Przetarg: Przebudowa ulicy: a) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, b) wykonanie warstwy...

Przedmiot:

Przebudowa ulicy: a) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 7 cm (warstwa szersza od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800, Włocławek
telefon - (54) 414 40 00
faks - (54) 414 42 57
www.wloclawek.pl
zamowienia@um.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 1. zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej”: 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), 2. zadani
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej oraz ulicy Żywicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa z podziałem na 2 zadania
Numer referencyjny: BZP.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa wymienionych poniżej ulic położonych terenie Gminy Miasto Włocławek z możliwością składania ofert na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownic-kiej”, 2) Zadanie nr 2 pn. „Przebudowa ulicy Żywicznej”. Ad. 1): Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrow-nickiej”: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownic-kiej. Zakres przedmiotu zamówienia: a) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 7 cm (warstwa szersza od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem, c) wykonanie podbudowy pomocniczej z destruktu betonowego (0/63 mm) grubości min. 20 cm (warstwa szer. od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem – materiał, załadunek i dowiezienie zapewnia Wykonawca, d) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej (MCE) o gr. min. 12 cm (warstwa szer. od nawierzchni bitumicznej o 14 cm) zgodnie z projektem – materiał (destrukt bitumiczny) zapewnia Wykonawca, e) warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grubości 5 cm, f) regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru – wraz z wymianą elementów). Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania wysokościowego niwelety ul. Wrzosowej (skrzyżowanie z ul. Grodzką) do istniejącego projektu ul. Grodzkiej (dokumentacja w załączeniu). Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: a) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, b) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), c) oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego, d) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu (w uzgodnieniu z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku), e) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Ad. 2): Zadanie nr 2 pn. „Przebudowa ulicy Żywicznej”: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Żywicznej. Zakres przedmiotu zamówienia: a) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm (warstwa szersza od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem, c) wykonanie podbudowy pomocniczej z destruktu betonowego (0/63 mm) grubości min. 20 cm (warstw szer. od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem – materiał, załadunek i dowiezienie zapewnia Wykonawca, d) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej (MCE) o grubości min. 12 cm (warstwa szer. od nawierzchni bitumicznej o 14 cm) zgodnie z projektem – materiał (destrukt bitumiczny) zapewnia Wykonawca, e) warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grubości 5 cm, f) regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru – wraz z wymianą elementów). Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania wysokościowego niwelety ul. Żywicznej (skrzyżowanie z ul. Zachodnią) do istniejącego projektu ul. Zachodniej (dokumentacja w załączeniu). Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: a) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, b) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), c) oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego, d) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu (w uzgodnieniu z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku), e) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  120    
  120    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1. w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej”: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ulic wraz infrastrukturą towarzyszącą, o wartości łącznej nie mniejszej niż 70.000,00 złotych brutto, 2) posiada wymienione poniżej narzędzia i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: a) Koparka podsiębierna - 1 sztuka, b) Koparko - ładowarka - 1 sztuka, c) Zagęszczarka lub ubijak, spalinowe, o masie min. 200 kg - 2 sztuki, d) Samochód skrzyniowy - 1 sztuka, e) Samochód samowyładowczy o ładowności min. 10 Mg - 2 sztuki, f) Wytwórnia do produkcji mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej - 1 sztuka, g) Rozkładarka do nawierzchni MCE oraz bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym - 1 sztuka, h) Walec drogowy - 1 sztuka, i) Laboratorium stałe lub udokumentowany dostęp do usług laboratoryjnych - 1 sztuka. UWAGA: Spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu nie zwalnia Wykonawcy, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z obowiązku zapewnienia pozostałego sprzętu niezbędnego do prawidłowego i terminowego zrealizowania zamówienia. 3) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: a) Kierownik budowy, który będzie jednocześnie pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w branży drogowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej; 2. w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa ulicy Żywicznej”: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ulic wraz infrastrukturą towarzyszącą, o wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto, 2) posiada wymienione poniżej narzędzia i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: a) Koparka podsiębierna - 1 sztuka, b) Koparko - ładowarka - 1 sztuka, c) Zagęszczarka lub ubijak, spalinowe, o masie min. 200 kg - 2 sztuki, d) Samochód skrzyniowy - 1 sztuka, e) Samochód samowyładowczy o ładowności min. 10 Mg - 2 sztuki, f) Wytwórnia do produkcji mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej - 1 sztuka, g) Rozkładarka do nawierzchni MCE oraz bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym - 1 sztuka, h) Walec drogowy - 1 sztuka, i) Laboratorium stałe lub udokumentowany dostęp do usług laboratoryjnych - 1 sztuka. UWAGA: Spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu nie zwalnia Wykonawcy, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z obowiązku zapewnienia pozostałego sprzętu niezbędnego do prawidłowego i terminowego zrealizowania zamówienia. 3) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: a) Kierownik budowy, który będzie jednocześnie pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w branży drogowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z in-formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 1. zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej”: 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), 2. zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa ulicy Żywicznej”: 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Najkrótszy termin realizacji zamówienia 20,00
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach określonych we wzorach umów, stanowiącycg załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwała SN z dnia 20 października 2005 roku(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 2. wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 7 cm (warstwa szersza od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem, 3. wykonanie podbudowy pomocniczej z destruktu betonowego (0/63 mm) grubości min. 20 cm (warstwa szer. od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem – materiał, załadunek i dowiezienie zapewnia Wykonawca, 4. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej (MCE) o gr. min. 12 cm (warstwa szer. od nawierzchni bitumicznej o 14 cm) zgodnie z projektem – materiał (destrukt bitumiczny) zapewnia Wykonawca, 5. warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grubości 5 cm, 6. regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru – wraz z wymianą elementów). Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania wysokościowego niwelety ul. Wrzosowej (skrzyżowanie z ul. Grodzką) do istniejącego projektu ul. Grodzkiej. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: 1. likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, 2. odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), 3. oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego, 4. roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu (w uzgodnieniu z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku), 5. wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Najkrótszy termin realizacji zamówienia 20,00
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa ulicy Żywicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Żywicznej. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 2. wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm (warstwa szersza od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem, 3. wykonanie podbudowy pomocniczej z destruktu betonowego (0/63 mm) grubości min. 20 cm (warstw szer. od nawierzchni bitumicznej o 30 cm) zgodnie z projektem – materiał, załadunek i dowiezienie zapewnia Wykonawca, 4. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej (MCE) o grubości min. 12 cm (warstwa szer. od nawierzchni bitumicznej o 14 cm) zgodnie z projektem – materiał (destrukt bitumiczny) zapewnia Wykonawca, 5. warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grubości 5 cm, 6. regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru – wraz z wymianą elementów). Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania wysokościowego niwelety ul. Żywicznej (skrzyżowanie z ul. Zachodnią) do istniejącego projektu ul. Zachodniej. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: 1. likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, 2. odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), 3. oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego, 4. roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu (w uzgodnieniu z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku), 5. wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Najkrótszy termin realizacji zamówienia 20,00
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii