Przetarg: Remont elewacji z dociepleniem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Remont elewacji z dociepleniem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Zemełko, tel. 074/84-49-411 wew. 28
Daria Wołk-Łaniewska, tel. 074/84-49-411 wew.49, e-mail: dwolk@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-05 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Szkolnej 40 w Boguszowie-Gorcach zgodnie z przedmiarem robót.

Dokument nr: L.Dz.TT/ 3252/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2018r. o godz. 11,05 w siedzibie zamawiającego

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.06.2018r. do godziny 11.00, w siedzibie zamawiającego, Dział Techniczny pok. 21

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania robót budowlanych: 2018r.
2. Miejsce wykonania: Boguszów-Gorce, ul.Szkolna40

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
zapoznanie się z zakresem robót określonych w przedmiarze robót
dokonanie oględzin miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych do przygotowania oferty, która zagwarantuje należyte wykonanie zadania, będzie zgodna z warunkami technicznymi
ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
3. Opis sposobu obliczenia cen:
Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny robót: netto i brutto, (formularz oferty - załącznik nr 1)
Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ( należy uwzględnić podatek na roboty wewnętrzne -8% VAT i zewnętrzne - 23% VAT)
W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia a także nie ujęte w przedmiarze robót tj: koszty rusztowań, wywozu gruzu, składowania i utylizacji, koszty zajęcia pasa drogowego wraz z projektem zmiany organizacji ruchu. Parametry oferowanych materiałów muszą spełniać wymagania zawarte w przedmiarze robót który stanowi załącznik do zapytania ofertowego (dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów niż proponowane w w/w załącznikach pod warunkiem, że są one równoważne / nie gorsze) Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania zmian w pozycjach przedmiaru (z wyjątkiem producentów na zasadach j.w.). Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w przedmiarze, konieczności wykonania prac nie objętych przedmiarem, propozycje zastosowania materiałów o parametrach innych niż zawarte w przedmiarze należy umieścić w oświadczeniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, że materiały użyte do wykonania remontu elewacji mają pochodzić z jednego systemu
Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową. Wymagania i informacje dotyczące zakresu robót opisane są przedmiarem robót Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 40 wybierze najkorzystniejszą dla siebie ofertę spośród wszystkich prawidłowo sporządzonych i złożonych w terminie ofert.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a. formularz propozycji cenowej wraz z proponowanym terminem wykonania robót, (oferta) - zał. 1
b. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
c. szczegółowy kosztorys ofertowy
d. oświadczenia-wg zał. 2 i 3
e. oświadczenie wg zał. 4 o zgodności proponowanych materiałów
f. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
g. wykaz wykonanych robót wg zał. 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej 3-ch robót obejmujących zakresem remont elewacji o powierzchni co najmniej 200m2
h. wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 6 w szczególności:
kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień,
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
3. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Boguszowie--Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący:"Oferta na remont elewacji budynku przy ul. Szkolnej 40 w Boguszowie-Gorcach"
4. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
5. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
10 Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach tel.074/84-49-411 wew.33
W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z wykonawcami, jak również negocjacji.
W przypadku zaproponowania materiałów gorszej jakości / o gorszych parametrach niż wymagane w specyfikacji i przedmiarze robót oferta zostanie odrzucona.
W przypadku wprowadzenia do przedmiaru robót zmian mających niekorzystny wpływ na jakość wykonania zamówienia zamawiający odrzuci ofertę
Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
11. Podpisanie umowy
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Małgorzata Zemełko - w sprawie stanu formalno - prawnego nieruchomości : tel.074/84-49-411 wew. 28
Daria Wołk-Łaniewska tel.074/84-49-411 wew.49 e-mail: dwolk@boguszow.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii