Przetarg: Dostawa pastuchów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa pastuchów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 74-06-981 wew.10, 85 74-03-380 wew. 10, fax: 85 74-06-982
przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Określenie przedmiotu rozpoznania: dostawa pastuchów elektrycznych w celu zabezpieczenia inwentarza przed szkodami wyrządzanymi przez wilki.
Dostawa obejmuje 5 zestawów pastuchów elektrycznych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania stanowi załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego.
Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (na poszczególne zadania).

Dokument nr: WOF.261.135.2018.HŁ

Składanie ofert:
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej (wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do rozpoznania cenowego), podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 2, drogą pocztową/faksem/e'mailem na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, nr faksu (085) 740 69 82, e-mail: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl.
14. Termin złożenia oferty: ofertę cenową należy złożyć do dnia 7 grudnia 2018r. do godz. 12.00.

Wymagania:
4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów lub oświadczeń: do udziału w rozpoznaniu cenowym mogą przystąpić Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty cenowej wykonali co najmniej 3 dostawy zestawów pastuchów elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto każda, na potwierdzenie czego składają oni wykaz potwierdzający wykonanie wymaganych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (z wykorzystaniem załącznika nr 2 do ogłoszenia);
5. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, którzy nie spełniają wymogu określonego w powyższym ust. 4. Przed odrzuceniem oferty Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentów.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, w szczególności:
a) ewidentny błąd gramatyczny,
b) mylną pisownię wyrazów,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach - mnożenie, dzielenie, sumowanie, odejmowanie), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, także w przypadku sumowania poszczególnych kosztów ogółem brutto:
a) jeżeli obliczona suma (wartość brutto) nie odpowiada sumie poszczególnych kosztów brutto przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne koszty brutto,
b) jeżeli łączną wartość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada zapisowi liczbą;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki, o której mowa w ust. 7 pkt 3, podlega odrzuceniu.

Uwagi:
3. Kryterium wyboru: 100 % cena.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: w kwestiach proceduralnych: Pani Halina Ławniczuk, tel. 85 74 06 981 wew. 38, e-mail: halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl
10. W kwestiach merytorycznych: Pan Grzegorz Piekarski, tel. 85 740 69 81 wew. 32, e-mail: grzegorz.plekarski.bialystok@rdos.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii