Przetarg: Wykonanie dachu w budynku

Przedmiot:

Wykonanie dachu w budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SVA/NDM/4624-124/2018: Wykonanie dachu w budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4c w Nowym Dworze Mazowieckim - zadanie nr 01592
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. wykonanie dachu w budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4c w Nowym Dworze Mazowieckim w następującym zakresie: 1) Wykonanie kominów i wentylacji grawitacyjnej a. Przemurowanie kominów oraz ścianek z cegieł b. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na kominach c. Obudowanie kominów blachą ocynkowaną d. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej e. Nakrycie kominów czapami laminowanymi f. Wykonanie wywietrzników dachowych g. Wykonanie kolan wyrzutowych z siatką h. Wykonanie przymurowania ścianek z cegieł do ościeży, podmurówek pod klapy oraz obudowy kanałów wentylacyjnych 2) Wykonanie poszycia dachu a. Uzupełnienie gładzi cementowej na ogniomurach b. Zagruntowanie podłoży preparatem c. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej d. Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej e. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych f. Wykonanie ocieplenia dachu płytami styropianowymi oraz przymocowanie ich do podłoża z betonu g. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych murków ogniowych z płyt styropianowych h. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną i. Montaż kominków wentylacyjnych przy pokryciu dachu papą j. Wykonanie klap dymowych 3) Rozbiórki i wyburzenia wewnętrzne pod klapę dymową a. Wykonanie stemplowania b. Rozebranie stropów c. Wykonanie przebicia otworów w stropach ceramicznych 4) Naprawa po rozbiórkach pod klapę dymową 5) Wykonanie wymian i belek stropowych a. Zamontowanie gotowych konstrukcji stalowych - wymian stropowych ze stali zabezpieczonej przeciwpożarowo oraz pomalowanej farbami chlorokauczukowymi b. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego 6) Elementy z blachy a. Wykonanie rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej b. Wykonanie rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej c. Wykonanie zbiorniczków przy rynnach z blachy ocynkowanej d. Wykonanie obróbek blacharskich UWAGA: Zamawiający dostarcza Wykonawcy wełnę mineralną do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. Do oferty należy załączyć Tabelę elementów rozliczeniowych - załącznik nr 8 do SIWZ

Dokument nr: 500262823-N-2018, SVA/NDM/4624-124/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest właściwy, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: o zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i grożące kary umowne, o nie wynika ona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, o potrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, o nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu przeprowadził postępowanie: 1. Postępowanie nr SVA/NDM/4620-104/17 - otwarcie ofert w listopadzie 2017 r., ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONE - art. 93 ust. 1 pkt 1 (nie wpłynęła żadna oferta) 2. Postępowanie nr SVA/NDM/4620-46/2018 - otwarcie ofert w maju 2018 r., TOLKMITTEN Sp. z o.o. - 425 239,20 PLN netto ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONE - art. 93 ust. 1 pkt 1 (brak ofert niepodlegających odrzuceniu - jedyna złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 PZP); 3. Postępowanie nr SVA/NDM/4620-77/2018 - otwarcie ofert w czerwcu 2018 r., TOLKMITTEN Sp. z o.o. - 523 400,00 PLN netto, SEWI Sp. z o.o. - 581 707,89 PLN netto - oferta odrzucona. Dokonano wyboru oferty, złożonej przez TOLKMITTEN Sp. z o.o. Dwa postępowania w przedmiotowej sprawie zostały unieważnione z uwagi na brak ofert lub niezłożenie wyjaśnień przez Wykonawcę dot. rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Postępowanie nr SVA/NDM/4620-77/2018 zakończone zostało wyborem firmy TOLKMITTEN Sp. z o.o., z którą w dniu 17.07.2018 r. zawarto umowę nr SVA/NDM/4620-77/BZ/2018. W związku z bardzo dużym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu robót i brakiem możliwości ich wykonania w terminie umownym tj. do 15.09.2018 r. oraz brakiem postępu robót pomimo wezwań do realizacji podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą TOLKMITTEN Sp. z o.o. W związku z powyższą sytuacja skutkującą brakiem postępu prac na prowadzonej inwestycji Zamawiający zmuszony został do radykalnych działań w zakresie prac będących przedmiotem umowy z firmą TOLKMITTEN Sp. z o.o. Na powyższe wpływa dodatkowo fakt, że termin zakończenia realizacji robót budowlanych dot. całej inwestycji, wynikający z umowy z Inwestorem został ustalony na dzień 30.11.2018 r. Nie wykonanie robót dachowych skutkuje brakiem możliwości wykonywania robót wykończeniowych budynku (roboty tynkarskie, malarskie, glazurnicze itp.). Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia po przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniach, związana z ich unieważnieniem nie jest zawiniona przez Zamawiającego. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania, w szczególności na krótki termin realizacji (duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną złożone oferty) oraz niewywiązanie się z terminowego wykonania zamówienia wobec Inwestora. Pilny charakter wykonania zamówienia wiąże się z opisaną wyżej sytuacją, niezależną od czynności podejmowanych przez Zamawiającego. Termin, w jakim należy wykonać zamówienie jest narzucony Zamawiającemu postanowieniami umowy zawartej z Inwestorem SZI Warszawa Istnieje realne zagrożenie nie wykonania zamówienia w wymaganym terminie, Mając na uwadze termin realizacji oraz powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione. Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający w trybie negocjacji bez ogłoszenia (postępowanie nr SVA/NDM/4624-114/2018) zaprosił do negocjacji n/w Wykonawców, w tym Wykonawcę, który złożył ofertę w poprzednim postępowaniu: 1. SEWI Sp. z o.o., ul. Annopol 4, 00-992 Warszawa, 2. JP Construction Poland Sp. z o.o., Bętlewo 22, 87-603 Wielgie, 3. FABEX Budownictwo i Handel, ul. Białostocka 106, 07-200 Wyszków W związku z nie złożeniem ofert w/w postępowaniu zostało ono unieważnione. Ponownie przeprowadzono postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (postępowanie nr SVA/NDM/4624-120/2018), zapraszając do negocjacji następujących Wykonawców: 1. SEWI Sp. z o.o., ul. Annopol 4, 00-992 Warszawa, 2. JP Construction Poland Sp. z o.o., Bętlewo 22, 87-603 Wielgie, 3. FABEX Budownictwo i Handel, ul. Białostocka 106, 07-200 Wyszków, 4. 2K2 Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zaolziańska 9/14, 02-781 Warszawa. Powyższe postępowanie również zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "KARBUD" KARLICKI WOJCIECH , , Kożuszki Parcel 69D Sochaczew, 96-500, Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii