Przetarg: Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku

Przedmiot:

Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku

Data zamieszczenia: 2018-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 2076000, faks 32 2076010
kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie
Przedmiotem zamówienia jest remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie, zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem umowy. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględniać wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń

Część nr: 1 Nazwa: Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich 97, zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem umowy. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględniać wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45332000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,85
gwarancja i rękojmia 0,15

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie przy ulicy Józefa Retingera 1, zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem umowy. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględniać wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311000-0, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,85
gwarancja i rękojmia 0,15

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45332000-3,45400000-1,45410000-4,45442100-8,45311000-0

Dokument nr: 617243-N-2018, ZKP-30/2018; 2401-ILZ2.260.34.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.slaskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Izba Administracji Skarbowej, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, pok. nr 8

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-02, godzina: 08:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-07

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla części I - 58 000,00 zł; dla części II - 280 000,00 zł. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości równej sumie kwot z części, na które składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 1. Posiadają zdolność techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia - Wykonawca musi przedstawić wykaz dotyczący wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie remontu wewnętrznej instalacji hydrantowej o wartości nie mniejszej niż: dla części I - 34 000,00 zł; dla części II - 160 000,00 zł, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie robót budowlanych dot. remontu hydrantów. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część musi przedstawić wykaz obejmujący co najmniej jedno zadanie w zakresie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż najwyższa wartość dla części, na które składa ofertę. W przypadku składania oferty na część I i II Wykonawca musi przedstawić wykaz obejmujący co najmniej jedno zadanie w zakresie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego niniejszego postępowania podając datę i kurs waluty. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w dniu, w którym nie są publikowane kursy walut obcych przez NBP Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych NBP z najbliższego dnia następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym NBP opublikuje średnie kursy walut obcych. 2. Posiadają zdolność zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia - Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi aktualne, odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, posiadającego min 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy w ww. specjalności; osoba z uprawnieniami budowlanymi musi posiadać aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej. Za dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne Zamawiający ma na myśli dysponowanie tą osobą w sposób bezpośredni czyli gdy stosunek prawny łączy Wykonawcę bezpośrednio z daną osobą w szczególności w przypadku umowy o pracę, samozatrudnienia czy umowy o świadczenie usług podpisanych bezpośrednio z osobą. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Polski zawodu inżyniera budownictwa wydane na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ stanowiący informację dotyczącą ww. osoby na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informację o podstawie dysponowania tą osobą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba że Wykonawca podał w formularzu oferty informacje pozwalające na weryfikację tych danych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt. 6.1.1., 4. Oryginał oświadczenia o przynależności bądź też braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp w przypadku jeżeli nie został złożony w terminie o którym mowa w pkt 10.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla części I - 58 000,00 zł; dla części II - 280 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ), - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ), - Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane należycie, - Wykaz kierowników, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ),
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi: dla części I - 2 000,00 zł; dla części II - 9 900,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) Wykonawca winien podać nazwę przetargu zgodnie z zapisami pkt 3.2 SIWZ oraz numer części. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 4. Wadium musi obejmować minimum okres związania ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć najpóźniej przed terminem składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii głównej pokój nr 11, budynek ,,A". W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej w siedzibie Zamawiającego, należy je spakować i opisać tak jak ofertę (wg wzoru w pkt 15 SIWZ) z dopiskiem WADIUM zamiast ,,nie otwierać przed ...". 8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,85
gwarancja i rękojmia 0,15

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii