Przetarg: Malowanie klatek schodowych oraz roboty drogowo-chodnikowe w zasobach Spółdzielni

Przedmiot:

Malowanie klatek schodowych oraz roboty drogowo-chodnikowe w zasobach Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Biskupin"
51-665 Wrocław, ul. Jackowskiego 57
e-mail: sm@biskupin.wroc.pl

Osoba do kontaktu:
MAREK RABSZTYN, tel. 509053520
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2 zadania
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-28 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert pisemnych na:

1/. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH PRZY:

- UL. BACCIARELLEGO 35 A,B,C
- UL. BACCIARELLEGO 19 i 21
- UL. CANALETTA 16 i 18
- UL. GERSONA 39A – 47
- UL. MATEJKI 22 – 28
- UL. MICKIEWICZA 49 – 49A, 51 – 53, 55 – 55A
- UL. SIENKIEWICZA 131

2/. ROBOTY DROGOWO- CHODNIKOWE

A. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY:

- UL. PROMIEŃ 25 – 33
- UL. CANALETTA 18

B/. WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI

- UL. DEMBOWSKIEGO 55 – 57
- UL. PROMIEŃ 33 – 41


OFERTA WINNA ZAWIERAĆ :
AD. 1.
A/. zryczałtowaną kwotę brutto / z podatkiem Vat / za pomalowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i piwnic każdego budynku,
B/. stawkę roboczogodziny, narzuty,
C/. przedłożyć kosztorysy na powyższe.

AD.2. A, B /. wycenę opracować zgodnie ze specyfikacją

Ponadto do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku
do Skarbu Państwa oraz ZUS-u / ważność do 30 dni, oryginał do wglądu
w dniu przetargu /,
- aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego / ważne 3 miesiące od daty wystawienia /,
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę co najmniej równą wartości sumy swojej oferty,
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją gwarancyjną
w wysokości 5% wartości umowy,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygra,
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- referencje.

Oferty należy składać w Spółdzielni pokój nr 15 przy ul. Jackowskiego 57 we Wrocławiu do dnia 28.03.2018 r. do godz. 1400.

Wadium na:
AD.1/. Malowanie klatek schodowych w wysokości - 25.000,00 zł.
AD.2.A,B /. Roboty drogowo-chodnikowe w wysokości - 15.000,00 zł.

należy wpłacić na konto:
PKO BANK POLSKI S.A. 56 1020 5242 0000 2202 0018 0554
do dnia 28.03.2018 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 29.03.2018 r. o godz. 1600.

Dodatkowych informacji udzielał będzie:
- MAREK RABSZTYN - TEL. 509053520

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii