Przetarg: Rewitalizacja budynku

Przedmiot:

Rewitalizacja budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Gen Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
74 847 88 78, 74 887 05 10
latka-r@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11402
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu
Cel zamówienia
Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej
rewitalizowanego obszaru miasta Wałbrzycha poprzez remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Bolesława Limanowskeigo nr 4 w Wałbrzychu.
Celami szczegółowymi jest poprawa:
- stanu technicznego i estetyki budynku,
- bezpieczeństwa mieszkańców budynku, oraz
- poprawa jakości życia mieszkańców budynku i okolicy.
Problemem głównym, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu poprzez przywrócenia
pierwotnych walorów estetycznych i funkcjonalnych budynku, jest zły stan budynku przy
ul.Bolesława
Limanowskiego 4 w Wałbrzychu wynikający ze znacznego zużycia obiektu (całkowite zużycie
budynku: 44,16%). W długoterminowej perspektywie inwestycja przyczyni się do poprawy warunków
społeczno-ekonomicznych grup docelowych i pośrednich projektu. Dzięki rewitalizacji budynku
poziom jakości życia jego mieszkańców jak i atrakcyjność obszaru wzrośnie. Będzie to miało
pozytywny wpływ na:
- więzi społeczne,
- samokontrolę społeczną i poczucie bezpieczeństwa,
- zadowolenie z warunków mieszkalnych, jak i pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.
Projekt w korespondencji z projektami komplementarnymi ma poprawić wizerunek miasta
Wałbrzycha w oczach grupy docelowej i pośredniej projektu.
Realizacja projektu pozwoli rozwiązać m.in. następujące problemy uwzględniające aspekty środowiskowe i społeczne:
- podwyższenie standardu technicznego, obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji budynku,
- podwyższenie jego standardu użytkowego (uzyskanie lepszego mikroklimatu dla całego obiektu),
- osiągnięcie jego wyższych wartości estetycznych,
- podwyższenie wartości rynkowej budynku,
- polepszenie ogólnego postrzegania infrastruktury technicznej budynku przez użytkowników, co
przekłada się na większą ich dbałość o mienie.
Cele zostaną zrealizowane poprzez osiągnięcie poniższych wskaźników projektu:
- wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich - 1 szt.,
- wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich - 9 jednostek mieszkalnych,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu.
I ETAP - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ściany tylnej budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Usunięcie starych tynków,
o Uzupełnienie wyprawy tynkarskiej elewacji frontowej,
o Częściowe odtworzenie i naprawa detalu architektonicznego,
o Malowanie elewacji frontowej oraz detalu,
o Wymiana rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
o Odnowienie malatury drewnianej stolarki okiennej oraz krat,
o Docieplenie elewacji tylnej z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej i malowaniem,
o Renowacja ceglanego cokołu oraz obramienia otworu wejścia (elewacja tylna),
o Wymiana okien WC i na strychu na okna PCV,
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
o Montaż budek dla ptaków,
o Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
II ETAP - Remont dachu papowego budynku przy ul. Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Wymiana rynien i obróbek blacharskich,
o Odbicie i wykonanie nowych tynków na kominach,
o Wymiana pokrycia papowego wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wywiezienie i składowanie gruzu oraz papy.
Kolejność wykonywania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek podjęcia czynności wskazanych w opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz decyzji RDOŚ.
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45410000-4 Tynkowanie,
45442100-8 -Roboty malarskie,
45261900-3- Naprawa i konserwacja dachów,
45421132-8 - Instalowanie okien

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 11402, 143/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu - zapytanie ofertowe nr 143/2018. Nie otwierać przed dniem 26.11.2018 r. do godz. 11.00
Dokumentacja techniczna znajduję się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od grudzień 2018 r. do 14.06.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ DOKUMENTÓW
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
- Druk oferty (zał. nr 2)
- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, zał. nr 7,
- Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5)
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt., w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach)
36 m-cy - 6 pkt
48 m-cy - 8 pkt
60 m-cy - 10 pkt
Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
PODSTAWY WYKLUCZENIA:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu
Adres
Bolesława Limanowskiego 4
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzyski
NIP
8862659149
Numer naboru
RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Załączniki

Treść zapytania ofertowego i załączniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl, Agnieszka Piasecka e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl ,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10),

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii