Przetarg: Wymiana wewnętrznych drzwi aluminiowych

Przedmiot:

Wymiana wewnętrznych drzwi aluminiowych

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. +48 (58) 355 33 33 fax: +48 (58) 620 67 43
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: wymiana wewnętrznych drzwi aluminiowych
a) Opis przedmiotu zamówienia: wymiana 2 szt wewnętrznych drzwi aluminiowych w
budynku Kapitanatu Portu Gdynia
1. 1 sztuka drzwi aluminiowych, profil z systemu MB-45, pełne o wymiarach
skrzydła 100 cm x 200cm.w kolorze jasno szarym wraz z okuciami, klamko-
gałką, zamkiem, samozamykaczem i odbojnikiem (zakres prac obejmuje
demontaż i utylizację istniejących drzwi wraz z ościeżnicą, dostawę i montaż nowych
drzwi, uzupełnienie uszkodzonych w czasie prac obróbek tynkarskich)
2. 1 sztuka drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, profil z systemu MB-45,
o wymiarach skrzydeł 100 cm x 200cm + 40 cm x 200 cm przeszklonych (szyba
bezpieczna) w górnej połowie, w kolorze jasno szarym wraz z okuciami, klamko-
gałką, zamkiem, samozamykaczem i odbojnikiem (zakres prac obejmuje
demontaż i utylizację istniejących drzwi wraz z ościeżnicą, dostawę i montaż nowych
drzwi wraz z ostrożnym demontażem i ponownym montażem elementów kontroli
dostępu - w uzgodnieniu z Wydziałem Informatyki, domofonu, samozamykacza,
uzupełnienie uszkodzonych w czasie prac obróbek tynkarskich)

Dokument nr: AG1-BM-381-129-1/18

Otwarcie ofert: prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 13.11.2018r,

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie do składania
ofert należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2018r do godz. w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia,
/w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na wymianę 2 szt drzwi wewnętrznych w
budynku Kapitanatu Portu Gdynia". - nie otwierać przed dniem 10.11,2018 " /- (tylko
wówczas, gdy właściwą formą jest forma pisemna)*
- faxem na numer
- wersji elektronicznej na e-mail: nieruchomości@umgdy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia do 10.12.2018r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności,
b) posiadanie doświadczenia w tego typu robotach (min. 3 referencje wystawione w okresie
ostatnich 2 lat)
(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)
Kryterium wyboru ofert:
a) cena - 80%
b) inne kryteria: termin realizacji - 20%
Do oferty należy załączyć:
a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:
a) stosowne Pełnomocnictwo@ lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do
podpisania umowy,
b) inne.................
7. Do zaproszenie załączono:
a) formularz oferty,
b) projekt umowy
c) zdjęcia istniejących drzwi przewidzianych do wymiany

Uwagi:
warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe, płatne po odbiorze prac w terminie 14 dni
od daty złożenia faktury.
okres gwarancji: minimum 5 lat
inne: Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złożył
ofertę najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7
dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy wykonawca
złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego
i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku -
o podatku od towarów i usług).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii