Przetarg: Remont pustostanu TBS (4)

Przedmiot:

Remont pustostanu TBS (4)

Data zamieszczenia: 2018-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
09-402 Płock
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o wyborze ofert - Na Skarpie 4 m. 16 - remont pustostanu

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy Warunki udziału:

1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym

2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót

3. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

5. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie Kryteria wyboru ofert: cena 100% Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 10.01.2018 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. Nie otwierać przed dniem 10.01.2018 r. do godz. 11.15 W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 10.01.2018 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 22. Wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Dużyński tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii