Przetarg: Konserwacja boiska Orlik 2012

Przedmiot:

Konserwacja boiska Orlik 2012

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego
W. Kunickiego 116
20-436 Lublin
powiat: Lublin
81 744 46 90
poczta@sp1.lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na konserwację boiska Orlik 2012
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego
III. O PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na usługę konserwacji boiska Orlik 2012
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. W. Kunickiego 116,
20-436 Lublin.
2.
Zakres prac dotyczy następujących obiektów sportowych:
Strona 1 z 17a.
boisko do piłki nożnej - nawierzchnia z trawy syntetycznej o powierzchni całkowitej
1860,00m2
3.
zakres prac obejmuje:
a. Część I - pielęgnacja nawierzchni boisk sportowych pokrytych trawą syntetyczną i
wypełnionych granulatem:
? szczotkowanie tzw. twarde
? czyszczenie wypełnienia z granulatu gumowego
? dokładne szczotkowanie boiska - sztuczna murawa jest szczotkowana w celu
podniesienia włókien trawy. Podczas szczotkowania zbierane są również drobne
zanieczyszczenia, a włókna trawy prostowane. poprzez szczotkowanie boiska granulat
zostaje rozmieszczony na całej powierzchni.
? jeśli okaże się to konieczne - dosypanie granulatu gumowego - po uzgodnieniu z
Zamawiającym.
? ponowne czesanie włókien trawy i równanie nawierzchni po uzupełnieniu
wypełnieniem gumowym.
b.
Część II - naprawa prace konserwacyjne elementów wyposażenia boisk i obiektów sportowo -
rekreacyjnych:
?
wymiana piłkochwytów - 2szt. (zakup piłkochwytów leży po stronie Wykonawcy wymiary -
6mx27,30m, rozmiar oczka - 10x10, grubość sznurka - 3mm)
?
wymiana świetlówek (zakup świetlówek leży po stronie Wykonawcy).
IV. W YMAGANIA I ZOBOWIĄZANIA DODATKOWE
1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje
się rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Podstawą zapłaty są poprawnie wystawione faktury z załączonymi odbioru przedmiotu zamówienia (protokół
zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń), podpisanymi przez obie strony lub pisemnie upoważnione przez nie osoby.
5. Wymagane jest dostarczenie wraz z fakturą wszelkich niezbędnych certyfikatów.

Dokument nr: KG.261.02.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: h ps://biuletyn.lublin.eu/sp1/szkola-
podstawowa-nr-1-im-ks-stanislawa-konarskiego-w-lublinie,1,8413,1.html, zakładka Zamówienia publiczne.

Składanie ofert:
IX. T ERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego, ul.
W. Kunickiego 116, 20-436 Lublin, w godzinach pracy 7:00-15:00.
2. Termin złożenia oferty: do dnia 07.12.2018 r. godz. 10:00
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
5. Oferta złożona w postaci papierowej powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie
(opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy,
zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
,,Oferta cenowa na usługę konserwacji boiska Orlik 2012
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego.
Nie otwierać przed 04.12.2018 r., przed godz. 10:00".
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia
koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki.
7. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może zmienić (uzupełnić, poprawić) ofertę. Zmiana
taka może nastąpić poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej według takich samych zasad jak
wcześniej złożona oferta. Treści zmienione powinny zostać umieszczone w kopercie lub innym zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu posiadającym poza wskazanym w pkt 3 oznakowaniem dodatkowy dopisek
ZMIANA. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia
wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.
8. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę.
W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez
osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest dołączenie aktualnego odpisu z
właściwego rejestru Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby
upoważnionej przez Wykonawcę, za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą na adres wskazany w piśmie
strony ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy.
9. Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
V. T ERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy całości przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do
dnia 21.12.2018 r.
X. T ERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
2. Zamawiający może poprosić Wykonawcę jeden raz o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni
najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą.

Wymagania:
VI. W ARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania oraz spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Strona 2 z 171.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.3 wiedzy i doświadczenia.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający
nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym
zakresie.
2.3. Wiedza i doświadczenie - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji
,,nie spełnia/ spełnia", na podstawie dołączonego do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust.
1-3 Rozdziału VII Zapytania Ofertowego.
VII. W YKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ W YKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy
zobowiązani są załączyć do oferty:
1. dla potwierdzenia umocowania do reprezentowania Wykonawcy - wypis z odpowiedniego rejestru (KRS,
CEIDG) lub pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile osoba podpisująca nie występuje w w/w
dokumentach oraz w przypadku składania oferty wspólnej;
1.1 W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa ust. 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2. oświadczenie (załącznik nr 2), że Wykonawca:
2.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
Strona 3 z 172.2 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
2.3 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie przedkłada każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
VIII. S POSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z AMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
1.
W niniejszym postępowaniu wszelkie zapytania, wnioski, zawiadomienia, informacje należy
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną:
a.
pisemnie na adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. W. Kunickiego
116, 20-436 Lublin
E-mail: poczta@sp1.lublin.eu
b. faksem na numer 81 744 46 90
c. drogą elektroniczną na adres: kierownik@sp1.lublin.eu
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego zapytania ofertowego do kontaktów z wykonawcami
jest: Katarzyna Lejawka, e-mail: kierownik@sp1.poczta.lublin.eu.
IX. O FERTA
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w Zapytaniu Ofertowym należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert
w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszego Zapytania.
3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
a) formularz ofertowy zgodny z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego
c) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII
7. Ceną ofertową jest cena bru o za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Strona 4 z 178. Cenę należy wyliczyć zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku nr 1.1 do Zapytania Ofertowego.
9. Cenę obliczoną w sposób wskazany w ust. 8 należy przenieść do formularza ,,Oferta Wykonawcy" - Załącznika
nr 1 do Zapytania Ofertowego.
10. Cena podana w formularzu winna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane z prawidłową
realizacją przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym.
Cena obliczona wg sposobu podanego w ust. 8 ma uwzględniać nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, ale
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia , w tym podatek od towarów i usług, konieczne
cła i opłaty, usługi objęte przedmiotem zamówienia.
11. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia.
12. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku.
13. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług.
14.. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. Poprzez Wykonawców ubiegających się
wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres
umocowania. W treści pełnomocnictwa muszą być wymienione nazwy, adresy siedziby, imię i nazwisko
przedsiębiorcy lub zarządu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści
pełnomocnictwa musi również jednoznacznie wynikać, który z Wykonawców będzie występował w roli
pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, w tym Wykonawcę pełniącego funkcję pełnomocnika (lidera). Podpisy
muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.
17. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
18. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa ta
(umowa konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i
rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności
podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
Strona 5 z 17zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści
tej umowy bez zgody Zamawiającego.

Uwagi:
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji Zamawiających.
II. P OSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ze względu na szacowaną wartość
zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro (art. 4 pkt. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych).
2.
Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. W.
Kunickiego 116, 20-436 Lublin, zwana dalej Zamawiającym.
3.
Ilekroć w zapytaniu jest mowa o:
Cenie - należy przez to rozumieć cenę bru o oferowaną przez wykonawców za wykonanie zamówienia;
Wykonawcy/oferencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia;
Strona 6 z 17XI. O CENA OFERT
1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i II etap - badanie
i ocena oferty.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych
ofert. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak oczywiste omyłki pisarskie nie powodują
odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VII Zapytania ofertowego lub
ich nie uzupełni po wezwaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają niemożliwe do
skorygowania błędy (inne niż oczywiste omyłki pisarskie), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
2. Etap I odbywa się po otrzymaniu ofert i ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają wymagane warunki
udziału w postępowaniu wynikające z treści ogłoszenia zapytania ofertowego.
3. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a) oferta nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w zapytaniu lub ich nie
uzupełniono po wezwaniu.
c) oferent jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.
4. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczone do etapu badania i oceny oferty.
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena (C) - waga 100 %
Sposób oceny ofert:
Ocena będzie dokupowana przez Zamawiającego z uwzględnieniem następujących zasad:
a) w kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = (C min /C of ) x 100 pkt
gdzie:
C min - cena bru o oferty najtańszej
Strona 7 z 17C of - cena bru o oferty ocenianej
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma iloczynu punktów przyznanych
ofercie w każdym z kryteriów oraz wagi tego kryterium:
P = C
Wyniki obliczeń dokonywane w toku oceny ofert podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
6. Zamawiający po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia
oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru poprzez informację
umieszczoną na stronie h ps://biuletyn.lublin.eu/sp1/szkola-podstawowa-nr-1-im-ks-stanislawa-konarskiego-w-
lublinie,1,8413,1.html, zakładka Zamówienia publiczne oraz drogą elektroniczną (email).
XII. P OSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)
odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania
przyczyny,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c)
zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
e)
2.
wyłącznej interpretacji zapisów zapytania.
Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie
z zapytaniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami zapytania.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą
ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy wykonawca nie
zawrze umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania
ofertą.
5.
Dopuszczalna jest zmiana warunków zamówienia przed zawarciem umowy, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.
6.
Dopuszczalna jest zmiana umowy, o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
Strona 8 z 177.
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach:
a)
w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia bru o, która będzie wynikać ze zmiany w prawie
właściwym dla podatku od towarów i usług VAT - w razie zmiany stawki podatku VAT po
zawarciu umowy, strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą wprowadzenia jej w
życie przepisami, a zmiana kwoty bru o wartości umowy z tego tytułu jest akceptowana przez
strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany umowy zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego;
b)
w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia, która będzie wynikać z wprowadzenia przez
Wykonawcę nowych, niższych w stosunku do obowiązujących w umowie, cen za przedmiot
zamówienia;
c)
zmiana terminów realizacji dostawy - zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych
losowych, nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy okoliczności, mających
bezpośredni negatywny wpływ na realizację dostaw, wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako
zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
d)
zmiany terminu obowiązywania umowy - w przypadku zmiany terminów realizacji dostaw,
dopuszcza się przedłużenie okresu obowiązywania umowy.
e)
zmiany prawa, wchodzącej w życie po zawarciu umowy, powodującej konieczność zmiany
umowy w celu dostosowania jej do prawa wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany,
f)
zmiany wytycznych horyzontalnych i/lub programowych dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wchodzącej w życie po zawarciu
umowy, powodującej konieczność zmiany umowy w celu dostosowania jej do wytycznych wraz
ze skutkami wprowadzenia tej zmiany,
g)
zmiany wynikającej z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub
zapytania ofertowego.
h)
w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z
obrotu sprzętu, pomocy lub wyposażenia), zmiana nie może spowodować zmiany ceny
wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może
dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być
produkowany/dostarczany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem.
W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać
warunki określone w zapytaniu ofertowym, za cenę określoną w ofercie i umowie.
8.
Zmiany, o których mowa w pkt. 7 mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za
zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.
9.
Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy
którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o
Strona 9 z 17zmianie adresu lub osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na
piśmie i dostarczone drugiej stronie.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2. Oświadczenia - Załącznik nr 2
3. Wzór umowy - Załącznik nr 3

Kontakt:
I. N AZWA I ADRES Z AMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego
Adres: ul. W. Kunickiego 116, 20-436 Lublin
NIP 946-18-16-709
Strona internetowa: www.sp1.lublin.eul
E-mail: poczta@sp1.lublin.eu
Tel.: 81 744-06-07
Faks: 81 744 46 90

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii