Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
powiat: Kielce
tel. (0-41) 34-02-802
zampub@mzd.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Wymiana urządzeń
oświetlenia ulicznego na ul. Marszałkowskiej, Samsonowicza w Kielcach"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
na wymianie wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia ulicznego, w tym opraw
oświetleniowych wraz z osprzętem oraz szafy oświetlenia ulicznego.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia
dokumentacji przepisami prawa, w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych E-00-00-01 Oświetlenie uliczne, Plany sytuacyjne
wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, wzór
umowy oraz niniejsze ogłoszenie.

Dokument nr: WZP.26.2.61.2018

Składanie ofert:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, 25 -395 Kielce, ul. Prendowskiej 7 do dnia
06.12.2018 r. do godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w formie oryginału, zgodnie z załączonym Formularzem
nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 19.12.2018r.

Wymagania:
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Termin płatności faktur Wykonawcy częściowych i końcowej - do 7 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu faktury końcowej sprawdzonej i podpisanej przez
Inspektora Nadzoru wraz z protokołem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie (zakończone) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej:
- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
oświetlenia zewnętrznego lub linii energetycznych nN o wartości min.
100 000,00 PLN brutto
oraz załączy dowody, że robota ta została wykonana należycie zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobą skierowaną
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o następujących
kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu, tj. co najmniej:
- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierowmika Budowy posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty
w formie oryginału (której druk został załączony do niniejszego ogłoszenia) należy
załączyć:
1. Wykaz robót (wypełniony Formularz nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, a rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - oryginał.
2. Wykaz osób (wypełniony Formularz nr 4), skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - oryginał.
VII. OBLICZENIE CENY OFERTY
Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku
realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, np.:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek oraz cenę
jednostkową,
- jeżeli obliczona w formularzu cenowym łączna cena netto nie odpowiada
sumie cen netto poszczególnych pozycji, przyjmuje się, że prawidłowo podano
ceny netto pozycji.
- jeżeli cenę brutto podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano zapis ceny, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie polegające na
błędnym wpisaniu w formularzu oferty ceny brutto wynikającej z wyliczenia.
IX. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
Po wyborze oferty zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym wzorem umowy
o prace projektowe w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku, jeśli
zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć
projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy do akceptacji przez Radcę
Prawnego Zamawiającego),
2) złożenia wykazu osób odpowiadających za wykonanie robót ustanowionych
przez Wykonawcę,
3) złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia wskazanych w wykazie
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi
zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego -
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez
Wykonawcę.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Miejski
Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce oraz opisane
w następujący sposób:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
OFERTA na:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Wymiana urządzeń oświetlenia
ulicznego na ul. Marszałkowskiej, Samsonowicza w Kielcach"
Postępowanie nr WZP.26.2.61.2018
Nie otwierać przed dniem 2018 r., godz.
Do oferty (Formularz nr 1) należy załączyć:
- wypełniony formularz cenowy podpisany przez Wykonawcę,
- kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
z którego wynika kto jest upoważniony do podpisania oferty i umowy.
W przypadku nie złożenia ww. dokumentu, Wykonawca wskaże w punkcie 5
Formularza oferty adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
pod którym stosowne dokumenty są dostępne,
- Wypełniony wykaz robót- Formularz nr 3 wraz z załączeniem dowodów, że roboty
te zostały wykonane należycie,
- Wypełniony wykaz osób- Formularz nr 4.
Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone
,,za zgodność z oryginałem".
XI. INNE DANE:
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. póz. 1986 z późn. zm.)
na podstawie art. 4 pkt. 8.

Kontakt:
OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
Magdalena Boszczyk tel. (0-41) 34-02-802

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii