Przetarg: Wykonanie rewitalizacji plaży

Przedmiot:

Wykonanie rewitalizacji plaży

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 835 79 00 fax. +48 61 833 46 51
j.maciejewska@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapraszają do składania ofert na wykonanie rewitalizacji plaży na terenie O/W Rusałka przy ul. Golęcińskiej 27 w Poznaniu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonania rewitalizacji plaży znajdującej się na terenie O/W Rusałka przy ul. Golęcińskiej 27 w Poznaniu, na części działek o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Golęcin, ark. mapy 24, nr 3/1 i 3/4. Zamówienie obejmuje:
a) korytowanie gruntu na głębokość 35 cm na części plaży o pow. ok. 800,00 m2 wskazanej na poniższym planie (z pozostawieniem pasa trawnika wzdłuż ścieżki pieszej jako kontynuacja istniejącego założenia), wyrównanie terenu i nawiezienie 30-centymetrowej warstwy piasku płukanego o ziarnistości maks. 2 mm celem utworzenia plaży piaszczystej;
b) wyrównanie istniejącej plaży piaszczystej, w szczególności na styku z nowo powstałą plażą, celem wyrównania poziomu i nadania jednakowego spadku całej powierzchni plaży;
c) oczyszczenie z zieleni niskiej i ukształtowanie łagodnego zejścia do wody na całej długości plaży;
d) demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego z furtką wraz z fundamentami o łącznej
długości ok. 27,00 m, biegnącego wzdłuż zachodniej krawędzi nowo powstałej plaży;
e) uporządkowanie zieleni rosnącej wzdłuż ww. ogrodzenia, w tym wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz usunięcie kolidujących z demontowanym ogrodzeniem drzew i krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie właściwego organu w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
f) montaż nowego ogrodzenia panelowego z przesunięciem ok. 0,50 m w kierunku plaży względem ogrodzenia demontowanego celem uniknięcia kolizji z drzewami i krzewami, składającego się z paneli ogrodzeniowych o wys. ok. 150 cm, ocynkowanych, w kolorze RAL 7037, słupków i furtki stalowej o wymiarach 100x 150 cm, na podmurówce z płyty betonowej, mocowanej ceownikami bez wkrętów w kolorze RAL 7037;
g) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
Wykonawca jest zobowiązany zutylizować we własnym zakresie wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia, przy czym odpady komunalne zmieszane musi przekazać do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) zlokalizowanej przy ul. Energetycznej 5 w Poznaniu, a odpady zielone - do Biokompostowni przy ul. Meteorytowej 3 w Poznaniu.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy BHP i p. poż., w szczególności wskazane w zał. nr 1 do zapytania.
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji w terenie.

Dokument nr: DGN.2220.2.2018

Specyfikacja:
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji w terenie.

Składanie ofert:
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR (ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań).
Oferty w formie elektronicznej (skan oferty z podpisem Oferenta) należy przesyłać na adres e-mail: j.maciejewska@posir.poznan.pl.
Oferty uznaje się za złożone w terminie, gdy wpłyną do sekretariatu lub na wskazany adres e-mail do dnia 06 grudnia 2018 r. do godz. 09:00.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2018 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób weryfikacji:
Oferent musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi o zakresie podobnym do przedmiotowego.
Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Oferenta jako załącznik do oferty.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: cena
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta powinna zostać opatrzona podpisem Oferenta i zawierać:
a) dane Oferenta;
b) cenę netto i brutto wykonania zamówienia z podaniem wysokości podatku VAT;
c) pisemne oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podanych w pkt 3 niniejszego zapytania.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Julianna Maciejewska, j.maciejewska@posir.poznan.pl, tel. (61) 835 7904

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii