Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24
34-321 Łękawica
powiat: żywiecki
tel. 33 8651601, 338651601 (344)
sekretariat@lekawica.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Łękawica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia
oferty cenowej na zrealizowanie zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica "
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Sporządzona dokumentacja projektowa obejmuje zabudowę:
a) 2 oprawy oświetleniowe na ul. Stawowej w Łękawicy
b) 2 oprawy oświetleniowe na ul. Tulipanowej w Łękawicy
c) 1 oprawa oświetleniowa na ul. Sosnowej w Okrajniku
d) 1 oprawa oświetleniowa na ul. Nowej w Łysinie
e) 2 oprawy oświetleniowe ul. Pogodnej w Kocierzu Moszczanickim
f) 1 oprawa oświetleniowa na ul. Wodospadowej w Kocierzu Mozczanickim
g) 4 oprawy oświetleniowe na ul. Beskidzkiej w Kocierzu Moszczanickim
h) 2 oprawy oświetleniowe na ul. Bednarskiej w Kocierzu Moszczanickim
2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej uzyskanie wszelkich protokołów i badań z Tauron oraz koniecznych zaświadczeń wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną (w przypadku dróg na których są zabudowane nowe stanowiska słupowe).

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać pisemnie do dnia 09 listopad 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łękawicy Sekretariat - pokój nr 28 / lub przesłać fax-em na nr 33 8651701 / lub przesłać drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@lekawica.com.pl
w formie podpisanego dokumentu w formacie PDF.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany do realizowania przedmiotu zamówienia do dnia 22.12.2018 r.

Wymagania:
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminowości decyduje wyłącznie data wpływu dokumentacji do Urzędu Gminy w Łękawicy. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wpływu na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście decyduje data wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego.
2. W przypadku przesłania oferty poczta Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie. Kopertę należy opisać podając adres Wykonawcy, adres wskazany przez Zamawiającego oraz tytuł:
,,Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica " VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.
2. Podana cena w formularzu ofertowym jest cena ostateczną i nie podlega podwyższeniu/ waloryzacji w czasie realizacji przedmiotu zmówienia.
3. Cenę należy podać w formularzu ofertowym ( zał. nr ł do zapytania ofertowego) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizacje niniejszego zapytania.

Kontakt:
IIL INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKNAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Wszelkie oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Łękawicy ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica;
b) drogą elektroniczną: sekretariat@lekawica.com.pl
c) fax-em:nanr 338651701
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na zadanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania e-mail.
3. Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Bąk 338651601 (344)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii