Przetarg: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury: fundamenty, ściany piwnic, ściany parteru, posadzka...

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury: fundamenty, ściany piwnic, ściany parteru, posadzka na gruncie, kominy, roboty żelbetowe, schody żelbetowe, warstwy stropu, montaż stolarki zewnętrznej, parapety zewnętrzne i wewnętrzne...

Data zamieszczenia: 2017-12-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19500 , Gołdap
telefon - 876 156 000
faks - 876 150 800
www.bip.goldap.pl
jolanta.sztabinska@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 27.12.2017 r. do godz. 10.00, tj. przed u
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-27 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi
Numer referencyjny: WIK-ZP.271.41.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Rozbudowa budynku Domu Kultury Rozbudowa Budynku Domu Kultury w Gołdapi o nowy obiekt budowlany. Projektowany budynek o charakterze obiektu użyteczności publicznej zlokalizowany będzie na dz. o nr geod. 871 w Gołdapi, przy ul. Krótkiej w istniejącym dziedzińcu Domu Kultury. Obiekt parterowy uzupełniający istniejącą zabudowę pierzejową (przylegający do istniejącego budynku) podpiwniczony w całości z antresolą. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Aktualnie w miejscu projektowanego obiektu znajdują się podesty betonowe ze schodami, które przeznaczone są do rozbiórki. Powierzchnia zabudowy/rozbudowy – 133,45 m2, kubatura rozbudowy – 1382,89m3, powierzchnia użytkowa rozbudowy – 206,41 m2, powierzchnia całkowita rozbudowy – 285,90 m3. Zakres prac obejmuje następujące pozycje: fundamenty, ściany piwnic, ściany parteru, posadzka na gruncie, kominy, roboty żelbetowe, schody żelbetowe, warstwy stropu, montaż stolarki zewnętrznej, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, izolacja stropu, warstwy wykończeniowe posadzki, tynki, stolarka wewnętrzna, malowanie i wykończenie pomieszczeń, wykończenie klatki schodowej i balkonu, schody zewnętrzne i taras, ocieplenie stropu pod tarasem. Obiekt wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, co. z istniejącego przyłącza ciepłowniczego z sieci miejskiej, c.w.u- elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody, wentylację grawitacyjną w łazienkach wspomaganą wentylatorem uruchamianym włącznikiem, oświetlenie ewakuacyjne, odgromową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1-I, 9.2-I, 9.3-I, 9.4-I do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1-I, 10.2-I, 10.3-I do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 11.1-I, 11.2-I, 11.3-I do SIWZ (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych). Część II – Przebudowa budynku Domu Kultury wraz z dziedzińcem Przebudowa obejmująca swym zakresem przede wszystkim: - Wykonanie samodzielnej łazienki dla osób niepełnosprawnych poprzez wyłączenie jej z sanitariatu oraz magazynków przy sanitariatach. - Przebudowę sanitariatu męskiego i damskiego. - Wykonanie zabudowy nad istniejącymi schodami zewnętrznymi w celu zabezpieczenia ich przed czynnikami atmosferycznymi oraz ich przebudowę. - Przebudowę sali widowiskowej w celu uzyskania większej ilości miejsc do siedzenia. - Przebudowę szatni dla artystów. - Roboty instalacyjne wod.-kan, elektryczne. - Wykonanie wentylcji sali widowiskowej. - Przebudowe nawierzchni dziedzińca - Pozostałe prace szczegółowo ujęte I opisane w dokumentacji budowlanej. Zakres prac obejmuje następujące pozycje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty betonowe, roboty murarskie, posadzki i podbudowy, izolacje, ocieplenie ścian nadziemia, ocieplenie ścian fundamentowych, roboty tynkarskie, dach, roboty malarskie, stolarka, zabezpieczenie sceny p. poż, zabudowa z aluminium EI15, wyposażenie w fotele kinowe. Fotele kinowe - rozkładane, ze sprężynami w siedziskach; Wymiary: wysokość fotela minimalna 106,5 cm maksymalna 108 cm; szerokość 58 cm; głębokość minimalna 75 cm maksymalna 77 cm ; Tapicerka fotela wykonana jest z tkaniny niepalnej, wodoodpornej i łatwej do czyszczenia. Istnieje możliwość po uzgodnieniu z inwestorem zastosowania zamontowania w niektórych rzędach podwójnych foteli o szerokości 116 cm. Kolor foteli – odcień grafitu lub granatu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1-II, 9.2-II, 9.3-II, 9.4-II do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1-II, 10.2-II, 10.3-II do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 11.1-II, 11.2-II, 11.3-II, 11.4-II do SIWZ (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ustanowienia kierownika robót budowlanych, prowadzenia prac zgodnie z wydanym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę budynku Domu Kultury z dn. 25.11.2016 roku, znak: ZN.II.5142.2.244.2016.JS m.in. poprzez zapewnienie prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na które Zamawiający uzyska odrębne pozwolenie - dotyczy Części I wykonania wszelkich robót towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych przed pyłem budowlanym – niezbednych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy, utrzymanie terenu budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla interesantów i użytkowników obiektu, uzgadniania z wytypowanym przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dojazdów, terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót ,itp., ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.) przekazania dla Zamawiającego elementów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania (np. kostki -poprzez spaletowanie jej i przewiezienie na wskazane przez Zamawiającego miejse, w odległości -do 10 km),

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45000000-7
45300000-0
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania: - dla części I – 31.08.2018 r. - dla części II - 31.05.2018 r. - dla prac prowadzonych wewnątrz obiektu - 31.08.2018 r. - dla prac prowadzonych na zewnątrz obiektu Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r. , poz. 1666 ze zm.) osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia : 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań , wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń , za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ (odpowiednio część I - załącznik nr 8-I, część II- załącznik nr 8-II) 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników , o których mowa powyżej na umowę o pracę. 3) Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 1). Oświadczenie powinno zawierać ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 4) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania pkt. 1), a w sytuacji wątpliwości co do sposobu zatrudnienia pracowników, może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za każdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawcę pkt. 1) – w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Kara ta stanowić będzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 zł oraz ilości miesięcy podczas których dana osoba nie miała wymaganej umowy o pracę, b) za każdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawcę zapisów z pkt. 2) – w wysokości 1000,00 zł,
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I – Rozbudowa budynku Domu Kultury Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: - dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym za taką robotę Zamawiający uzna: - robotę w zakresie budowy/ przebudowy/rozbudowy obiektu kubaturowego o wartości min. 350 000,0 zł brutto . Część II – Przebudowa budynku Domu Kultury wraz z dziedzińcem Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: - dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym za taką robotę Zamawiający uzna: -robotę w zakresie budowy/ przebudowy/rozbudowy obiektu kubaturowego a także w zakresie prac remontowych, wykończeniowych obiektu kubaturowego o wartości min. 300 000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dotyczy wszystkich części a) [dotyczy wykonawcy krajowego] odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy lub wskazać dostępność przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawce dokumenty [dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu lub dokumentów o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; [dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. b) i c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu; wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych, lit. b) i c) - jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowy, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych odpowiednio nie wcześniej niż 3 i 6 miesięcy przed upływem składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy częśći I, II a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 6 do SIWZ (odpowiednio część I - załącznik nr 6-I, część II- załącznik nr 6-II) , b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - przedstawiony na załączniku nr 7 do SIWZ (odpowiednio część I - załącznik nr 7-I, część II- załącznik nr 7-II) ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki kalkulacyjne (m.in. koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk, itp.) 2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej– dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w kasie tut. Urzędu – parter budynku lub oddzielnej kopercie wraz z ofertą, a jego kopia w ofercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 27.12.2017 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części II 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 27.12.2017 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginalny dokument złożyć w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, parter budynku, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 27.12.2017 r. do godz. 10.00. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/ EŁK 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 , z podaniem tytułu wpłaty: ( wadium - „ Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi – część ….............”) 6. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (jw. - pkt. 8.1. ppkt. 13), na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku: a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmianą formy organizacyjno – prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, b) zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego, c) zmian wynikających z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru i Zamawiającego, a zastosowane materiały nie mogą być gorsze niż w projekcie, d) zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT, e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, f) nie przekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt. 1) placu budowy, g) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, h) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią, termin zostanie przesunięty o czas przerwy, i) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, j) wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót- wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych k) wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, termin zostanie przesunięty o czas przerwy na usunięcie ich skutków. Przez siłę wyższą należy rozumieć niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było nieuchronne oraz niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. l) wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez uprawniony organ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa budynku Domu Kultury
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbudowa Budynku Domu Kultury w Gołdapi o nowy obiekt budowlany. Projektowany budynek o charakterze obiektu użyteczności publicznej zlokalizowany będzie na dz. o nr geod. 871 w Gołdapi, przy ul. Krótkiej w istniejącym dziedzińcu Domu Kultury. Obiekt parterowy uzupełniający istniejącą zabudowę pierzejową (przylegający do istniejącego budynku) podpiwniczony w całości z antresolą. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Aktualnie w miejscu projektowanego obiektu znajdują się podesty betonowe ze schodami, które przeznaczone są do rozbiórki. Powierzchnia zabudowy/rozbudowy – 133,45 m2, kubatura rozbudowy – 1382,89m3, powierzchnia użytkowa rozbudowy – 206,41 m2, powierzchnia całkowita rozbudowy – 285,90 m3. Zakres prac obejmuje następujące pozycje: fundamenty, ściany piwnic, ściany parteru, posadzka na gruncie, kominy, roboty żelbetowe, schody żelbetowe, warstwy stropu, montaż stolarki zewnętrznej, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, izolacja stropu, warstwy wykończeniowe posadzki, tynki, stolarka wewnętrzna, malowanie i wykończenie pomieszczeń, wykończenie klatki schodowej i balkonu, schody zewnętrzne i taras, ocieplenie stropu pod tarasem. Obiekt wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, co. z istniejącego przyłącza ciepłowniczego z sieci miejskiej, c.w.u- elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody, wentylację grawitacyjną w łazienkach wspomaganą wentylatorem uruchamianym włącznikiem, oświetlenie ewakuacyjne, odgromową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1-I, 9.2-I, 9.3-I, 9.4-I do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1-I, 10.2-I, 10.3-I do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 11.1-I, 11.2-I, 11.3-I do SIWZ (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ustanowienia kierownika robót budowlanych, prowadzenia prac zgodnie z wydanym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę budynku Domu Kultury z dn. 25.11.2016 roku, znak: ZN.II.5142.2.244.2016.JS m.in. poprzez zapewnienie prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na które Zamawiający uzyska odrębne pozwolenie - dotyczy Części I wykonania wszelkich robót towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych przed pyłem budowlanym – niezbednych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy, utrzymanie terenu budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla interesantów i użytkowników obiektu, uzgadniania z wytypowanym przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dojazdów, terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót ,itp., ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.) przekazania dla Zamawiającego elementów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania (np. kostki -poprzez spaletowanie jej i przewiezienie na wskazane przez Zamawiającego miejse, w odległości -do 10 km),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45450000-6, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa budynku Domu Kultury wraz z dziedzińcem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa obejmująca swym zakresem przede wszystkim: - Wykonanie samodzielnej łazienki dla osób niepełnosprawnych poprzez wyłączenie jej z sanitariatu oraz magazynków przy sanitariatach. - Przebudowę sanitariatu męskiego i damskiego. - Wykonanie zabudowy nad istniejącymi schodami zewnętrznymi w celu zabezpieczenia ich przed czynnikami atmosferycznymi oraz ich przebudowę. - Przebudowę sali widowiskowej w celu uzyskania większej ilości miejsc do siedzenia. - Przebudowę szatni dla artystów. - Roboty instalacyjne wod.-kan, elektryczne. - Wykonanie wentylcji sali widowiskowej. - Przebudowe nawierzchni dziedzińca - Pozostałe prace szczegółowo ujęte I opisane w dokumentacji budowlanej. Zakres prac obejmuje następujące pozycje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty betonowe, roboty murarskie, posadzki i podbudowy, izolacje, ocieplenie ścian nadziemia, ocieplenie ścian fundamentowych, roboty tynkarskie, dach, roboty malarskie, stolarka, zabezpieczenie sceny p. poż, zabudowa z aluminium EI15, wyposażenie w fotele kinowe. Fotele kinowe - rozkładane, ze sprężynami w siedziskach; Wymiary: wysokość fotela minimalna 106,5 cm maksymalna 108 cm; szerokość 58 cm; głębokość minimalna 75 cm maksymalna 77 cm ; Tapicerka fotela wykonana jest z tkaniny niepalnej, wodoodpornej i łatwej do czyszczenia. Istnieje możliwość po uzgodnieniu z inwestorem zastosowania zamontowania w niektórych rzędach podwójnych foteli o szerokości 116 cm. Kolor foteli – odcień grafitu lub granatu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1-II, 9.2-II, 9.3-II, 9.4-II do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1-II, 10.2-II, 10.3-II do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 11.1-II, 11.2-II, 11.3-II, 11.4-II do SIWZ (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ustanowienia kierownika robót budowlanych, prowadzenia prac zgodnie z wydanym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę budynku Domu Kultury z dn. 25.11.2016 roku, znak: ZN.II.5142.2.244.2016.JS m.in. poprzez zapewnienie prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na które Zamawiający uzyska odrębne pozwolenie - dotyczy Części I wykonania wszelkich robót towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych przed pyłem budowlanym – niezbednych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy, utrzymanie terenu budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla interesantów i użytkowników obiektu, uzgadniania z wytypowanym przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dojazdów, terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót ,itp., ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.) przekazania dla Zamawiającego elementów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania (np. kostki -poprzez spaletowanie jej i przewiezienie na wskazane przez Zamawiającego miejse, w odległości -do 10 km),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45000000-7, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r. - dla prac prowadzonych wewnątrz obiektu - 31.08.2018 r. - dla prac prowadzonych na zewnątrz obiektu

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii