszawa

4. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

Oddział w Rembelszczyźnie

5. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Jana Kazimierza 578

6. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Rembelszczyzna

7. Kod pocztowy:

05-126

8. Kraj:

PL

9. Faks:

Puste

10. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):

https://www.gaz-system.pl/

11. Adres profilu nabywcy (URL):

https://zakupy.gaz-system.pl/app/HomeServlet

12. Osoba kontaktowa:

Danuta Kępińska

13. Telefon do osoby kontaktowej:

+48 227670811

14. Adres mailowy do osoby kontaktowej :

danuta.kepinska@gaz-system.pl

Dane nagłówkowe

15. Numer postępowania:

NP/2017/12/0775/REM

rowdemand.name" title="">

16. Nazwa postępowania:

Wycinka drzew,karczowanie krzewów i podszycia,usunięcie karpin,zrywka drewna,nadzór przyrodniczy w zad: Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo – gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań

17. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

18. Opis postępowania:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest:
1) wykonanie przez Dostawcę wycinki drzew, krzewów wraz z ich całkowitym usunięciem (m.in. wraz z pniakami oraz karpami);
2) zapewnienie sprawowania nadzoru przyrodniczego w trakcie wykonywania przedmiotowych prac.
Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z planowaną budową gazociągu DN500 MOP 8,4 relacji Tłocznia gazu Rembelszczyzna-Elektrociepłownia Żerań.

Informacje o postępowaniu

19. Miejsce uzyskania SIWZ:

Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.

20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.

21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód
powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu
do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.

22. Dodatkowe informacje:

1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem „Oferta”, stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień: 15.12.2017 roku, godz. 10:00 Miejsce zbiórki: Siedziba Oddziału w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, Rembelszczyzna, gm. Nieporęt, pow. legionowski, woj. mazowieckie. Dostawca, który będzie chciał wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej w terminie do dnia 13.12.2017 r. do godziny 12:00, na adres mailowy wskazany w Rozdziale X ust. 4 SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Dostawców nie jest obowiązkowe. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przez potencjalnego Dostawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Dostawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.

23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy:
3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wycinki drzew lub wycinki drzew i krzewów, o wartości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto,
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej.
3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. Nadzoru Przyrodniczego, posiadającą łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:
− wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych/leśnych/rolniczych lub nauk o Ziemi np. botaniki/fitosocjologii/ornitologii/entomologii i herpetologii,
− co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na należytym i osobistym sprawowaniu nadzoru przyrodniczego,
b) co najmniej czterema osobami do pracy posiadającymi uprawnienia do obsługi pił motorowych/pilarek,
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.

5. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony:
1) formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
3) Formularz „Doświadczenie zawodowe” (zgodny z treścią Załącznika nr 3a do SIWZ), potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.1) SIWZ. Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
4) Formularz „Wykaz personelu”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.2) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3b do SIWZ).

 

24. Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium

25. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100,00%

26. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

27. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

28. Termin realizacji zamówienia:

Puste

28. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

29. Data realizacji zamówienia:

2018-04-30 23:59

30. Miejsce realizacji zamówienia:

Puste

31. Termin składania ofert:

2017-12-29 11:00

32. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać:
1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05 - 126 Nieporęt, Rembelszczyzna - Kancelaria Ogólna,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl,
3) w formie elektronicznej na adres e-mail zamowienia.rembelszczyzna@gaz-system.pl,
Uwaga:
Ofertę złożoną w formie elektronicznej zgodnie z pkt 3) powyżej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.

 

33. Czy jawne otwarcie ofert:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

34. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

35. Termin otwarcia ofert:

Puste

36. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest niejawne.

37. Okres związania ofertą:

30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii