Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole nr 2 ,,Plastusiowe Osiedle"
os. Batorego 19,
64- 300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
Tel. 61 44 22 681
zamowienia@nowytomysl.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: 64- 300 Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie
"Dostawa i montaż urządzeń
placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 Plastusiowe Osiedle w Nowym Tomyślu"
Przedszkole nr 2 Plastusiowe Osiedle, w imieniu którego działa Dyrektor - mgr Malwina Paś, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, których wartość nie przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
Zamówienie dotyczy projektu pt. ,,Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 : Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. : Edukacja przedszkolna.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 Plastusiowe Osiedle w Nowym Tomyślu. Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy placu zabaw :
1.1. Zestaw zabawowy:
2
konstrukcja impregnowane drewno klejone; daszki, osłonki z HDPE; podesty z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej; metalowe elementy np. drążki, poręcze, ślizgi ze stali nierdzewnej
Elementy składowe:
a) Wieża x 1 szt.
b) Wieża z daszkiem x 1 szt.
c) Zjazd strażacki ze stopniami x 1 szt.
d) Zjeżdżalnia x 1 szt.
e) Ściana wspinaczkowa
x 1 szt.
f) Panel edukacyjny/figury geometryczne x 1 szt
g) Most linowy x 1 szt.
h) Drabinka linowa x 1 szt
i) Drabinka linowa skośna x 1 szt.
1.2. Piaskownica kwadratowa z siedziskami
1.3. Zabawka wielofunkcyjna
Huśtawka na sprężynie Zebra, Dwuosobowa huśtawka wagowa na sprężynie.
2. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na min. 36 miesięcy na przedmiot zamówienia.
3. Wszystkie urządzenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Oferowane urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz muszą - jeśli dotyczy - posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i niezbędne instrukcje w języku polskim.
4. Elementy dostarczanych urządzeń placu zabaw wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia zamawiającemu przed realizacją zadania.
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń placu zabaw.
6. Zawarte w formularzu cenowym informacje na temat parametrów i funkcji urządzeń są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

CPV: 37535200-9

Dokument nr: P2/271/04/2018

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia : 07-12-2018 r. do godz. 13.15
Przedszkole nr 2 ,,Plastusiowe Osiedle"
os. Batorego 19
64 - 300 Nowy Tomyśl
Sekretariat Przedszkola

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienia należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie max. do dnia 21 grudnia 2018 r.

Wymagania:
II. OPIS WYMAGAŃ
1. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę minimalnej gwarancji -36 miesięcy na dostarczone zamówienie.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z zachowaniem szczególnej staranności nowy oraz kompletny przedmiot zamówienia, własny transportem, na własny koszt i ryzyko oraz
3
dokonać jego rozładunku w placówce oświatowej.
3. Odbioru towaru u Zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Wykonawca zmontuje i sprawdzi dostarczone urządzenia siłami własnymi. Wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia ( np. montaż itp.) wykonawca wykona przy pomocy własnych pracowników.
5. Dostawa i montaż winny się odbyć w dzień pracy placówki oświatowej, w godzinach uprzednio ustalonych z dyrektorem placówki oświatowej.
6. Wykonawca jest zobowiązany poinformować dyrektora placówki oświatowej mailowo lub telefonicznie o terminach dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
7. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie z umową wolnego od wad.
8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne producentów mebli i wyposażenia podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.
9. W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożlwiający jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę dostawy, prac wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, opłaty za utylizację odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy.
11. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji - nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca - nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
4
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
2. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
ponadto złożenia następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia/ nie spełnia warunku.
IV.INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta;
4) pełnomocnika;
5) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI. OKRES GWARANCJI
Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę minimalnej gwarancji -36 miesięcy na dostarczone zamówieni.
VII. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego .
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
IX. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT
1. Kryterium nr 1: C- cena oferty brutto
Wartość punktowa w [%]: 100 %
5
Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 100 pkt.
Cena brutto oferty najtańszej
C= ---------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej
( wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wynikającą z przyjętego kryterium oceny ofert.
3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego);
b) Formularz Cenowy - według załączonego wzoru (zał. nr 2 do zapytania ofertowego);
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków- według załączonego wzoru ( zał. nr 3 do zapytania ofertowego);
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych- według załączonego wzoru ( zał. nr 5 do zapytania ofertowego);
f) Oświadczenie - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu : o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ( zał. nr 6 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca określi cenę netto i brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, os. Batorego 19 , 64-300 Nowy Tomyśl do dnia 07-12-2018 r. do godz. 13.15 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
6
Oferta na
"Dostawa i montaż urządzeń
placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 Plastusiowe Osiedle w Nowym Tomyślu"
nie otwierać przed 07-12-2018 r., do godz. 13.30
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt. 6
6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
9. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl
10. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
12. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę .
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419 ze zm.) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
18. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.
19. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
19.1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
19.2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt 19.1) przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:
a) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
7
b) Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) Dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) Przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez uprawnione podmioty.

Kontakt:
XII. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
w sprawach merytorycznych imię i nazwisko: Pani Malwina Paś - Dyrektor Przedszkola nr 2 Tel. 61 44 22 681 e-mail: zamowienia@nowytomysl.pl w terminach : w godzinach pracy Zamawiającego
w sprawach formalnych
imię i nazwisko: Anita Tomczak, Anna Małecka
Tel. 61 44 22 623, 602 812 669
e-mail : zamowienia@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego
fax. 61 44 22 754

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii