Przetarg: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

Przedmiot:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

Data zamieszczenia: 2018-04-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Paweł Michalski
Rejon Dystrybucji Świebodzin
Ulica Sobieskiego 27
66-200 Świebodzin
Telefon: 68-3281440
Fax: 68 328 1401
E-mail: michalski.pawel@enea.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w m. Świebodzin ul. Partyzancka do zasilania w energię elektryczną dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz oświetleniem osiedla i hydrofornią na dz. 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2018-04-12 10:00
Termin otwarcia ofert nie dotyczy
Kwota wadium 0,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2018-04-05 11:03
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Strona internetowa zamawiającego - http://zamowienia.enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 30.06.2018r.
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do WWK ENEA Operator Sp. z o.o. dla kategorii: [1-4] lub [8-12] lub [15] lub [16] lub [25-27] i [31] 2. Szczegółowe zasady prowadzenia WWK przez ENEA Operator Sp. z o.o. zdefiniowane są z dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o. dostępnym w ogłoszeniu pod adresem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=35844&isArchive=null 3. Wykonawca w celu uzyskania wpisu do WWK składa wniosek o wpis do WWK ENEA Operator Sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków kwalifikacyjnych zdefiniowanymi w dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Wymagane wadium Nie
Wysokość wadium brak wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%
Termin związania ofertą 30
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty składającej się z wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (Załącznik nr 1 do WZ). 2. Wykonawcy zobowiązani są również złożyć wraz z ofertą: a) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu; c) upoważnienie do potwierdzania kopii dokumentów dołączonych do oferty „za zgodność z oryginałem”; d) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszych Warunków Zamówienia, przedłożony wyłącznie w formie cyfrowej na płycie CD (w formacie „pdf” oraz „doc”, „ath”, lub innym). Bezwzględnie kosztorys powinien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych, Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu. Uwaga: załączony do oferty kosztorys posłuży jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny złożonej oferty i nie stanowi podstawy do rozliczenia końcowego wykonanych robót. Każda pozycja Zestawienia Materiałów o wartości powyżej 1000 zł netto musi zawierać: nazwę produktu, jego typ oraz nazwę producenta. e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt 14.1. lit. t) WZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji
-
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Sobieskiego 27
Kod 66-200
Miasto Świebodzin
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Sobieskiego 27
Kod pocztowy 66-200
Miasto Świebodzin

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii