Przetarg: Remont pokrycia dachowego

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części) :
ZADANIE Nr 1: Remont pokrycia dachowego z papy na budynku mieszkalnym stanowiącym własność Skarbu Państwa przy ul. Toruńskiej 47 (oficyna) w Bydgoszczy.
ZADANIE Nr 2: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z papy na budynkach oficyn mieszkalnych położonych przy ul. Unii Lubelskiej 7 w Bydgoszczy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i zakres robót objętych zamówieniem) określają następujące załączniki, które zamieszczone zostaną na stronie Zamawiającego:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2
- przedmiary robót - załącznik nr 3 (z podziałem na poszczególne zadania )
3 . Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1) Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, określają przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszego postępowania. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne do wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2) dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze stanowiącym załącznik do umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępnione przez Zamawiającego przedmiary robót nie są podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z;
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz. 1332 z późn. zm.)
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).
4) w trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.
5) wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą
o jakości wyrobów/materiałów/u rządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.
6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
7) Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i rzetelnego przygotowania oferty. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji zgodności zakresu robót (rodzaju i ilości prac) ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W takim przypadku należy zgłosić się do inspektora nadzoru ADM, celem ustalenia terminu wizji (kontakt: p. Leszek Saganowski tel. 513-000-842)
8) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.
9) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z póżn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych i rozbiórkowych.
101 W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu dokumentacji oraz jej załącznikach ti. opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach.
10.1.) oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.
10.2.) ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Dokument nr: ZZP-2410- 55/2018, 55/N/A/2018

Otwarcie ofert: - otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ,,ADM" przy ul. Gdańskiej 30/5 (II piętro, pokój nr 2) w dniu 12.10.2018 r. (piątek) o godzinie 11:40
11

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert:
- oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy ul. Gdańskiej 30/5 (II piętro, pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2018 r. (piątek) do godziny 11:30
- oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2018 r. (piątek) do godziny 11:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia :
* dla zadania nr 1: 40 dni od daty podpisania umowy
* dla zadania nr 2: 30 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu :
warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako kierownicy robót posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
5. Warunki płatności:
Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Kryteria oceny ofert:
jedynym kryterium oceny ofert jest CENA (waga kryterium: 100% )
7. Forma składania ofert:.
* pisemna zgodna ze wzorami określonymi przez Zamawiającego.
* elektroniczna tj. Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@adnri.corn.pl. Oferta przesyłana drogą elektroniczną winna mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę.
8. Na ofertę składają się wypełnione poniżej i podpisane przez osobę uprawnioną załączniki:
* oferta złożona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
* w sprawach proceduralnych /formalnych/:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych p. Tomasz Skierecki (513-000-899) Specjalista Działu Zamówień Publicznych p. Magdalena Waszak (513-000-912)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii