Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Uzdrowisko Rymanów" S.A. z siedzibą w Rymanowie Zdroju
ul. Zdrojowa 53
38-481 Rymanów Zdrój
powiat: krośnieński
Tel.: 13 435 74 01 Fax: 13 435 74 75
biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rymanów Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjnobudowlanej,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,,Przebudowa budynku sanatorium ,,Gołąbek" w Rymanowie Zdroju"
Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych objętych umową określony jest
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz SIWZ dot. przetargu na roboty budowlane. W przypadku
wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
obowiązywać będzie najszerszy zakres robót.
Pełny zakres nadzorowanych robót zawarty jest w dokumentacji projektowej
sporządzonej przez biuro projektowe COREMATIC Jarosław Pierzchawka, ul. Lipowa
12, 44-102 Gliwice, która określa szczegółowy zakres robót:
2.1. Dokumentacja budowlana
2.2. Dokumentacja Wykonawcza
2.3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2.4. Przedmiary robót.
2.5. BIOZ
2.6. Decyzja nr 736/2017 z dnia 04.09.2017 roku - Pozwolenie na budowę.
Dokumentacja techniczna znajduje się na stronie internetowej Uzdrowiska:
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-roboty-budowlane/
III. Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i
obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą
zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności:
W zakresie dokumentacji projektowej:
Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym
egzemplarzu oraz w formie elektronicznej.
Zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości rozwiązań.
Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian lub
uzupełnień dokumentacji i części kosztorysowej lub złożenie zamawiającemu oświadczenia o
braku uwag.
W zakresie realizacji projektu, zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania
inwestycyjnego:
1) Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego
robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i
modyfikacji tego dokumentu.
2) Przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową i sprawdzenie /ew.
korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru.
3) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy.
4) Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi
geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje
techniczne.
5) Pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie
problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg
dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub
zamiennych.
6) Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami
technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną,
prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.
7) Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
8) Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości
zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz
obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.
9) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia
inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o
finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją
projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji,
obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i
standardów realizacji inwestycji.
10) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, wyrobów i
urządzeń. Niezwłoczna akceptacja Wykonawcy jest także wymagana po dostarczeniu
wszelkich materiałów, wyrobów i urządzeń na plac budowy, a przed ich wbudowaniem,
zakryciem, czy też użyciem. Strony zgodnie przyjmują, że brak odpowiedzi inspektora
nadzoru na zapytanie Wykonawcy robót budowlanych co do akceptacji poszczególnych
materiałów, wyrobów i urządzeń, pomimo dwukrotnego wezwania przesłanego
tradycyjnie lub mailowo w odstępach co najmniej 2 dni, w terminie 2 dni od dnia
otrzymania drugiego wezwania, poczytuje się za milczące wyrażenie zgody; (Załącznik
nr 3 - Wykaz wbudowanych materiałów budowlanych dla inwestycji ,,Przebudowa
budynku sanatorium ,,Gołąbek" w Rymanowie Zdroju")
11) Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym ich akceptacja oraz
archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i
stosowania w budownictwie.
12) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów wszystkich robót zanikających i (lub)
ulegających zakryciu. Informowanie Zamawiającego o terminach tych odbiorów. Udział
inspektora nadzoru w odbiorach oraz w przygotowywaniu protokołów z tych odbiorów.
W ramach w/w obowiązków Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
sporządzania dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik do protokołu,
niezależnie od obowiązku wynikającego z pkt 14 poniżej, nadzór nad kompletnością i
prawidłowością sporządzanych protokołów z tych odbiorów.
13) Udział inspektora nadzoru w odbiorach robót, w tym w szczególności: w częściowych
odbiorach robót, w odbiorze końcowym robót, w odbiorach usunięcia wad i usterek oraz
przeglądach gwarancyjnych. Udział w przygotowywaniu protokołów z tych odbiorów. W
ramach w/w obowiązków Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
sporządzania dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik do protokołu,
niezależnie od obowiązku wynikającego z pkt 14 poniżej, nadzór nad kompletnością i
prawidłowością sporządzanych protokołów z tych odbiorów.
14) Stałe (co najmniej cotygodniowe), w zakresie uzgodnionym z zamawiającym,
prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności
zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia
dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu.
15) Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót, w których uczestniczy oraz faktur
pod względem merytorycznym, a także zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót.
Ocena merytoryczna przedstawianych przez Wykonawcę robót dokumentów
rozliczeniowych. Prawidłowość potwierdza podpisem na protokole odbioru i fakturze.
16) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez
podmiot pełniący nadzór inwestorski.
17) Przeprowadzenie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o gotowości
do odbioru części robót budowlanych kontroli zgodności przerobu ze stanem faktycznym
oraz kontroli kompletności przedłożonych załączników.
18) Akceptacja lub korekta wykazu robót częściowych zgłoszonych do odbioru na podstawie
obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
19) Przeprowadzenie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o gotowości
do odbioru końcowego robót budowlanych kontroli zgodności przerobu ze stanem
faktycznym oraz kontroli kompletności przedłożonych załączników.
20) Zawiadomienie na piśmie Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego o braku
zastrzeżeń do zgłoszenia lub o jego niezgodności ze stanem faktycznym, lub
niekompletności.
21) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę
robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień,
rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót,
oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.
22) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym
przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie
wycen dokonywanych przez wykonawcę.
23) Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu
zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych
uzgodnień i wyjaśnień.
24) W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian
sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący
nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym,
odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany
finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.
25) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych
zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i
uzyskanie wymaganych uzgodnień.
26) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
27) Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:
a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej
warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego
28) Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach
przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących.
29) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją
projektową.
30) Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów.
31) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w
terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na
tydzień (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych
narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział
brać będą Wykonawca robót, Zamawiający oraz inne zaproszone przez Zamawiającego
osoby, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i
terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo
żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie.
32) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.
33) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
34) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokołów, w tym protokołów prób i badań przeprowadzonych
w trakcie budowy.
35) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru
końcowego.
36) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
37) Przyjęcie od Wykonawcy robót budowlanych inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia
terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej
dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie
stosownej adnotacji.
38) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym zadania i jego ostatecznym
rozliczeniu.
39) Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz
niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego.
40) Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe
wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości
należnych kar i odszkodowań.
41) Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań
uzupełniających od wykonawcy robót budowlanych za nienależyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być
zastrzeżony w zawartej z wykonawcą robót umowie.
42) Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty
umowne inwestycji nie zostały przekroczone.
43) Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami,
44) Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę, egzekwowanie ich usunięcia i
sporządzanie stosownych protokołów.
45) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości pracy inspektora nadzoru.
46) Wykonawca nie może łączyć funkcji inspektora nadzoru z funkcją kierownika budowy, na
której jest inspektorem nadzoru.
47) Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji zadania.
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące
procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i
ich skutkach.
W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:
Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i
rękojmi udzielonej przez wykonawcę, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie
stosownych protokołów.
W zakresie obsługi informacyjnej:
Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania.
Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg
wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2016.290. z dnia 08.03.2016) oraz wszystkimi przepisami w tym
zakresie.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: DI-07/18

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście na
adres: Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój do dnia
08.11.2018 r. do godz. 12.00 lub drogą elektroniczną na adres: k.zieba@uzdrowiskorymanow.
com.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia
05.08.2019 r.
4. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji do dnia
05.07.2019 r.

Wymagania:
IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z
Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie
gwarancji i rękojmi.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu
zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich
koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach
zamówienia bez względu na to czy roboty te wymienione są w dokumentacji projektowej,
dokumentując w Dzienniku Budowy każdorazowy pobyt inspektora na budowie poprzez
dokonanie wpisu z dokonanych czynności.
5. Określone powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez
dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót
realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych
i uzupełniających.
6. Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w
okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - w ramach wynagrodzenia o którym
mowa w § 2 ust. 2 Umowy. Termin gwarancji został ustalony w wymiarze 36 miesięcy
od daty odbioru końcowego inwestycji.
V. Wymagania odnośnie inspektora nadzoru inwestorskiego:
Zdolność techniczna:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, pełnił
funkcję nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
remoncie, rozbudowie, przebudowie o wartości nadzorowanych robót min. 2 000 000,00 zł
brutto.
W celu potwierdzenia niniejszego warunku, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
poświadczenie lub referencje.
Zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
Koordynator - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno -budowlanej posiadający:
? Uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby
samorządu zawodowego
? doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót lub inspektora nadzoru na przynajmniej trzech zakończonych
inwestycjach budowlanych o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto
każda w przeciągu 5 ostatnich lat,
Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:
? uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby samorządu zawodowego
? doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót lub inspektora nadzoru branży sanitarnej na przynajmniej trzech
zakończonych inwestycjach budowlanych o wartości co najmniej 100.000,00
zł brutto każda w przeciągu 5 ostatnich lat,
Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
? uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanych bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności od izby samorządu zawodowego,
? doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót lub inspektora nadzoru branży elektrycznej na przynajmniej trzech
zakończonych inwestycjach budowlanych o wartości co najmniej 100.000,00
zł brutto każda w przeciągu 5 ostatnich lat,
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem
spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla
poszczególnych funkcji.
Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w
szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi
w Polsce).
W celu potwierdzenia niniejszego warunku, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ww
specjalności, aktualne zaświadczenia z izby oraz poświadczenia, referencje lub umowy
potwierdzające spełnienie przedstawionych wymagań.
VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zlecenie nie może być udzielone
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca , polegające w szczególności
na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie wypełnionego i
podpisanego przez Oferenta oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
VII. Zmiany umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie:
1) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla zleconych prac, a objętych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za zlecone prace, których do
dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2) terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku zmiany terminu wykonania
robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
3) zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiana ta spowodowana jest obiektywną
niemożnością wykonywania przez niego powierzonych funkcji (np. zdarzenie losowe,
rezygnacja z pracy). Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania
określone dla tej osoby w § 2 ust. 8 Umowy oraz ogłoszeniem Zamawiającego.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zostaną dokonane na
podstawie wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, który musi być
złożony niezwłocznie od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę stawki
VAT.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 zostaną dokonane na
podstawie protokołów, zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych
przez przedstawicieli Stron.
5. Wszelkie zmiany przewidziane w niniejszym paragrafie wymagają aneksu do niniejszej
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie
w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności
oraz wprowadzenie zmian jest wymagane dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
VIII. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IX. Informacja o planowanych zamówieniach
Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających na usługi, polegających na
powtórzeniu podobnych usług.
X. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna składać się z:
- formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień i referencji lub
poświadczeń potwierdzających wymaganie wykonanych prac
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Uzdrowisko Rymanów S.A.
XI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%
XII. Dodatkowe informacje
Wszelkie zapytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: k.zieba@uzdrowiskorymanow.
com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii