Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
kom. 693 405 540, kom. 500 002 355
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE/ZADANIA PN.:
Zadanie nr 1 - Modernizacja dwóch łazienek w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, na I piętrze budynku, strona prawa,
WC dla NPS i WC męskie.
Zadanie nr 2 - Modernizacja sufitu podwieszonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, na korytarzu I piętra, strona prawa
oraz sufitu przed Salą prasową (pom. 126).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
stanowi załącznik do umowy

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 października 2018 r. , o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 -
Departament Administracyjno-Gospodarczy, pokój nr 4, parter.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2018 r., do godz. 11:00 w
siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze,
przy ul. Podgórnej 7 - Departament Administracyjno-Gospodarczy (pokój nr 59 -
Kancelaria Ogólna).
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Dla Zadania 1 - do 20 grudnia 2018 r.
Dla Zadania 2-do 15 listopada 2018 r.

Wymagania:
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
- formularz oferty dla zadania 1 wg załączonego wzoru - zał. nr 1,
lub
- formularz oferty dla zadania 2 wg załączonego wzoru - zał. nr 2,
lub
- obydwa formularze, tj. formularz oferty dla zadania 1 oraz formularz oferty dla zadania 2
wg załączonych wzorów - zał. nr 1 i zał. nr 2
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danego zadania, oraz spełniającą
wymagane warunki Zamawiającego.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,65 - 057 Zielona Góra -
Departament Administracyjno-Gospodarczy, oraz opis (tytuł) zadania,
,,Zadanie nr 1 - Modernizacja dwóch łazienek w budynku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, na I piętrze budynku, strona
prawa, WC dla NPS i WC męskie."
,,Zadanie nr 2 - Modernizacja sufitu podwieszonego w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, na korytarzu I piętra, strona
prawa oraz sufitu przed Salą prasową (pom. 126)."
Oferta może być złożona na Zadanie nr 1 i na Zadanie nr 2 lub na jedno z nich.
3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie
z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być
sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
7. Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający
będzie także wzywał Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty
lub złożonych w ofercie dokumentów.

Uwagi:
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcowa ocenę oferty -
najwyższa sumę punktów.
Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.

Kontakt:
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Weronika Włodarczak, Departament Administracyjno-Gospodarczy, kom. 693 405 540

Maria Dudek, Departament Administracyjno-Gospodarczy, kom. 500 002 355

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii