Przetarg: ,Budowa budynku gospodarczego - magazyn sportowy

Przedmiot:

,Budowa budynku gospodarczego - magazyn sportowy

Data zamieszczenia: 2018-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI
Al. Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
tel. 075 6477888, fax. 075 6477889
urzad@lwowekslaski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Budowa budynku gospodarczego - magazyn sportowy w miejscowości Płóczki Górne,
gmina Lwówek Śląski - działka nr 614/2, obręb 0017".

Dokument nr: RGKiM.271.42.2018.FS.MŁ

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. w pokoju nr 13 o godz. 14;15.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2018 r. do godz. 14;00 w pokoju nr 2 - Biuro podawcze.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2018 r.

Wymagania:
Zakres rzeczowy do wykonania opisuje dokumentacja projektowa autorstwa mgr. inż. Mirosława
Soczyńskiego, która stanowi zał. nr 5 do niniejszego zaproszenia.
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z najwyższą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 m-cy.
Kryterium oceny ofert stanowi cena; oferta z ceną najniższą zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku w
przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje
odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

Kontakt:
Dodatkowych informacji merytorycznych i proceduralnych udziela Marcin Łukasiewicz
w godz. 8;00-15;00, pokój 13 tut. Urzędu lub tel. 75 647 79 41.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii