Przetarg: Kompleksowe wykonanie, montaż i transport multimedialnej Ławki Niepodległości

Przedmiot:

Kompleksowe wykonanie, montaż i transport multimedialnej Ławki Niepodległości

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin
powiat: Konin
tel.: 63 240 12 29
zenona.sroczynska@konin.um.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
- kompleksowe wykonanie, montaż i transport multimedialnej ,,Ławki Niepodległości dla
samorządów" zgodnie z ,,Projektem wykonawczym Ławki Niepodległości" przekazanym przez
Ministerstwo Obrony Narodowej - załącznik nr 1; załącznik nr 2 - lokalizacja ławki (zdjęcie).
- opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej przy zgłoszeniu budowy obiektów lub
wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w tym m.in. projekt
zagospodarowania działki, mapa terenu z przeznaczeniem na cele budowlane. Dokumenty należy
sporządzić w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz na 2 płytach CD.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - zgodnie z Załącznikiem nr 1

CPV: 32322000-6, 71240000-2

Dokument nr: KT.033.53.2018

Składanie ofert:
VI. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:
1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie / opakowaniu z opisem:
Oferta na :
kompleksowe wykonanie, montaż i transport multimedialnej ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"
zgodnie z ,,Projektem wykonawczym Ławki Niepodległości" przekazanym przez Ministerstwo
Obrony Narodowej i opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej przy zgłoszeniu budowy
obiektów lub wykonaniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Nie otwierać przed 5 grudnia 2018r. godz. 14.30.,
z dopiskiem: dla Wydziału Kultury.
Na kopercie należy również oznaczyć Wykonawcę składającego ofertę.
Oferty prosimy przesłać/ dostarczyć na adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Biuro Obsługi Interesanta
Termin składania ofert: do dnia 5 grudnia 2018r. godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia:
1. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania to 27 grudnia 2018r., przy czym
z kalendarza robót należy wyłączyć 6 - 7 grudnia; 13 grudnia godz. 18.00 - 17 grudnia
godz. 6.00 i 21 grudnia.
2. Miejsce realizacji - 62-500 Konin, plac Wolności 1, działka nr 217, obręb Starówka. Zdjęcie
w załączeniu - załącznik nr 2
3. Zamawiający wymaga min. 24 - miesięcznego okresu gwarancji na wykonaną usługę.
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnione zostaną w umowie na
realizację zamówienia.

Wymagania:
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty w ofercie:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
? Posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej
przedmiotem niniejszego zamówienia,
? Posiadają wiedzę i doświadczenie,
? Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
? Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków realizacji zamówienia. Zamawiający
uzna, że Wykonawca spełnia warunki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia na
podstawie złożonego przez Wykonawcę w treści formularza oferty oświadczenia - wg
załącznika nr 3
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty - zał. nr 3
2) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wg stanu na dzień
sporządzenia oferty.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie lub
sporządzona komputerowo, w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty). W innym przypadku do oferty należy
załączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
upoważnioną.
4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.
VII. Kryteria wyboru ofert:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, przy
zastosowaniu następujących kryteriów:
- cena oferty - waga 80 %
- termin wykonania - waga 20%.
2. Ofertom w ramach ww kryteriów przyznaje się punkty według poniższych zasad:
1) Cena oferty (C)
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów, każdej następnej przyznaje się
punkty wg wzoru:
C =
Cena oferty najniższej
x 100 pkt x 80%
Cena oferty badanej
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Termin wykonania (T)
Ofertom przyznaje się punkty za skrócenie terminu realizacji zadania w stosunku
do terminu wymaganego (27 grudnia 2018 r.):
- o 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia 20 grudnia 2018 r. - 10 pkt.
- o 8 dni kalendarzowych, tj. do dnia 19 grudnia 2018 r. - 20 pkt.
Za podanie terminu realizacji bez skrócenia, tj. 27 grudnia 2018 r. przyznane
zostanie 0 punktów.
Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji, tj. po 27 grudnia 2018 r. skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
VIII. Badanie i ocena ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawców:
l) którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub
pełnomocnictw - o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie.
2) w przypadku wątpliwości co do treści złożonych przez nich dokumentów - o złożenie
wyjaśnień lub ich poprawienie w wyznaczonym terminie.
2. Nieuzupełnienie, niewyjaśnienie lub niepoprawienie przez Wykonawcę wymaganych
dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty
z postępowania.
3. Do dalszego etapu postępowania dopuszczone zostaną wyłącznie te oferty, które spełnią
wymaganie określone w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz
wysokości ceny (w zakresie jej zmniejszenia), w szczególności w przypadku złożenia ofert
przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego.
5. Oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktowy (otrzyma łącznie
najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.

Kontakt:
XIII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
Zenona Sroczyńska - Kierownik Wydziału Kultury, tel.: 63 240 12 29
e-mail: zenona.sroczynska@konin.um.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii