Przetarg: Zapytanie ofertowe na wymianę uszkodzonych źródeł światła i opraw oświetleniowych...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na wymianę uszkodzonych źródeł światła i opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Sypniewie
ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo
tel.: 29 717-77-83
fax.: 29 717-78-16
e-mail: gmina@sypniewo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sypniewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-20 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wymianę uszkodzonych źródeł światła i opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sypniewo w roku 2017/2018

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi na w/w zadanie.

 

I. Zamawiający:

Gmina Sypniewo

Ul. Ostrołęcka 27

06-216 Sypniewo

Tel. (29) 7177783

Fax. (29) 7177816

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:

„Wymiana uszkodzonych źródeł światła i opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sypniewo w roku 2017/2018”.

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na wymianie uszkodzonych źródeł światła i opraw oświetleniowych przy eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, przyjmując czynnych 468 lamp wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Sypniewo.

Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

Naprawa i wymiana niesprawnych źródeł światła i opraw z użyciem nowych, energooszczędnych urządzeń i materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

 

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2017r.

 

III. Opis sposobu przyjmowania oferty:

Ofertę należy:

- sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego.

- złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco:

   GMINA SYPNIEWO, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo

   Oferta na:

„Wymianę uszkodzonych źródeł światła i opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sypniewo w roku 2017/2018”.

Nie otwierać przed dniem: 20.03.2016r. godz. 10.15

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Sypniewie, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo – sekretariat.
 2. Termin składania ofert: do dnia 20.03.2017r. godz. 10.00

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto łącznie, poparte referencjami (załącznik nr 1b).
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

 

VI. Istotne postanowienia umowy:

 1. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia napraw ze strony Zamawiającego.
 2. Zgłoszenia awarii oświetlenia drogowego przyjmowane będą przez wykonawcę w godz. 8.00 – 18.00 we wszystkie dni robocze pod nr tel. podanym przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 24 godzin usuwać zgłaszane awarie oświetlenia drogowego (a w przypadku złych warunków atmosferycznych w terminie do 48 godzin).
 4. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii innemu wykonawcy, a koszty prac potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot umowy.
 5. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania wypowiedzenia w przypadku, gdy:
 • wykonawca zaprzestanie realizacji usługi przez okres 2 kolejnych dni po otrzymaniu odnotowanego upomnienia przez pracownika Urzędu Gminy w Sypniewie,
 • pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował usługi niezgodnie
  zpostanowieniami niniejszej umowy.

 

VII. Płatność za przedmiot zamówienia:

 1. W przedstawionej w ofercie ilości dni od realizacji zgłoszonego przez zamawiającego zamówienia wymiany źródeł światła lub oprawy oświetlenia ulicznego i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

 

VIII. Kryterium oceny ofert:

 

Zamawiający będzie posługiwał się przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena – 90 %,

termin płatności faktury - 10%

 

Ocena punktowa kryterium ceny dokonana zostanie na podstawie następującego wzoru arytmetycznego:

 (cena oferowana minimalna : cena badanej oferty) x 100 pkt] x 90%.

termin płatności 21 dni – 0pkt

termin płatności 30 dni – 10 pkt

Oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans , będzie miała  przyznaną maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty lub faks.

 

X. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela p. Mariusz Borkowski pod numerem telefonu (29) 7177434

 

XI. Załączniki:

1a. Wzór formularza ofertowego.

1b. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii