Przetarg: Remont ścian i stropów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Remont ścian i stropów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych

Osoba do kontaktu:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka, tel. 74 887 05 10
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: remont ścian i stropów w budynku przy ul. 11 Listopada 181,181 c Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 17.05.2018 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 16.05.2018 r., do godz. 15:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy
11. Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl. Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
12. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
13. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru
robót. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej specyfikacji materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty ( dokumentacja techniczna znajduje się do wglądu w Dziale Technicznym pok. 24). Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia
wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto
34 1020 5095 0000 5702 0174 5975 i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Wykonawcy. W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę
z jego winy, wadium przepada.

Uwagi:
Termin związania ofertą: 90 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii