Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE: TERMOMODERNIZACJA HALI USŁUGOWEJ nr 2

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE: TERMOMODERNIZACJA HALI USŁUGOWEJ nr 2

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: STUDIO REKLAMY EUROMET MICHAŁ KOPER
ul. Mełgiewska 30B
20-234 Lublin
telefon: 81 461 08 08
Fax: 81 461 08 41
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności: TERMOMODERNIZACJA HALI USŁUGOWEJ nr 2 w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 30B.

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1076841

 

Status rozstrzygnięcia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, wykaz doświadczenia - załącznik nr 2, potwierdzenie wniesienia wadium, kosztorys ofertowy, w terminie do dnia 05.01.2018 r. wysłana na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Studio Reklamy EUROMET Michał Koper, ul. Mełgiewska 30B, 20-234 Lublin). Kopertę należy opisać: „Oferta na termomodernizację hali usługowej nr 2 - nie otwierać przed dniem 05.01.2018 r.“

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Koper

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 461 08 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja hali usługowej (nr 2) w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 30B, powierzchnia zabudowy hala nr 2 - 863,00 m2, kubatura hala nr 2 - 5542,00 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki:
• przedmiar robót (zał. 3)
• projekt budowlany (zał. 4)
• projekty (zał. 5)
• projekt panelu elewacji (zał. 6)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali usługowej (nr 2) w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 30B.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja hali usługowej (nr 2) w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 30B, powierzchnia zabudowy hala nr 2 - 863,00 m2, kubatura hala nr 2 - 5542,00 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki:
• przedmiar robót (zał. 3)
• projekt budowlany (zał. 4)
• projekty (zał. 5)
• projekt panelu elewacji (zał. 6)


1. Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 – Roboty budowlane
2. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszym zapytaniem Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót budowlanych.
5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 24 miesiące licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) do dnia 31.12.2019 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę, która w swoim rodzaju i wartości zawierała termomodernizację budynku o wartości co najmniej 600 000 zł brutto,
UWAGA:
Wykonawca może wykazać wykonanie ww. robót budowlanych w ramach jednego kontraktu, w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

• W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczone do tego miejsca wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
• Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w łącznej wartości oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania – zgodnie z przedmiarem robót.
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla uczestników ruchu drogowego.
• Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (przed podpisaniem umowy wyznaczy Kierownika budowy branży budowlanej posiadającego uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).
Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
• Wykonawca właściwie oznakuje i zabezpieczy plac budowy.
• Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
• Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
• Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub elektroniczną (e-mail).
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

Zamawiający wymagania wniesienia wadium
1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 2 000 zł:
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
Wadium powinno być wnoszone w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 63249000050000453019157709 Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone na stronie, na której zostało upublicznione przez Zamawiającego.

Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Oferent przekaże Zamawiającemu kaucję gwarancyjną w formie pieniądza w wysokości 3% całkowitej wartości umowy będącą zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz terminowego usuwania wad i usterek. Kaucja gwarancyjna będzie zachowana przez okres udzielonej gwarancji na termomodernizację od podpisania końcowego protokołu odbioru. Zwrot Kaucji nastąpi na wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż po upływie okresu gwarancji w wysokości wpłaconej kaucji lub po potrąceniu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Oferent zawrze w Formularzu oferty zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu kaucji najpóźniej w dniu podpisania umowy.

4. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzyma największą liczbę punktów wykona i dostarczy 1 sztukę panelu elewacji wraz z systemem montażu. W przypadku niedostarczenia lub dostarczenia panelu wykonanego niezgodnie z opisem przepada wadium, ponadto umowa zostanie podpisana z wykonawcą, który otrzymał drugą co do wielkości liczbę punktów i wykona zgodnie z opisem 1 sztukę panelu elewacji wraz z systemem montażu.

5. Zamawiający poprawia w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie;
• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami:
a) załącznik nr 1 [formularz ofertowy] - wzór załączony do zapytania ofertowego,
b) załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia
c) potwierdzenie wniesienia wadium
d) kosztorys ofertowy
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena netto.
2) Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN lub EURO lub USD.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 pkt):

-Cena netto w PLN, waga: 90 pkt
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
KC = (Cn/Co)*90%*100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

-Gwarancja, waga: 10 pkt.
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin gwarancji na przedmiot zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Gp) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Gp = (Go/Gn)*10%*100
gdzie:
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert spełniających kryteria formalne
Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej
Gp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja”

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STUDIO REKLAMY EUROMET MICHAŁ KOPER

Adres

Mełgiewska 30B

20-234 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 461 08 08

Fax

81 461 08 41

NIP

7120082694

Tytuł projektu

Głęboka termomodernizacja hal produkcyjnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0055/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii