Przetarg: Dostawa i montaż automatyki do bramy wjazdowej przesuwnej

Przedmiot:

Dostawa i montaż automatyki do bramy wjazdowej przesuwnej

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań.
powiat: Poznań
(61) 835 7922
f.koscielniak@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż automatyki do bramy wjazdowej przesuwnej 2500 kg zgodnie ze specyfikacją:
a) zestaw automatyki
minimalne parametry techniczne:
o Intensywność pracy: 670 cykli/dzień
o Nominalny moment obrotowy: 25 Nm
o Prędkość bramy: 8.2 - 15.4 m / min
o Obudowa: IP44
o Temperatura pracy: -20...+50 °C
o Klasa izolacji: 1
o Zasilanie siłownika: 3x 400 V
b) bezprzewodowa fotokomórka (nadajnik + odbiornik) -1 kpl.
c) akumulator do fotokomórki
d) lampa sygnalizacyjna
e) pilot 3 szt.
f) płyta pod siłownik
g) podstawa siłownika - konstrukcja stalowa
h) montaż automatyki

Dokument nr: DGN.2211.4.9.2018

Specyfikacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iod@posir. poznan.pl
2. Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych np. bankom, urzędom skarbowym.
4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy.
Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej: ustawy o rachunkowości, ustawy z o podatku od towarów i usług.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Składanie ofert:
Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: f.koscielniak@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.
Oferty uznaje się za złożone w terminie, gdy wpłyną na wskazany adres e-mail lub zostaną złożone w sekretariacie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: Maksymalnie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób weryfikacji:
Oferent musi dysponować niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji prac związanych z montażem, demontażem konstrukcji bram automatycznych.
Oferent wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną pracę z powyższego zakresu.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi.
Spełnianie ww. warunków zostanie zweryfikowane na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń ze wskazaniem podmiotów zlecających.
Wymagana jest wizja terenowa przed złożeniem oferty oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5 lit, d).
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej lub papierowej, zostać opatrzona podpisem Oferenta (skan oferty opatrzonej podpisem Oferenta) i zawierać:
a. dane Oferenta;
b. cenę netto i brutto oraz termin wykonania prac, o których mowa w pkt 1;
c. dokumenty (kopia), o których mowa w pkt 3.
d. oświadczenie, iż Oferent przeprowadził wizję w terenie i na podstawie przeprowadzonych oględzin ustalił zakres prac.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w związku z zapytaniami ofertowymi.

Kontakt:
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Filip Kościelniak, tel. (61) 835 7922, e-mail: f.koscielniak@posir.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii