Przetarg: Termomodernizacja wraz z przebudową systemu grzewczego - ocieplenie stropodachu...

Przedmiot:

Termomodernizacja wraz z przebudową systemu grzewczego - ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz połaci dachowej, wymiana okien zewnętrznych oraz drzwi

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Łobeski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łobzie
Konopnickiej 41
73-150, Łobez
telefon - 91 3976099
faks - 91 3975603
powiatlobeski.pl
przetargi@powiatlobeski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Łobez
Wadium: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Forma wniesienia Wadium: Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) poręczeniach banko
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z przebudową systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej w Resku przy ul. Wojska Polskiego
Numer referencyjny: WRP.272.11.2017.PB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej w Resku przy ul. Wojska Polskiego” w formule zaprojektuj i wybuduj. 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie prac budowlanych dla zadania pn. „ Termomodernizacja wraz z przebudową systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej w Resku przy ul. Wojska Polskiego 40”. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie poprawie efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w wyniku jego termomodernizacji. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełno branżowego Projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych, które będą realizowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z: - Programem funkcjonalno – użytkowym ; - audytem energetycznym. 3. Przedmiot Zamówienia dotyczący projektowania obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegające na wykonywaniu następujących prac: a) pozyskanie niezbędnych warunków technicznych, b) Sporządzenia inwentaryzacji obiektów DPS wraz z oceną ornitologiczną (budynek główny, budynek łącznika, budynek pralni i kotłowni) umożliwiającej wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej c) Pozyskanie mapy terenu do celów projektowych, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej, e) opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego (w 5 egz.), f) opracowanie pełno branżowego projektu wykonawczego (2 egz.), g) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż (4 egz.), h) wersja elektroniczna w/w opracowań – 2 egz. Uwaga! Przed złożeniem wniosku dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego co do przyjętych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynujących prace projektowe, które będą odbywały się z udziałem Inspektora nadzoru i Zamawiającego nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Dokumentacja projektowa winna obejmować komplet uzgodnień branżowych, opinii wymaganych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i) uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót, j) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, k) zapewnienie nadzoru autorskiego 4. Przedmiot zamówienia w zakresie robót obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Podstawowe cele projektu Termomodernizacja: a) Przebudowa istniejącego źródła ciepła na kondensacyjną kotłownię gazową współpracującą z istniejącą instalacją kolektorów słonecznych, b) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania ( budynek główny, budynek pralni i kotłowni), c) Przebudowa instalacji wod-kan (budynek główny, budynek pralni i kotłowni), d) Ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej (budynek główny, budynek pralni i kotłowni), e) Ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz połaci dachowej (budynek pralni i kotłowni), f) Wymiana wyeksploatowanych okien zewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych (budynek główny, pralni i kotłowni), g) Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni z zapleczem w budynku głównym, h) Budowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń terapii zajęciowej oraz Sali sportowej i części mieszkalnej, i) Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń pralni, w budynku pralni i kotłowni, j) Wymiana energochłonnego oświetlenia wewnętrznego (budynek główny, budynek pralni i kotłowni), k) Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku łącznika pracujących na potrzeby własne DPS. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności : l) termomodernizację budynku poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, ściany zewnętrzne przy gruncie, stropy, dachy, podłogi na gruncie), ł) wykonanie modernizacji instalacji c.o oraz węzła cieplnego w tym montaż licznika, m) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, n) wykonanie kompleksowej modernizacji oświetlenia, o) montaż i podłączenie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej Uwaga: Zamówieniem objętym jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnych instalacji wraz z ich przekazaniem do eksploatacji. Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw, usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania Zamawiającemu. 2) Wykonawca uwzględni w ofercie podział kosztów na następujące elementy: a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji prac opisanych w pkt. 4ppkt. 1); b) wykonanie robót budowlanych termomodernizacji określonych w pkt.4, ppkt.1) 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji lokalnej mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty. 6. Wykonawca zadania jest zobowiązany, w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, do umieszczenia tablicy informacyjnej o otrzymanym przez Zamawiającego dofinansowaniu. Lokalizację tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym. Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w miejscu prowadzonych robót budowlanych przez okres trwania prac aż do zakończenia robót. Po stronie wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub odnowić. Ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 120 cm x 80cm, ze wskazaniem darczyńcy środków pieniężnych, wysokość dofinansowania oraz logiem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego. Wizualizację tablicy Wykonawca ustali z Zamawiającym zgodnie z wytycznymi określonymi we wzorach dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie: www.rpo.wzp.pl . 7. Sugerowany opis robót budowlanych w zakresie termomodernizacji opisany w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym jest formą koncepcyjną. Zamawiający dopuszcza zmianę pod warunkiem otrzymania zakładanego efektu energetycznego opisanego w audycie energetycznym. Wykonawca ma wykazać osiągnięcie wymaganych wskaźników energetycznych zgodnie z audytem energetycznym oraz dofinansowaniem jakie otrzymał Zamawiający. 8. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentacji. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz PFU i audycie energetycznym zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w PFU mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z PFU oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w PFU. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. Uwaga: Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności. 9. Dofinansowanie zadania – zadanie przewidziane do realizacji w zakresie zarówno dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych dotyczących Termomodernizacji jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 02 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2-5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 10. Wymaganie Zamawiającego ogólne Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziału III niniejszej SIWZ wykona we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację projektową (budowlaną i wykonawczą) i wszelkie roboty budowlane. 1) Wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej a) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona dokumentację projektową – Projekt budowlany/wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, roboty budowlane związane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych. b) Podstawą do wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz audyt energetyczny. c) Do dokumentacji należy załączyć pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, jaki został określony w umowie. d) Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmują formę pisemną. e) Wykonawca ma obowiązek usunięcia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU. f) Wykonawca zapewni nadzór autorski na cały okres realizacji robót budowlanych. g) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego dokumentacji projektowej ma obowiązek przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, wyłączając pozwolenie na użytkowanie. 2) ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 nr MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 z dnia 8 maja 2015 r. W projekcie Wykonawca winien zastosować elementy służące poprawie komunikacji osób niepełnosprawnych. Projektowany obszar będzie dostępny dla wszystkich użytkowników i nie będzie stanowił barier architektonicznych. 3) Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu Umowy: a) Wymagania w zakresie robót budowlanych. Wykonawca obowiązany jest ustalić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, terminy realizacji poszczególnych robót. Wszelkie materiały niezbędne z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a roboty budowlane wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4) Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych: a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na roboty objęte niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, łącznie z uzyskaniem wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji (także środowiskowych, jeśli dotyczy), b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objęte niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, c) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć przedstawiciela Wykonawcy na cały okres realizacji umowy i wyposażyć go w odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, d) Funkcje projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, e) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, f) Projektanci, Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych, g) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 5) Wymagania Zamawiającego dotyczące zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach. a) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego. b) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Nadzór Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. c) Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. d) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 6) Wymagania Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska. a) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. b) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. c) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. e) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. f) Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. g) Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. h) Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 7) Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń. a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. b) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w lit.a),Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. c) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w lit.b) powstały wskutek okoliczności stanowiących ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. d) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 8) Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego: A. Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi. Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać w szczególności: a) dokumentację projektową powykonawczą, b) inwentaryzację powykonawczą oraz geodezyjną wszystkich robót i sieci, c) zestawienie wykorzystanych materiałów, d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, e) dziennik budowy, f) protokoły odbiorów robót zanikowych, częściowych i odbioru końcowego oraz odbioru instalacji, g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, h) atesty jakościowe wbudowanych materiałów i) sprawozdanie techniczne, j) inne dokumenty wymagane przez Inwestora: • ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót, • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, • dokumenty potwierdzające rozliczenie ilości wszystkich materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego użycia (ze złomowanych, zutylizowanych), dokumenty potwierdzające ilości wszystkich przekazanych Zamawiającemu materiałów nadających się do ponownego użycia. • Protokoły konieczności • Dokumentacja finansowa kontraktu • kartę gwarancyjną opracowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy, • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych), • Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu – a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45331100-0
45331200-8
45330000-9
45333000-0
45321000-3
45442110-1
45442100-8
45450000-6
45443000-4
45421100-5
09332000-5
09331200-0
45316000-5
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali: a. posiadanie minimalnego rocznego obrotu za 2016 rok w obszarze objętym zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł b. posiadanie stosunku aktywów do zobowiązań wynoszącego 1,5 – 2,5 w świetle informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym (bilans) c. posiadanie środków finansowych bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie: a. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 15 000,00 m3 i wartości wykonanych robót minimum 5 000 000,00 złotych brutto; b. co najmniej jedną robotę budowlaną zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj obejmującą swoim zakresem wykonanie dla potrzeb budynku użyteczności publicznej dokumentacji projektowej (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektroenergetyczna) wraz z wykonaniem robót wszystkich branż wg dokumentacji projektowej j.w., o łącznej wartości wykonanych robót minimum 500 000,00 zł brutto; Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj: a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej: – uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń, oraz 3- letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami . b. Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadająca co najmniej: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. c. Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca co najmniej: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. d. Projektant w specjalności architektonicznej (1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada:- doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min. 5 lat (licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania ) oraz – doświadczenie przy samodzielnym wykonywaniu minimum dwóch projektów branży architektonicznej w zakresie budowy, przebudowy/rozbudowy/modernizacji budynku użyteczności publicznej; e. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada :- doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonywaniu minimum dwóch (2) projektów konstrukcyjno-budowlanych. f. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz posiada doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch (2) projektów branży instalacji sanitarnych. g. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji elektrycznych. Projektanci muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby Inżynierów Budownictwa. W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). D. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. E. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. VI niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, F. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. VI. lit. E niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać : - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1- 4. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. G. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. VI. lit. E, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których w pkt.VI. lit. E.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty: 1. Formularz Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3. Dowód wniesienia wadium (kserokopia), 4. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców. 5. Pisemne zobowiązanie do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. VII literat A ppkt 2, niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
B. Wykaz oświadczeń, które Wykonawca złoży po otwarciu ofert (w terminie 3 dni). 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami którzy również złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Forma wniesienia Wadium: Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).Miejsce i sposób wniesienia Wadium. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego: Nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 PKO BP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim z dopiskiem „Wadium znak sprawy WRP.272.11.2017.PB” Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 4. W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Powiatu Łobeskiego przy ul. M. Konopnickiej 41; 73-150 Łobez, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W każdym z tych przypadków poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania oferta, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Termin wniesienia Wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jeżeli wniesie w sposób nieprawidłowy (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie minimalnego terminu gwarancji 20,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-01-29 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii