Przetarg: Zaproszenie do złożenia oferty - remont sanitariatów

Przedmiot:

Zaproszenie do złożenia oferty - remont sanitariatów

Data zamieszczenia: 2018-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach
ul. Zwycięstwa 23
11-710 Piecki
Telefon: 89 742 10 15; 89 742 22 67
tel/fax: 89 742 22 66
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Dłużec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do złożenia oferty
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, 11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 23
NIP: 7422254436 REGON: 366123911
Tel: (89) 742 10 15, Fax: (89)742 22 66
e- mail: k.grygo@piecki.com.pl
strona internetowa: http://bip.zopo.piecki.com.pl/
godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30000 EURO, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2017(Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), - podstawa prawna art.4 pkt.8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. NAZWA - Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Dłużcu.

3.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA – roboty budowlane
3.3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Dłużcu.
Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 3- przedmiar robót.


CPV 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru.

4. Termin realizacji zamówienia – w okresie trwania ferii tj. od 20 01.2018r do 04.02.2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty na którą składają się:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru) – zał. nr 1
b) oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczeniu, dysponowania potencjałem technicznym, ekonomicznym i finansowym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 2.
c) kosztorys ofertowy
d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;
e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Opis sposobu obliczenia ceny
6.1. Cena oferty winna być wyliczona w oparciu o przedmiar robót wyszczególnionych w zał. nr 3
6.2. W cenach jednostkowych Wykonawca musi ująć wszystkie koszty jakie będzie ponosił w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. dojazdów , wizji lokalnych, płac itp.) .
6.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
6.4. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
6.5. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, z wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze Umowy.
6.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT , obowiązującego w dniu złożenia oferty, należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

7. Kryteria wyboru oferty
KRYTERIU OCENY OFERT - najniższa cena

8. Opis sposobu przygotowania oferty
8.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też jako partner we wspólnym przedsięwzięciu, z jedną ostateczną ceną.
8.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
8.3 Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
8.4 Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8.5 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie.
8.6 Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie która :
- będzie zaadresowana na Zamawiającego – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, ul. Zwycięstwa 23, 11-710 Piecki
- będą posiadać oznaczenie „OFERTA – remont sanitariatów w SP Dłużec”

9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty winny być nadesłane na adres Zamawiającego lub złożone w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach - do dnia 12.01.2018r. do godz. 1000

10. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Informacje administracyjne
Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie - http://bip.zopo.piecki.com.pl/
Adres do kontaktów – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, ul. Zwycięstwa 23 11- 710 Piecki, tel. (089) 7421015


Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii