Przetarg: Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 , Siemianowice Śląskie
telefon - 327 605 200
faks - 327 605 280
www.um.siemianowice.pl
ratusz@um.siemianowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie"
Numer referencyjny: RK.271.25.2018, ZP.rp.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 2. Zamówienie zostało podzielone na 4 (cztery) Części. 2.1. Część 1 zamówienia: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie” Przedmiotem Części 1 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich- z informacją o terminie ważności artykułu (min. 3 miesięcy od każdej dostawy), chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4a do SIWZ - w odniesieniu do Części 1 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19a lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b. 2.2. Część 2 zamówienia: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie” Przedmiotem Części 2 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich- z informacją o terminie ważności artykułu (min. 3 miesięcy od każdej dostawy) , chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3b do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4b do SIWZ - w odniesieniu do Części 2 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5b do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19f. 2.3. Część 3 zamówienia: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie” Przedmiotem Części 3 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich i budowlanych z informacją o terminie ważności artykułu (min. 12 miesięcy od każdej dostawy), chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3c do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4c do SIWZ - w odniesieniu do Części 3 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5c do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 10 lub przy ul. Michałkowickiej 105. 2.4. Część 4 zamówienia: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie” Przedmiotem Części 4 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich- z informacją o terminie ważności artykułu (min. 3 miesięcy od każdej dostawy), chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3d do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4d do SIWZ - w odniesieniu do Części 4 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5d do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 18f. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, Części 4 nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Zamawiający – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3 Części 4 nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44800000-8
44512000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31
      2019-02-28
      2019-02-28
      2019-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia ustala się: - w odniesieniu do Części 1: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. - w odniesieniu do Części 2: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r. - w odniesieniu do Części 3: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r. - w odniesieniu do Części 4: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do Części 1, 2, 3, 4 nie stawia warunku w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do Części 1, 2, 3, 4 nie stawia warunku w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do Części 1, 2, 3, 4 nie stawia warunku w/w zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na potrzeby oceny ofert, oferta odnoszącą się do danej Części musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ, Dodatek nr 1b do SIWZ, Dodatek nr 1c do SIWZ, Dodatek nr 1d do SIWZ. b) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Dodatek nr 4a do SIWZ w odniesieniu do Części 1 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4b w odniesieniu do SIWZ do części 2 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4c w odniesieniu do SIWZ do części 3 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4d w odniesieniu do SIWZ do części 4 (Załącznik nr 1 do oferty), c) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty). d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 3 do Oferty) e) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 2.1. Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty), wypełnia i podpisuje Wykonawca. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy do przekazania – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, Części 4 Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.1.Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie, oraz dotyczące podwykonawców, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia składane są w oryginale. 5.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 5.1. powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W odniesieniu do Części 1: 1.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Dodatek nr 5a w odniesieniu do Części 1 zamówienia do niniejszej SIWZ. 1.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. W odniesieniu do Części 2: 2.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Dodatek nr 5b w odniesieniu do Części 2 zamówienia do niniejszej SIWZ. 2.2. Zamawiający, zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, tylko na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj: - zmiany materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zaoferowanych w ofercie w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta, na materiały malarskie, budowlane i narzędzia o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych niż opisane w SIWZ, - zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w przypadku zmiany stawki na zaoferowane materiały malarskie, budowlane i narzędzia w trakcie realizacji umowy. 2.3. Wszystkie wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę postanowień umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody na taką zmianę. 2.4. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę. 2.5. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 3. W odniesieniu do Części 3: 3.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Dodatek nr 5c w odniesieniu do Części 3 zamówienia do niniejszej SIWZ. 3.2. Zamawiający, zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, tylko na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj: - zmiany materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zaoferowanych w ofercie w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta, na materiały malarskie, budowlane i narzędzia o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych niż opisane w SIWZ, - zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w przypadku zmiany stawki na zaoferowane materiały malarskie, budowlane i narzędzia w trakcie realizacji umowy. 3.3. Wszystkie wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę postanowień umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody na taką zmianę. 3.4. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę. 3.5. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 4. W odniesieniu do Części 4: 4.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Dodatek nr 5d w odniesieniu do Części 4 zamówienia do niniejszej SIWZ. 4.2. Zamawiający, zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, tylko na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj: - zmiany materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zaoferowanych w ofercie w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta, na materiały malarskie, budowlane i narzędzia o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych niż opisane w SIWZ, - zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w przypadku zmiany stawki na zaoferowane materiały malarskie, budowlane i narzędzia w trakcie realizacji umowy. 4.3. Wszystkie wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę postanowień umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody na taką zmianę. 4.4. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę. 4.5. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Części 1 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich- z informacją o terminie ważności artykułu (min. 3 miesięcy od każdej dostawy), chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4a do SIWZ - w odniesieniu do Części 1 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19a lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b. 1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 1.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 1.5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44800000-8, 44512000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Części 2 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich- z informacją o terminie ważności artykułu (min. 3 miesięcy od każdej dostawy) , chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3b do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4b do SIWZ - w odniesieniu do Części 2 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5b do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19f. 2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 2.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44800000-8, 44512000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Części 3 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich i budowlanych z informacją o terminie ważności artykułu (min. 12 miesięcy od każdej dostawy), chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3c do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4c do SIWZ - w odniesieniu do Części 3 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5c do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 10 lub przy ul. Michałkowickiej 105. 3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 3.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44800000-8, 44512000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: „Sukcesywna dostawa narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Części 4 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (w przypadku materiałów malarskich- z informacją o terminie ważności artykułu (min. 3 miesięcy od każdej dostawy), chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały malarskie, budowlane i narzędzia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3d do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi zawartych w formularzu cenowym stanowiącym Dodatek nr 4d do SIWZ - w odniesieniu do Części 4 do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5d do SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 18f. 4.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 4.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 4.5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44800000-8, 44512000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy narzędzi, materiałów malarskich i budowlanych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii