Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-07-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządca nieruchomości - Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami ,,ZEST" Sp. z o.o.
Wrzeciono 65 lokal użytkowy Nr 3
01-950 Warszawa
powiat: Warszawa
22 834 20 19
techniczny@zest.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wymiana instalacji elektrycznej - w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wrzeciono 45, 5 kondygnacji, 62 lokali, 3 kl. schodowe.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:
1. Przedmiar robót
2. Wzór umowy,
3. Dokumentacja projektowa

Otwarcie ofert: OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Po otwarciu oferty podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców składających oferty oraz informacje dotyczące ceny oferty.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego przedmiaru robót wg Zał. Nr 4.
2. Kompletny kosztorys ofertowy - stanowić będzie załącznik do oferty.
3. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego netto plus VAT.
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie Oferty.
5. Upusty oferowane udzielone przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
6. Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządcy nieruchomością w Warszawie przy ul. Wrzeciono 65 lokal użytkowy Nr 3 o godz. 1015,

Składanie ofert:
2. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i oznaczonej nazwą zamówienia i adresem Zamawiającego należy składać w siedzibie Zarządcy nieruchomością Warszawa ul. Wrzeciono 65 lokal użytkowy Nr 3.
3. Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2018 r. do godz. 10.00
4. Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Warunki płatności - zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Zamawiający zawrze urnowe z Wykonawca, którego ofertę uzna za najkorzystniej sza.
3. Wybrany Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10% od wartości zamówienia brutto i pierwszy podpisze umowę.
Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu (przelewem) na rachunek Zamawiającego PKO BP S.A. II 0/W-wa44 1020 1026 0000 1102 0023 2405.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik do WZO.
5. Wzór umowy nie podlega negocjacjom. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionym przypadku Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Wykonawców tylko raz o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu nie dłużej jednak niż 30 dni.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Pożądany termin realizacji zamówienia III - IV kwartał 2018 r.

Wymagania:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę stanowi wypełniony druk ,,OFERTA", z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego (załączniki do WZO).
2. Wszystkie załączniki do niniejszej WZO stanowią jej integralną część.
3. Oferta winna zawierać dane o Wykonawcy:
> nazwę firmy,
> dokładny adres
> telefon /fax / e-mail
> REGON, NIP
4. Zestaw dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia wiarygodności firmy stanowi Zał. nr 2.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budziła uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. Wszystkie kartki w ofercie powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
6. Oferta, załączniki, oświadczenia i miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
9. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
10. Treść oferty musi odpowiadać WZO.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W procedurze dokonywanego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę w wyznaczonym terminie zgodną z postanowieniami niniejszej WZO. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza do wykonania zamówienia przez podwykonawców.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami - Teresa Świst, tel. 22 834 20 19, e-mail: techniczny@zest.pl
2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną .
3. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
4. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania z Wykonawcami.

Uwagi:
OPIS KRYTERIÓW I OCENA OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował kryterium określone w specyfikacji.
a) Kryterium wyboru ofert będzie cena zamówienia brutto.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny.
c) W przypadku negocjacji o terminie i miejscu Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, telefaksem lub drogą elektroniczną nie później niż 7 dni po terminie otwarcia ofert.
OCHRONA PRAWNA WYKONAWCÓW
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie WZO, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. W przypadku wniesienia protestu, należy go złożyć w siedzibie (Zarządcy nieruchomością) Zamawiającego, przy ul. Wrzeciono 65 lok. użytk. Nr 3.
3. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 3 dni od jego wniesienia.
4. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
5. Rozstrzygnięcie, odrzucenie lub oddalenie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne, wiążące dla stron i nie przysługuje od niego odwołanie.
WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wrzeciono 45 w imieniu wspólnoty - Zarządca częścią wspólną nieruchomości - Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami ,,ZEST" Sp. z o.o. 01-950 Warszawa ul. Wrzeciono 65 lokal użytk. Nr 3.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie nie podlega procedurom Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii