Przetarg: Wykonanie kapitalnego remontu wejść do klatek schodowych w zasobach administrowanych przez...

Przedmiot:

Wykonanie kapitalnego remontu wejść do klatek schodowych w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię

Data zamieszczenia: 2018-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 655-93-48
e-mail: smdt1@wp.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Wadium: 2 500,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-28 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu ofertowym, pisemnym nieograniczonym na zadanie pn:

"Wykonanie kapitalnego remontu wejść do klatek schodowych w zasobach administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej".


I. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin: do dnia 28.02.2018 r., do godz. 15.00
2. Oferty można składać pocztą tradycyjną, osobiście lub na adres e-mail.

II. Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów.
2. Na wybór oferty wpływ będzie mieć zaoferowana cena i warunki gwarancji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia usługi.
3. O wyborze zostaną Państwo poinformowani indywidualnie na wskazany adres e-mail.
4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków z oferentami przed ostatecznym wyborem.

III. Dodatkowe informacje:

1.Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w gotówce lub gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie: 2 500,00 zł na konto Spółdzielni - nr rachunku: 95  9462  0003  2001  0000  3447  0004, do dnia składania ofert.
2. W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

IV. Zakres pracy obejmuje:

1. Wykonanie kapitalnego remontu wejść do klatek schodowych poprzez:
    - usunięcie lastrico i wykonanie nowej wyprawy schodów zewnętrznych - do wyboru: płytki, kamień naturalny lub sztuczny itp.,
    - odnowienie ścian poprzez uzupełnienie ubytków i pomalowanie farbą elewacyjną.
2. Wskazanie przez oferenta technologii (sposobu wykonania) i materiałów zastosowanych do zleconych prac.
3. Dopuszcza się wskazanie kilku wariantów wykonania prac na przedmiotowe zadanie.
4. Zaproponowane w ofercie materiały i urządzenia powinny spełniać minimum n/w wymagania:
    - wszystkie materiały budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poźn. zm.).
    - inne zastosowane materiały powinny spełniać wymogi ustalone przepisami prawa o badaniach i certyfikacji.
5. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wyceny dokonać własnych oględzin i pomiarów celem zapoznania się ze stanem technicznym wejść do klatek schodowych. Wszystkie uwagi do obmiaru winny być uwzględnione i wniesione do ofert.
6. Wykaz budynków:
http://www.dabrowatsm.pl/zalaczniki/tabela.png" />
Razem do remontu wejść do 50 klatek schodowych w 10 budynkach:
    - powierzchnia schodów - 570 m2.
    - powierzchnia ścian do odnowienia - 250 m2.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę należy złożyć indywidualnie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, która winna zawierać:
    - nazwę oferenta, jego adres, NIP, nr telefonu, e-mail,
    - kwotę netto i brutto,
    - warunki gwarancji: minimum 5 lat na wykonane prace.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy załączyć:
    a) dowód wniesienia wadium,
    b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi
        w przetargu, miejscem realizacji zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń,
    c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
        działalności gospodarczej,
    d) aktualne /na dzień przetargu/ zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego
        oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że oferent nie zalega
        z opłacaniem podatków opłat składek na ubezpieczenia społeczne,
    e) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz potencjał
        ekonomiczny do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz dysponuje osobami
        posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia,
    f) wykaz przynajmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót zbliżonych
        co do zakresu robót objętych zamówieniem,
    g) referencje (przynajmniej trzy) potwierdzające prace w tym zakresie.
5. Wszelkie dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii