Przetarg: Budowa sieci inteligentnej poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn,...

Przedmiot:

Budowa sieci inteligentnej poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Mateusz Czornak
Enea Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Telefon: 61 884 30 85
Fax: 61 856 10 04
E-mail: mateusz.czornak@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 500 000,00zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2018-01-10 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-01-10 10:15
Kwota wadium 500 000,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2017-12-21 13:51
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna zastosowania trybu Zgodnie z art. 134 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) udostępniony jest na stronie internetowej http://zamowienia.enea.pl Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 2017-11-17 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 221-460035 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia zostaje określony na: nie więcej niż 104 tygodnie od dnia zawarcia Umowy.
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 1.2. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj.: zrealizował łącznie zamówienia: 1.2.1. Co najmniej 3 zamówień równoważnych o wartości powyżej kwoty 246.000,00 zł brutto każde, gdzie jako zamówienie równoważne Zamawiający rozumie łącznie: a) wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę napowietrznej i/lub kablowej linii elektroenergetycznej SN oraz b) zrealizowanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę/przebudowę napowietrznej i/lub kablowej linii elektroenergetycznej SN. Zamawiający dopuszcza zarówno referencje na zadania wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 246.000,00 zł brutto każda, jak również połączenie zamówień w zakresie realizacji usługi projektowej na kwotę minimum 12.300,00 zł brutto każda z zamówieniem w zakresie realizacji roboty budowlanej na kwotę min 233.700,00 zł brutto każda. 1.2.2. Co najmniej 2 zamówień równoważnych o wartości powyżej kwoty 36.900,00 zł brutto każde, gdzie jako zamówienie równoważne Zamawiający rozumie łącznie: a) wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę stacji elektroenergetycznej o napięciu SN/nn lub wyższym, posiadających funkcję telesterowania, co najmniej w zakresie elektrycznym, lub zabudowy rozłączników bądź reklozerów sterowanych drogą radiową oraz b) zrealizowanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę/przebudowę stacji elektroenergetycznej o napięciu SN/nn lub wyższym, posiadających funkcję telesterowania, co najmniej w zakresie elektrycznym, lub zabudowy rozłączników bądź reklozerów sterowanych drogą radiową. Zamawiający dopuszcza zarówno referencje na zadania wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 36.900,00 zł brutto każda, jak również połączenie zamówień w zakresie realizacji usługi projektowej na kwotę minimum 6.150,00 zł brutto każda z zamówieniem w zakresie realizacji roboty budowlanej na kwotę min 30.750,00 zł brutto każda. 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b) posiadają zdolność finansową lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł (dziesięć milionów złotych). 6. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4. SIWZ Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wymagane wadium Tak
Wysokość wadium W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1. Cena Brutto - 95% 2. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia - 5%
Termin związania ofertą 60 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty składającej się z: a) wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ); b) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, c) upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu - oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, d) upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami oraz potwierdzania „za zgodność z oryginałem”. 6.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYM W PUNKTACH 6.14 PONIŻEJ: a) wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). a1) Edytowalna wersja formularze JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. a2) Ponadto:  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie;  w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – Wykonawca, wraz z ofertą, składa także JEDZ tych podmiotów; JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. [Zamawiający informuje, iż Wykonawca, wypełniając JEDZ w części IV, może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa). Zatem, w przypadku, gdy Wykonawca w części IV JEDZ wybierze odpowiedź „tak”, nie musi on wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji.] b) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] c) ważną i aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] d) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] 6.3 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt, 6.2. lit. c) i d) Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 6.4 Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYM w PUNKTACH 6.14 PONIŻEJ: a) wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienie, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] b) ważną i aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] [UWAGA !!!: w przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp informacja KRK dotyczy: • Urzędującego członka organu zarządzającego; • Urzędującego członka rady nadzorczej; • Prokurenta; • Wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej; • Komplementariusza i prokurenta w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej] c) ważne i aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] d) ważne i aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 2 do SIWZ); [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 3 do SIWZ); [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; [Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia powyższego dokumentu wraz z ofertą] [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] h) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (Załącznik nr 4 do SIWZ); [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] 6.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: a) Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia; e) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z ofertą musi złożyć w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oryginały dokumentów o których mowa w pkt. 6.4 SIWZ (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.4. SIWZ), w zakresie tych podmiotów. 6.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 6.4 lit b) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w 6.7 ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zdanie pierwsze stosuje się. 6.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.: 1. lit b) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2. lit c), d), h) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.8 Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7 ppkt 2 lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. [Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp] [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca] 6.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.10 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6 oraz pkt. 6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.11 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia wraz z ofertą: a) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych (Załącznik nr 6 do SIWZ) w postaci wydruku oraz w formie edytowalnej na płycie CD lub DVD lub pendrive w formacie „.xls” lub „.doc” b) wypełniony i podpisany wykaz materiałów w Załączniku nr 7 do SIWZ, zawierający co najmniej informacje: nazwa i typ materiału oraz nazwa producenta, przedłożone w postaci wydruku oraz w formie edytowalnej na płycie CD lub DVD lub pendrive w formacie „.xls” lub „.doc”, c) wypełniony i podpisany harmonogram realizacji i finansowania - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. 6.11A Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium bądź dokument wadium, b) czytelny skan całej oferty w formacie .pdf na płycie CD/DVD lub pendrive. 6.12 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 6.13 Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż: a) dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy: Wykonawcy; podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca; Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego); b) JEDZ winien być bezwzględnie złożony w oryginale, w języku polskim, podpisany przez każdego Wykonawcę, którego ten dokument dotyczy; c) Formularz ofertowy, oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6.14 Do złożenia pozostałych oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia. Wskazane dokumenty Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni. 6.15 Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126). 6.16 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6.17 Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego określenia: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania: a) Wykonawcy; b) Podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca; c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji
.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii