Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie z materiału własnego 210 kompletnych korpusów lamp LED

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie z materiału własnego 210 kompletnych korpusów lamp LED

Data zamieszczenia: 2018-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: BMS INNOVA SP. Z O.O.
ul. Nowy Świat 32
20-418 Lublin
telefon: 507055275
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie z materiału własnego 210 kompletnych korpusów lamp LED

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1078431

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do dnia 10-01-2018 r. do godziny 12:oo.
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: pryzowicz@wp.pl

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 10-01-2018 r. do godziny 16:oo.
Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.
Ze względu na zachowanie przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.
Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę jednostkową i wartość netto, stawkę podatku VAT oraz łączną wartość brutto.
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji,
- Inne – wymagane informacje.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Poręba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507503863

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie z materiału własnego 210 kompletnych korpusów lamp LED, 4 rodzajów wg dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin, ul. Nowy Świat 32

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę elementów niezbędnych do realizacji projektu pt.: „Opracowanie, wykonanie i zbadanie skuteczności prototypowego systemu AGROLED, doświetlenia emiterami LED roślin produkowanych w szklarniach”– realizowanego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Kompletne korpusy lamp LED, w 4 rodzajach:

Zestawienie korpusów:
---- korpus LED „AAA” x 40szt.
---- korpus LED „BBB” x 60szt.
---- korpus LED „CCC” x 30szt.
---- korpus LED „DDD” x 80szt.

Zestawienie materiałów:
--- profil radiatora Al (wg spec.tech.) około 920 kg
--- profil Al - „A” (wg spec. tech.) około 270 kg
--- profil Al - „B” (wg spec. tech.) około 52 kg
--- profil Al - „C” (wg spec. tech.) około 12 kg
--- profil Al - „D” (wg spec. tech.) około 35 kg
--- profil Al - „E” (wg spec. tech.) około 18 kg

--- tworzywo sztuczne „AA” (wg spec. tech.) 12 m2
--- tworzywo sztuczne „AB” (wg spec. tech.) 6,5 m2
--- tworzywo sztuczne „AC” (wg spec. tech.) 14 m2
--- tworzywo sztuczne „AD” (wg spec. tech.) 5 m2

--- pasta termo przewodząca >3,3 W/mK
--- silikon optyczny
--- puszki przyłączy IP 67
--- dławice PG7 i PG9
--- złączki typu „Vago” 2x1, 3x1, 5x1 – linka
--- przewody przyłączeniowe lamp
--- wkręty M4 i M3, - około 26 kg
--- silikon neutralny,
--- zawiesia z nakrętkami i podkładkami 580 kpl.

Czynności do wykonania :
--- cięcie profili AL (piły gładko tnące – dokładność poniżej 0,2 mm)
--- frezoawanie CNC ( dokładność poniżej 0,02 mm )
--- gratowanie i szlifowanie powierzchni (przygotowanie do lakierowania proszkowego
oraz montażu elementów korpusu)
--- polerowanie gniazd mocowania PCB
--- wiercenie – gwintowanie – około 29 000 szt. otworów o średnicy od 2,5mm do 18mm
z czego około 16 500 szt. gwintowane ( dokładność poniżej 0,1 mm)
--- spawanie wsporników lamp, spawanie uchwytów zawiesi
--- po oczyszczeniu - skręcanie z użyciem pasty termo przewodzącej >3,3 W/mK
--- pozycjonowanie zabezpieczenie miejsc do mocowania PCB
--- lakiernia proszkowa.
--- cięcie tworzyw sztucznych i obróbka wykończająca dedykowanych elementów
--- przygotowanie puszek przyłączeniowych - montaż dławic.
--- wykonanie przewodów przyłączeniowych lamp
--- przygotowanie kompletów podzespołów do finalnego montażu lamp (KIT)

Kod CPV

31532400-8

Nazwa kodu CPV

Oprawki do lamp

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: miejsce/miejscowość Lublin, ul. Nowy Świat 32 ( adres dostawy )
Termin realizacji zamówienia: 12-01-2018 do 05-02-2018
Zakończenie realizacji zamówienia powinno nastąpić nie później niż do 05-02-2018 r.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 10-01-2018 r. do godziny 16:oo.
Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami :
a. Cena / Waga kryterium W= 80 [%]
b. Okres gwarancji / Waga kryterium W= 20 [%]
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Ad. a)
Liczba punktów=(Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *W(80) pkt.
Ad. b)
Okres gwarancji 1 rok = Liczba punktów 1 pkt.
Okres gwarancji od 1 rok do 5 lat = Liczba punktów 5 pkt.
Okres gwarancji powyżej 5 lat = Liczba punktów 20 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BMS INNOVA SP. Z O.O.

Adres

Nowy Świat 32

20-418 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

507055275

NIP

9462648929

Tytuł projektu

Opracowanie, wykonanie i zbadanie skuteczności prototypowego systemu AGROLED, doświetlenia emiterami LED roślin produkowanych w szklarniach

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0596/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii