Przetarg: Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji...

Przedmiot:

Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/178092
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych (178092)
1 Usługa konserwacji Wpisać wartość łączną brutto (Lp. 1-16) z zał. nr 2 1 kpl.
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ,,usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego."
I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określo-nych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
III. Termin realizacji zamówienia: do 16.12.2019r.
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena - 100%
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania oferto-wego.
2. Do oferty dołączyć : kopie aktualnych uprawnień ,,E" w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
3. Do oferty dołożyć: wykaz usług wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składnia ofert lub wykonywanych nadal, związanych z bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 tyś. złotych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dowodów, że w/w usługi zostały wykonane należycie, w umówionym terminie, (t.j. referencje, protokół odbioru, itp.).
4. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus.
2. Termin składania ofert - do 05.12.2018r. do godz. 9:00.
3. Oferty złożone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:
Michał Waga tel. 58 692 94 25
e-mail: mwaga@pruszczgdanski.pl
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
Zał. nr 2 - formularz oferty,
Zał. nr 3 - projekt umowy,
Zał. nr 4 - wykaz usług.

Dokument nr: ID 178092

Składanie ofert:
Składanie ofert: 05-12-2018 09:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/178092

Uwagi:
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platforma.opennexus.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii