Przetarg: Wymiana nawierzchni na placu zabaw

Przedmiot:

Wymiana nawierzchni na placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 4435509, faks 22 4435552
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja projektu ,,Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"
Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna: PROJEKT WYMIANY NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM Gocław - Praga-Południe - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, część działki ew. nr 14/3 z obrębu 3-06-05, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. 1. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej 1.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych przy wykonywaniu podbudów pod nawierzchnię boisk oraz przy budowie nawierzchni syntetycznych boisk, w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 3.Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do składanych faktur VAT pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu. 4.Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 5.Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 6.Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych

CPV: 45112720-8

Dokument nr: 500190040-N-2018, UD-VI-ZP/84/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione a więc zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia zawarte w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 4. Udzielenie zamówienia OSKARBUD Artur Stolarzak gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia. Firma ta wielokrotnie współpracowała z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe, zyskując dobrą opinię.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
OSKARBUD Artur Stolarzak, , ul. ks. Augustyna Kordeckiego, 05-230, Kobyłka, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii