Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa nowej hali do celów produkcyjno-magazynowo-montażowo-biurowych

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa nowej hali do celów produkcyjno-magazynowo-montażowo-biurowych

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAWEŁ NOWAK – „AGRO-MASZ”
Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
telefon: 44 78 74 924
Fax: 44 78 71 202
Województwo: łódzkie
Miasto: Strzelce Małe
Wadium: 100.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa nowej hali do celów produkcyjno-magazynowo-montażowo-biurowych

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1077117

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1.Kompletną ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2017 r. Otworzyć po 10.01.2018 r. po godz. 9.30”.
2.Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 10.01.2018 r. do godz. 9.30:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
- za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Zamawiającego.
3.Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Biura Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie firmy (godziny pracy Biura: dni robocze 8.00 – 16.00). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
5.Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
6.W przypadku składania ofert na inne ewentualne, równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień.
7.Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących w Biurze u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
8.Przez złożenie oferty Wykonawca akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.
9. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
10. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym.
11. Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę Wykonawcy oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym wraz z kosztorysami przygotowanymi na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
- termin realizacji zamówienia;
- cenę (wartości netto oraz brutto) w postaci tabeli zgodnej z punktem IV niniejszego zapytania;
- oferowany okres gwarancji w miesiącach (okres gwarancji powinien się rozpoczynać od momentu zaakceptowania odbioru końcowego całości prac będących przedmiotem zamówienia. UWAGA: od Oferenta oczekuje się zaoferowania minimum 2 letniego okresu gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż wymagany zostaną odrzucone);
- terminy, warunki oraz formy płatności;
- odniesienie do wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu pozwalające określić spełnienie lub niespełnienie poszczególnych z nich;
- wymagane dokumenty wskazane w pkt. X 4 zapytania;
- termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert). Oferty z krótszym terminem niż wymagany zostaną odrzucone;
- podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy i pieczątkę firmową.
12.Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym Oferenta lub co najmniej opatrzona jego pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentów rejestrowych lub udzielonego pełnomocnictwa.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny.
14. Oferent pozostaje związany ofertą minimum przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

44 7874924

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej hali poprzez zakup materiałów oraz prac i robót budowlanych, w wyniku których budynek zostanie przygotowany do celów produkcyjno-magazynowo-montażowo-biurowych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Strzelce Małe

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa nowej hali poprzez zakup materiałów oraz prac i robót budowlanych, w wyniku których budynek zostanie przygotowany do celów produkcyjno-magazynowo-montażowo-biurowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej hali poprzez zakup materiałów oraz prac i robót budowlanych, w wyniku których budynek zostanie przygotowany do celów produkcyjno-magazynowo-montażowo-biurowych:
• powierzchnia zabudowy 4200 m2, z wymiarem zewnętrznym 28m x 150m, w tym:
- część dwukondygnacyjna przygotowania produkcji i biurowa o wymiarach 28m x 6m,
- część z wysokim parterem produkcyjna z posadzką przemysłową o nośności min. 4 t/m2,
• wykonanie w konstrukcji stalowej,
• pokrycie wykonane z płyty wielowarstwowej wraz ze stolarką okienną, w tym świetlikami dachowymi i drzwiową, w tym bramy,
• dach dwuspadowy z kalenicą na wysokości 10 m,
• w części pod dachem umiejscowienie torowiska dla potrzeb montażu suwnic o łącznym udźwigu min.20 t.,
• instalacja elektryczna:
- zasilająca 400V i 230V,
- oświetleniowa wraz z punktami świetlnymi i drogami ewakuacyjnymi,
- niskoprądowa, w tym teletechniczna i do komunikacji bezprzewodowej z punktami dostępu,
• wentylacyjna,
• wodna, w tym hydrantowa,
• kanalizacyjna,
• grzewcza,
• sprężonego powietrza.
Obiekt musi zostać dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Prace budowlane muszą zostać wykonane z uwzględnieniem posiadanej decyzji o warunkach zabudowy, prawomocnego pozwolenia na budowę oraz posiadanego projektu budowlanego i dokumentacji technicznej. Pełna dokumentacja, w tym projekt budowlany, znajduje się w siedzibie Zamawiającego i jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, aż do upływu terminu na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań w zakresie nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, pod warunkiem, iż ewentualna zmiana nie będzie wymagała uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. Dopuszcza się więc stosowanie wszelkich równoważnych rozwiązań technicznych dowolnego producenta, o ile zostaną spełnione odpowiednie parametry techniczne przewidziane przekazaną Wykonawcy dokumentacją.

Miejsce realizacji zamówienia: Paweł Nowak – „AGRO-MASZ”, Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice (działki ewidencyjne nr 844/2, 844/3, 845, 846/1, 846/2 w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe).

Ostateczny termin realizacji zamówienia: 30.09.2018 r. Ostateczny termin wykonania prac i robót budowlanych rozumiany jako pełna realizacja przedmiotu zamówienia potwierdzona podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – przedmiary/kosztorysy ślepe dla całości inwestycji tj. kosztorysy obejmujące część I hali (część produkcyjno-montażowa), część II hali (część magazynowo-biurowa) oraz kosztorysy obejmujące poszczególne instalacje (części III-VII) specyfikuje pełny zakres realizacji materiałów, prac i robót budowlanych związanych z zamówieniem.

W przypadku występowania w projekcie budowlanym lub załączniku nr 1 wskazań na urządzenia techniczne, materiały, znak towarowy z podaniem producenta oraz wskazania na normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, takie informacje należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Oferenci mogą zaproponować inne niż wyszczególnione rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całości prac, będących przedmiotem zamówienia. Oferent jest zobowiązany wykazać jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. Ponadto, Oferent powinien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia: 30.09.2018 r. Ostateczny termin wykonania prac i robót budowlanych rozumiany jako pełna realizacja przedmiotu zamówienia potwierdzona podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Oferent powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat (licząc od daty zakończenia postępowania tj. od 10.01.2018 r.), zrealizował z sukcesem we własnym zakresie w pełni przynajmniej 3 projekty budowlane obejmujące prace i roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. budowa obiektu produkcyjnego w konstrukcji stalowej o powierzchni powyżej 3000 m2).
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent zobligowany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych zadań wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty (np. podpisane obustronnie protokoły końcowe odbioru prac, oświadczenia klienta, zaakceptowane/opłacone/podpisane faktury za wykonane prace z potwierdzeniem zapłaty) potwierdzające, że ww. zadania zostały wykonane w sposób należyty;
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent będzie posiadał opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważne co najmniej w dniu składania ofert, na kwotę minimum 2 000 000,00 zł. Do oferty należy złożyć potwierdzenie zapłaty polisy.
2. Wymagania dotyczące wadium:
a) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 52 1020 3958 0000 9102 0114 7701.
c) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3.Wymaganym jest wskazanie przez Oferenta terminu płatności minimum 21 dni po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
4. Oferent musi wykazać spełnienie każdego z warunku wskazanego w pkt. X niniejszego zapytania. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą wszystkie dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie stawianych warunków zostaną dopuszczone do oceny. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferenta dokumenty i oświadczenia metodą spełnia/nie spełnia. Dokumenty winny być składane w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
6. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Paweł Nowak, tel. 48 44 7874924,
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.
10. Oferty, których cena będzie tak niska, że budzić będzie wątpliwości, co do wiarygodności, rzetelności wykonania lub w ogóle wykonalności oferty, mając na uwadze aktualne warunki rynkowe zostaną odrzucone. Zamawiający zawiadomi w takim przypadku w trybie niezwłocznym na piśmie Oferenta, którego oferta zostanie odrzucona z postępowania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Po upublicznieniu informacji o wyniku postępowania Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wyborze oferty.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego,
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą.
4. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta na etapie składania oferty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego (lub innego organu podatkowego odpowiedzialnego za monitorowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert;
c) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia (lub innego organu odpowiedzialnego za monitorowanie terminowości odprowadzania składek pracowniczych) społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert;
d) Wykaz wykonanych zadań wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w pkt. X 1 c) niniejszego zapytania;
e) Opłaconą polisę OC (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) dla prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł oraz dokument potwierdzający opłacenie ww. polisy;
f) Oświadczenie, że Oferent:
- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje (lub zapewnia) na cały czas wykonania zamówienia potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
g) Oświadczenia o braku powiązań wskazanych w pkt. VIII niniejszego zapytania;
h) Oryginalny, nie starszy niż 30 dni sprzed dnia złożenia oferty, dokument poświadczający uprawnienia osób do reprezentowania Oferenta w zakresie podpisywania ofert wraz z załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami oraz umów (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych);
i) Oryginał oświadczenia, że brak jest toczących się w stosunku do Oferenta postępowań egzekucyjnych;
j) Oryginał oświadczenia, że Oferent nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, czy postępowaniu naprawczym;
k) Oryginał oświadczenia, o zachowaniu przez Oferenta poufnego charakteru informacji przekazywanych mu w związku z postępowaniem ofertowym;
l) Oryginał oświadczenia, że Oferent wykona zamówienie zgodnie z przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi obowiązującymi w Polsce;
m) Oryginał oświadczenia, że Oferent podpisze umowę z Zamawiającym w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wyborze jego oferty;
n) Kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiaru robót stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Kosztorysy należy wypełnić uwzględniając wszelkie koszty wykonania przedmiotu postępowania. Cena łączna oferty powinna stanowić sumę wszystkich 27 pozycji określonych w tabeli ukazanej w części IV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium: Cena łączna oferty (PLN netto)
Punktacja: od 0 do 80 pkt
Sposób przyznawania punktacji/oceny:
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 80.
K cena = (C min / C bof) x 80
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 80.

2. Kryterium: Gwarancja (w miesiącach)
Punktacja: od 0 do 20 pkt.
Sposób przyznawania punktacji/oceny:
Oferent proponujący najdłuższy okres gwarancji na całość wykonanych prac i robót budowlanych* otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20. Kolejnym Oferentom będą przyznawane punkty w następujący sposób:

Liczba punktów badanej oferty = stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 20.

Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 20.

*Okres gwarancji powinien się rozpoczynać od momentu zaakceptowania odbioru końcowego całości prac będących przedmiotem zamówienia

UWAGA: od Oferenta oczekuje się zaoferowania minimum 2 letniego okresu gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż wymagany zostaną odrzucone, a tam gdzie podany zostanie okres dłuższy niż 84 miesięcy dla obliczeń przyjęta zostanie wartość 84 miesięcy

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) w przypadku Zamawiającego, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo;
b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty; powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PAWEŁ NOWAK – „AGRO-MASZ”

Adres

97-515 Strzelce Małe

łódzkie , radomszczański

Numer telefonu

44 78 74 924

Fax

44 78 71 202

NIP

7721949152

Tytuł projektu

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R POZWALAJĄCYCH NA WPROWADZENIE NA RYNEK NOWOCZESNYCH BRON MULCZOWYCH

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0592/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii