Przetarg: Przebudowa i termomodernizacja szkoły - w zakresie wymiany konstrukcji dachu

Przedmiot:

Przebudowa i termomodernizacja szkoły - w zakresie wymiany konstrukcji dachu

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przygodzice
ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
powiat: ostrowski (wielkopolski)
tel. 625 927 722, faks 625 927 000
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Przygodzice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach - w zakresie wymiany konstrukcji dachu
Wymiana konstrukcji dachu w budynku szkoły w miejscowości Przygodziczki, gmina Przygodzice

CPV: 45260000-7, 45261100-5

Dokument nr: 500267322-N-2018, Rg.271.59.2018.ZP

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający realizuje zamówienie polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Przygodziczkach, w systemie zaprojektuj-wybuduj. Wyłoniono Wykonawcę w procedurze udzielenia zamówienia a podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku oceny technicznej konstrukcji dachu wydanej w formie opinii technicznej w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę zaistniała konieczność wymiany konstrukcji dachu na nową. Program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego Wykonawca realizuje zadanie, nie obejmuje robót w zakresie wymiany konstrukcji dachu, a jedynie jego wzmocnienie i remont . Opinia techniczna wydana po przeprowadzeniu inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz oceny mikroskopowej wskazuje na znaczne zużycie konstrukcji krokwiowej i krokwiowo-jętkowej. Zachowanie istniejącej konstrukcji wymagałoby wzmocnienia dużej części belek oraz wymiany większości słupów i podwalin oraz krokwi, które w obliczu okresu wytrzymałości wykonanego remontu znacznie krócej pozostanie trwałe w stosunku do wykonania całości konstrukcji dachu na nowo. Ocena techniczna wskazuje wprost na zasadność wykonania nowej konstrukcji dachu pod względem wytrzymałości konstrukcji, jej żywotności oraz ekonomicznego aspektu. Istniejąca konstrukcja dachu nie spełnia wymagań technicznych, wytrzymałości na obciążenia. Analizując powyższe należy stwierdzić niemożliwość częściowego spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, które z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia stało się niewykonalne w zakresie osiągnięcia celu umowy. Wykonawca nie może zrealizować przewidziane w zakresie umowy m.in. wykonanie wymiany połaci dachowych bez konieczności wymiany konstrukcji dachu. Aby osiągnąć cel udzielonego zamówienia, konieczna jest wymiana konstrukcji dachu. Konieczność wykonania wymiany konstrukcji dachu powstała na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę robót, któremu udzielono zamówienia w systemie zaprojektuj-wybuduj w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca składając ofertę nie posiadał wiedzy w zakresie powstałego problemu, ponieważ nie został on ujęty w Programie funkcjonalno-użytkowym. Wobec powyższego został określony zakres nowych robót koniecznych do realizacji przez Wykonawcę nie objętych zamówieniem podstawowym, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i realizacji celu umowy. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany konstrukcji dachu zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy z istotnych przyczyn: 1) plac budowy znajduje się we władaniu tegoż Wykonawcy, 2) aby prawidłowo zakończyć świadczenie dotychczas udzielone na przebudowę i termomodernizację obiektu, muszą zostać wykonane roboty dodatkowe, 3) zlecenie wymiany konstrukcji dachu dotychczasowemu Wykonawcy pozwoli na zachowanie wszelkich środków na egzekwowanie gwarancji i rękojmi na wykonane prace, które funkcjonalnie są ze sobą powiązane i trudno byłoby przypisać wady nienależycie wykonanych prac w zakresie konstrukcyjno-budowlanym przez różnych wykonawców. Reasumując roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Ponadto koniecznym jest udzielenie zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć przed udzieleniem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
KAD Sp. z o.o. , , ul. Wrocławska 26-26A/11 , 62-800, Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii