Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
tel. 818 251 540, faks 818 252 709
zp@krasnik.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II"
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II"". 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 3. Zadania inwestycyjne będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez LOCH DSG Krzysztof Loch (Dzierzkowice), EL - PROJEKT mgr inż. Władysław Chibowski, Biuro Projektowe Budownictwa Drogowego Piotr Kowal, GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W. Januszczyk, P. Szkołut Sp.j. oraz Firmę Techniczno-Usługową MARTEL mgr inż. Marcin Łukasik, dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kraśnik pod adresami jak niżej: Lp. Zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego 1. Zadanie nr 1 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - lasek przy Szkole Społecznej wraz z drogą do ul. Słowackiego: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=330013 2. Zadanie nr 2 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - zamczysko, skarpa w obrębie ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=328045 3. Zadanie nr 3 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - plac zabaw przy ul. Makowej https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=336111 4. Zadanie nr 4 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - park przy Urzędzie Stanu Cywilnego https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=334260 4. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego postępowania zostało podzielone na pięć odrębnych części: 1) część I zamówienia - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- -budowlanej nad zadaniami 1- 4, o których mowa w tabeli z ust. 3, 2) część II zamówienia - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniami nr 1 i 2, o których mowa w tabeli z ust. 3, 3) część III zamówienia - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniami nr 1 i 2, o których mowa w tabeli z ust. 3, 4) części IV zamówienia - pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni nad zadaniami 1- 4, o których mowa w tabeli z ust. 3, 5) część V zamówienia - prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad zadaniem nr 2, o którym mowa w tabeli z ust. 3. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. 5. Zakres obowiązków Wykonawcy określają m.in. wzory umów stanowiące załączniki do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II"". 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 3. Zadania inwestycyjne będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez LOCH DSG Krzysztof Loch (Dzierzkowice), EL-PROJEKT mgr inż. Władysław Chibowski, Biuro Projektowe Budownictwa Drogowego Piotr Kowal, GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W. Januszczyk, P. Szkołut Sp.j. oraz Firmę Techniczno-Usługową MARTEL mgr inż. Marcin Łukasik, dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kraśnik pod adresami jak niżej: Lp. Zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego 1. Zadanie nr 1 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - lasek przy Szkole Społecznej wraz z drogą do ul. Słowackiego: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=330013 2. Zadanie nr 2 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - zamczysko, skarpa w obrębie ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=328045 3. Zadanie nr 3 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - plac zabaw przy ul. Makowej https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=336111 4. Zadanie nr 4 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - park przy Urzędzie Stanu Cywilnego https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=334260 4. Część I zamówienia dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniami 1- 4, o których mowa w tabeli z ust. 3. 5. Zakres obowiązków Wykonawcy określa m.in. wzór umowy stanowiący załącznik nr 7a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytów na terenach realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II". 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 3. Zadania inwestycyjne będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez LOCH DSG Krzysztof Loch (Dzierzkowice), EL - PROJEKT mgr inż. Władysław Chibowski, Biuro Projektowe Budownictwa Drogowego Piotr Kowal, GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W. Januszczyk, P. Szkołut Sp.j. oraz Firmę Techniczno-Usługową MARTEL mgr inż. Marcin Łukasik, dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kraśnik pod adresami jak niżej: Lp. Zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego 1. Zadanie nr 1 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - lasek przy Szkole Społecznej wraz z drogą do ul. Słowackiego: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=330013 2. Zadanie nr 2 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - zamczysko, skarpa w obrębie ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=328045 4. Część nr 2 zamówienia dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniami nr 1 i 2, o których mowa w tabeli z ust. 3. 5. Zakres obowiązków Wykonawcy określa m.in. wzór umowy stanowiący załącznik nr 7b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytów na terenach realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II". 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 3. Zadania inwestycyjne będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez LOCH DSG Krzysztof Loch (Dzierzkowice), EL - PROJEKT mgr inż. Władysław Chibowski, Biuro Projektowe Budownictwa Drogowego Piotr Kowal, GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W. Januszczyk, P. Szkołut Sp.j. oraz Firmę Techniczno-Usługową MARTEL mgr inż. Marcin Łukasik, dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kraśnik pod adresami jak niżej: Lp. Zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego 1. Zadanie nr 1 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - lasek przy Szkole Społecznej wraz z drogą do ul. Słowackiego: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=330013 2. Zadanie nr 2 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - zamczysko, skarpa w obrębie ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=328045 4. Część nr 3 zamówienia dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniami nr 1 i 2, o których mowa w tabeli z ust. 3. 5. Zakres obowiązków Wykonawcy określa m.in. wzór umowy stanowiący załącznik nr 7c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytów na terenach realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części nr 4 zamówienia jest pełnienie nadzoru nad zagospodarowanie terenów zieleni w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II"". 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 3. Zadania inwestycyjne będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez LOCH DSG Krzysztof Loch (Dzierzkowice), EL - PROJEKT mgr inż. Władysław Chibowski, Biuro Projektowe Budownictwa Drogowego Piotr Kowal, GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W. Januszczyk, P. Szkołut Sp.j. oraz Firmę Techniczno-Usługową MARTEL mgr inż. Marcin Łukasik, dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kraśnik pod adresami jak niżej: Lp. Zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego 1. Zadanie nr 1 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - lasek przy Szkole Społecznej wraz z drogą do ul. Słowackiego: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=330013 2. Zadanie nr 2 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - zamczysko, skarpa w obrębie ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=328045 3. Zadanie nr 3 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - plac zabaw przy ul. Makowej https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=336111 4. Zadanie nr 4 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - park przy Urzędzie Stanu Cywilnego https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=334260 4. Części nr 4 zamówienia dotyczy pełnienia nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni nad zadaniami 1- 4, o których mowa w tabeli z ust. 3. 5. Zakres obowiązków Wykonawcy określa m.in. wzór umowy stanowiący załącznik nr 7d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 71247000-1, 90713000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytów na terenach realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części nr 5 zamówienia jest prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II". 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 3. Zadanie inwestycyjne nad którym będzie sprawowany nadzór będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kraśnik pod adresem: Lp. Zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego 1. Zadanie nr 2 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - zamczysko, skarpa w obrębie ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly_zal&p2=328045 4. Część nr 5 zamówienia dotyczy prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru nad zadaniem nr 2, o którym mowa w tabeli z ust. 3. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. 5. Zakres obowiązków Wykonawcy określa m.in. wzór umowy stanowiący załącznik nr 7e do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71351914-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytów na terenie realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71520000-9,71247000-1,90713000-8,71700000-5,71351914-3

Dokument nr: 555546-N-2018, FZP.271.1.27.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - dysponowanie osobami, które będą realizowały zamówienie tj.: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - dysponowanie co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - dysponowanie co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 - dysponowanie co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) w przypadku składania oferty na część nr 4 - dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: a) wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu, kształtowanie i ochrona krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, leśnictwo i/lub ogrodnictwo oraz b) co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na sprawowaniu nadzoru, kierowaniu pracami i/lub udziale w realizacji zadań dotyczących zagospodarowania terenów zieleni oraz c) doświadczenie w nadzorze nad pracami dendrologicznymi dotyczącymi wycinki drzew - nadzór nad co najmniej 1 usługą dotyczącą wycinki drzew, 5) w przypadku składania oferty na część nr 5 - dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), tj. osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych oraz posiada doświadczenie, o którym mowa w art. 37g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. praktyki zawodowe oraz udział w badaniach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zatrudnienia przy badaniach. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) w przypadku składania oferty na część nr 4 - co najmniej 1 osobą posiadającą: a) wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu, kształtowanie i ochrona krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, leśnictwo i/lub ogrodnictwo oraz b) co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na sprawowaniu nadzoru, kierowaniu pracami i/lub udziale w realizacji zadań dotyczących zagospodarowania terenów zieleni oraz c) doświadczenie w nadzorze nad pracami dendrologicznymi dotyczącymi wycinki drzew - nadzór nad co najmniej 1 usługą dotyczącą wycinki drzew, 5) w przypadku składania oferty na część nr 5 - co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), tj. osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych oraz posiada doświadczenie, o którym mowa w art. 37g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. praktyki zawodowe oraz udział w badaniach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zatrudnienia przy badaniach. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający, bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w związku z powyższym zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w rozdziale IX C ust. 1 pkt 1 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), potwierdzający dysponowanie: a) w przypadku składania oferty na część nr 1 - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) w przypadku składania oferty na część nr 2 - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, c) w przypadku składania oferty na część nr 3 - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) w przypadku składania oferty na część nr 4 - co najmniej 1 osobą posiadającą: ? wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu, kształtowanie i ochrona krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, leśnictwo i/lub ogrodnictwo oraz ? co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na sprawowaniu nadzoru, kierowaniu pracami i/lub udziale w realizacji zadań dotyczących zagospodarowania terenów zieleni oraz ? doświadczenie w nadzorze nad pracami dendrologicznymi dotyczącymi wycinki drzew - nadzór nad co najmniej 1 usługą dotyczącą wycinki drzew, e) w przypadku składania oferty na część nr 5 - co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.), tj. osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych oraz posiada doświadczenie, o którym mowa w art. 37g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. praktyki zawodowe oraz udział w badaniach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zatrudnienia przy badaniach. 2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1)w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), 2)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3)jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, 4)w przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX C ust. 1 pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytów na terenach realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: 2018-06-15 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii