Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na osiedlu Spółdzielni

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na osiedlu Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91/834-55-92

Osoba do kontaktu: Lucyna Steier, Joanna Dobroć-Stępińska
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: 2 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-07 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na Osiedlu Stare Miasto w Stargardzie.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy budynkach: Klasztorna 1 i Chrobrego 15, Kazimierza Wielkiego 11 i 15, Prusa 7-11, Kopernika 6.

Zakres prac:

 1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Klasztorna 1
  i Chrobrego 15 wraz z wykonaniem projektu na zagospodarowanie placu zabaw:
 2. huśtawka metalowa „bocianie gniazdo”,
 3. zjeżdżalnia metalowa z drabinką,
 4. opracowanie projektu na zagospodarowanie placu zabaw przewidujące rozbudowę placu zabaw w latach kolejnych wraz z wykonaniem ogrodzenia.
 5. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw K. Wielkiego 11 i 15:
 6. huśtawka dwustanowiskowa metalowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym,
 7. wieża z daszkiem, zjeżdżalnią i drabinkami.
 8. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Prusa 7-11:
 9. huśtawka jednostanowiskowa metalowa z siedziskiem kubełkowym,
 10.  
 11. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Kopernika 6 wraz z wykonaniem projektu na zagospodarowanie placu zabaw:
 12. huśtawka dwustanowiskowa metalowa z siedziskiem płaskim,
 13. tablica metalowa do gry „kółko-krzyżyk”,
 14. opracowanie projektu na zagospodarowanie placu zabaw przewidujące rozbudowę placu zabaw w latach kolejnych wraz z wykonaniem ogrodzenia.

UWAGA:

 1. Wszystkie urządzenia winny spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie produkcji i montażu zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać stosowne certyfikaty i inne wymagane przepisami prawa dokumenty.
 2. Urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat.
 3. Przy opracowaniu projektów na zagospodarowanie placów zabaw dopuszcza się przedłożenie więcej niż jednej koncepcji z możliwością zastosowania innych urządzeń niż wskazane powyżej.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz dokonał sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Termin realizacji robót do 30.06.2018r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 2 000,00 zł w terminie do dnia 04.05.2018r. do godz. 1500

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto z podatkiem VAT w rozbiciu na poszczególne place zabaw.
 2. Katalog zawierający urządzenia zabawowe zaproponowane w ofercie.
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 3 lata.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.

10.Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 1. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalegam wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Certyfikaty zgodności z Normą Polską i Normą Europejską oraz Certyfikaty Bezpieczeństwa na zamontowane urządzenia.
 2. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), za wyjątkiem referencji od Zamawiającego.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów musza być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier i Joanna Dobroć-Stępińska.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na Osiedlu Stare Miasto w Stargardzie” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 07.05.2018r. do godz. 1200.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018r. o godz. 1400 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii