Przetarg: Rozbudowa i przebudowa budynku w zakresie bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i...

Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa budynku w zakresie bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Żeromskiego 22
39-300 , Mielec
telefon - 177 800 146
faks - 177 800 146
www.szpital.mielec.pl
w.rybinska@szpital.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: 1.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe. 2.Wysokość wadium wynosi: 105 000,00 zł 3.Forma wniesienia wadium winna być zgodna z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formac
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu w zakresie bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Numer referencyjny: SzP.ZP.271.100.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu w zakresie bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w tym: 1)Blok Operacyjny – Rozbudowa (modernizacja) i przebudowa wraz z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, 2)Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Przebudowa, (modernizacja) Oddziału Anestezjologii z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją. Rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych: a)rozbiórka przybudówki wejściowej do segmentu I, b)rozbiórka budynku gospodarczego wolnostojącego, c)rozbiórka schodów zewnętrznych z parteru i niskiego parteru przy segmencie H od strony frontowej elewacji i rozbiórka schodów zewnętrznych przy bocznej elewacji, d)rozbiórka podziemnego muru oporowego przechodzącego wzdłuż linii elewacji segmentów I i H, e)rozbiórka murku oporowego przy wolnostojącym budynku magazynowym. 3)Pozostała infrastruktura – przebudowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji, sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, gazów medycznych, instalacji wody lodowej; przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, z instalacją elektryczną niskoprądową, z WLZ, instalacją odgromową, instalacją elektryczną wewnętrzną i oświetleniem zewnętrznym oraz z budową drogi pożarowej z utwardzeniem terenu. 4)Z przedmiotu zamówienia wyłączone są dostawy sprzętu medycznego wg wykazu stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. UWAGA: prace będą prowadzone na obiekcie czynnym, należy je wykonywać etapami zgodnie z załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 12 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące dokumenty: 1)Przedmiar robót branża: budowlana, drogowa, elektryczna i sanitarna - załącznik nr 6 do SIWZ, 2)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) - załącznik nr 7 do SIWZ, 3)Projekt Budowlany tom dokumenty formalno-prawne, tom I projekt zagospodarowania terenu, tom II inwentaryzacja arch.-bud., tom III projekt branży architektonicznej, tom IV projekt branży konstrukcyjnej , tom VII projekt budowlany branża drogowa , tom VIII projekt rozbiórki- załącznik nr 8 do SIWZ, 4)Projekt Budowlany tom V projekt branży instalacji sanitarnych tj. tom V-I projekt branży instalacji wewnętrznych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (odwodnienie), tom V-II projekt instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, tom V-III projekt instalacji wewnętrznych: klimatyzacji i wentylacji, tom V-IV projekt instalacji wewnętrznych: wody lodowej, tom V-V projekt instalacji wewnętrznych: gazów medycznych, tom V-VI projekt instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody lodowej , tom VI projekt budowlany branży instalacji elektrycznych - załącznik nr 9 do SIWZ, 5)Projekt Wykonawczy tom III projekt branży architektonicznej, tom IV projekt branży konstrukcyjnej , tom VII projekt branży drogowej - załącznik nr 10 do SIWZ, 6)Projekt Wykonawczy cz. II tj. tom V projekt branży instalacji sanitarnych tj. tom V-1/6 instalacje: wodociągowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, tom V-2/6 instalacje: centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, tom V-3/6 instalacje klimatyzacji i wentylacji, tom V-4/6 instalacje wody lodowej, tom V-5/6 instalacje gazów medycznych, tom V-6/6 instalacje zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody lodowej, tom VI projekt branży instalacji elektrycznych - załącznik nr 11 do SIWZ. 2.Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: a.projekt budowlany, b.projekt wykonawczy będący uszczegółowieniem, doprecyzowaniem projektu budowlanego, c.przedmiar robót w charakterze pomocniczym, d.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 3.Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 44162000-3 Instalacje rurowe 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 4.Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem Zamówienia. Zawarte w poszczególnych przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 5.Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji Technicznej p. Adamem Golbą (tel. 17 780-01-85, kom. 501-252-816) oraz Specjalistą ds. Inwestycji p. Jerzy Światowiec (kom. 609076865). Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter nieformalny i informacyjny. Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia, mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień zgodnie z zapisami w SIWZ. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Zamawiający zastrzega, iż sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym nie narusza art. 9a ust. 2 ustawy Pzp. 6.Wykonawca będzie realizował przedmiot Zamówienia w czynnym całodobowo podmiocie leczniczym, który będzie nieprzerwanie udzielać świadczeń zdrowotnych podczas realizacji projektu, co może uniemożliwić czasowe wyłączenie lub zamknięcie poszczególnych pomieszczeń w tych podmiotach w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do takiej organizacji wykonywanych prac, by nie uniemożliwiać udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego. 7.Wykonawca powinien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot Zamówienia w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, w tym pacjentów, umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie. 8.Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na terenie obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem. 9.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest: a.ogrodzić plac budowy, b.oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze), c.powiadomić właścicieli działek sąsiadujących i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach, d.opracować plan organizacji placu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, e.zabezpieczyć drogi dojazdowe i istniejące parkingi. 10.Wykonawca w ramach niniejszego Zamówienia jest zobowiązany wykonać wszystkie prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, osiągnął gotowość do użytkowania. 11.Prace wymagane przez Zamawiającego, a nieobjęte dokumentacją projektową: a.wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wraz z wyposażeniem, b.wykonanie „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, c.wykonanie niezbędnych instrukcji obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń, d.wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, e.wykonanie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory ze szczegółowym spisem treści) w formie papierowej oraz wersji elektronicznej, f.uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla poszczególnych etapów realizacji robót na podstawie pełnomocnictwa udzielonego od Zamawiającego. 12.Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”. 14.Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 15.Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 16.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne. 17.Szpital posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat ISO 9001:2008 i 14001. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami (dostępne w siedzibie Zamawiającego) oraz standardami akredytacyjnymi dostępnym na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz jest zobowiązany do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów i procedur, jak również procedurami z zakresu bhp ppoż. 18.Wykonując obowiązki określone w art. 208 Kodeksu pracy, Strony zawrą porozumienie odnośnie zasad przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców zatrudniających pracowników jednocześnie wykonujących pracę w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koordynatora, zaakceptowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 K.p. 19.Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji: - min. 36 miesięcy – max. 72 miesiące na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone i zamontowane wyposażenie (z wyjątkiem sieci strukturalnych) oraz - 15 lat na działanie systemu okablowania strukturalnego w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych. Warunki dotyczące gwarancji: a.Gwarancja będzie obowiązywać w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b.Okres gwarancji zaczyna bieg począwszy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu umowy. c.Gwarancja na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone i zamontowane wyposażenie (z wyjątkiem sieci strukturalnych) zostaje udzielona na okres określony w ofercie Wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Części XI SIWZ. d.Gwarancja na działanie systemu okablowania strukturalnego w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych na okres 15 lat musi zostać udzielona przez każdego z Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia. e.Gwarancja udzielona na przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. Udzielona gwarancja obejmuje również zamontowane przez Wykonawcę urządzenia. f.W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzenia wszelkich przeglądów serwisowych, w tym przeglądów serwisowych zamontowanych urządzeń. g.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. h.Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. i.W pozostałym zakresie zasady gwarancji zostały określone w Umowie, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji. j.Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. k.Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 20.Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 z późn.zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności związane z wykonywaniem prac fizycznych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszących w następującym zakresie: wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne, elektryczne, teletechniczne, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Szczegółowe wymagania dot. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w SIWZ – Wzór umowy. 21.Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy następujące dokumenty : a.kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej, b.Program Zapewnienia Jakości (PZJ), c.harmonogram rzeczowo-finansowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45210000-2
45215140-0
45400000-1
45410000-4
45110000-1
45112000-5
45220000-5
45310000-3
45300000-0
45320000-6
45330000-9
45332000-3
45331000-6
45311100-1
45317300-5
45311200-2
45312100-8
45331221-1
45332300-6
45332200-5
45331100-7
45332400-7
44162000-3
45331220-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający stawia szczegółowe minimalne wymagania w zakresie oceny tych zdolności. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie sytuacji finansowej tj. Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 3 000 000,00 zł Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.zdolność techniczna Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności technicznej tj. który wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 1 zadanie obejmujące: -wartość zadania minimum 3 500 000,00 zł brutto , -zadanie polegało na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami 2.zdolność zawodowa Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. który wykaże, że: dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z póź. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20 a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans granicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik Nr 16 do SIWZ). wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 17 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 18 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe. 2.Wysokość wadium wynosi: 105 000,00 zł 3.Forma wniesienia wadium winna być zgodna z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego prowadzone w PKO BP nr 33 1020 4391 0000 6802 0170 1705), b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i1240). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty. 5.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a.odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 30,00
aspekt środowiskowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki jest załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2.W zakresie i na warunkach przewidzianych w Pzp, Strony upoważnione są do wprowadzenia zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp. 3.W zakresie i na warunkach przewidzianych w Pzp, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej: a)w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminów realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie Oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia jest dopuszczalna w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym b)w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu lub modyfikacji zakresu przedmiotowego Umowy lub sposobu jej wykonywania, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa; c)w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności: i. sposobu realizacji przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod; (i). zakresu Przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; d)w przypadku ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie realizacji przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego elementu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla elementu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; e)przypadku zmiany Przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; f)w przypadku zmiany terminów realizacji etapów, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy; g)w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem skutków innych umów mających bezpośredni związek z Umową; h)w przypadku zmiany terminów realizacji w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania prac przez Wykonawcę; i)w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 10 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 10 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią j)w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami VAT wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług; k)w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową i mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, Zamawiający może dokonać zmiany wykonawcy niniejszej Umowy; l)w przypadku konieczności dopuszczenia innych Podwykonawców lub zmiany dotychczasowych Podwykonawców, m)działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy o okres opóźnienia spowodowany tymi okolicznościami; n)zamiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy – w zakresie w jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego; o)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; p)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; q)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; r)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, s)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, t)wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, u)konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W przypadkach wskazanych powyżej Strony mogą wprowadzić zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia może uwzględniać także zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany Umowy. W przypadkach wskazanych powyżej, Strony mogą wprowadzić zmianę terminu realizacji umowy odpowiednią do okresu, o jaki wskutek tych okoliczności opóźni się wykonanie zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe zestawienie zawierające opis okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji umowy oraz wskazanie dat rozpoczęcia i zakończenia okresu wstrzymania prac. W sytuacji konieczności wstrzymania robót budowlanych, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu okoliczność powodującą wstrzymanie robót. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedłożonych oświadczeń, w szczególności poprzez ich zaakceptowanie i potwierdzenie zasadności zgłoszonego zdarzenia, albo poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie szczegółowych wyjaśnień. O ile będzie to możliwe z uwagi na okoliczności lub proces technologiczny, Strony zmienią termin realizacji umowy o okres krótszy niż wynika to z faktycznego opóźnienia (o okres możliwie najkrótszy). Zmiana terminu realizacji Umowy nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony. 4.Z uwagi na fakt, że Umowa nie zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający nie przewiduje zmian Umowy z powodu zmiany: a)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847), b)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, c)wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5.Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 6.Zmiana nazwy Zamawiającego, w związku z procedowanymi przez podmiot tworzący – Powiat Mielecki zmianami statutu Zamawiającego, nie stanowią zmiany niniejszej Umowy. O zmianie nazwy Zamawiającego powiadomi on Wykonawcą w terminie 7 dni od dokonania zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii