Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie ,,Ławki Niepodległości"

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie ,,Ławki Niepodległości"

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
tel. +48 18 35362001 fax +48 18 3551212
zampub@um.gorlice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
numer sprawy: OR-III.271.1.76.2018
Kierownik zamawiającego - Burmistrz Miasta Gorlice, z siedzibą w Gorlicach, 38- 300 Gorlice, Rynek 2
ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa, montaż i uruchomienie ,,Ławki Niepodległości"
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Regulamin udzielania zamówień publicznych w zakresie dotyczącym postępowań o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. ,,Ławki Niepodległości" na działce o nr ewidencyjnym 1511 będącej własnością Miasta Gorlice, położonej w Gorlicach przy ul. Jagiełły. Ławka powinna być wyposażona w instalację podgrzewającą górną część siedziska tak aby ławka mogła być funkcjonalna przez cały rok. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do zaproszenia - Dokumentacja techniczna Ławki Niepodległości. Wygląd ławki zgodny z wizualizacją przedstawioną w dokumentacji stanowiącej zał. nr 1.
1.2. Szczegółowy opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zaproszenia - wzór umowy,

Dokument nr: OR-III.271.1.76.2018

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2018. r., do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, 38 - 300 Gorlice w następujący sposób:
- w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Dostawa, montaż i uruchomienie ,,Ławki Niepodległości"), w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego,
lub
- drogą elektroniczną (wymagane w pkt 3 zaproszenia dokumenty - zeskanowane) na adres: zampub@um.gorlice.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018 r.

Wymagania:
3. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 3 do zaproszenia,
2) zaparafowany wzór umowy, stanowiący zał. nr 2 do zaproszenia.
W przypadku nie dołączenia do propozycji cenowej któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej lub dokumentu nie spełniającego wymagań zamawiającego wyszczególnionych w ust. 1 -2, Wykonawca może zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie. Nieuzupełnienie dokumentów będzie uznane przez zamawiającego za niespełnienie przez zaproszonego wykonawcę warunków niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Propozycja cenowa takiego wykonawcy nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się również wyjaśnienie treści dokumentów w razie wątpliwości.
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
Cenę należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie zakresu zamówienia
określonego w zaproszeniu.
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość dostaw i prac/robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe.
Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w złotych i groszach),
2) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
3) ma obejmować całość zamówienia,
6. Termin związania propozycją cenową wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania propozycji cenowych.
Propozycja cenowa złożona po terminie podlega zwrotowi.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu ofertowego, przesunięcia terminu, unieważnienia lub niedokonania wyboru propozycji cenowej bez podania przyczyny i w szczególności w przypadku gdy do Zamawiającego nie wpłynie żadna propozycja cenowa o cenie netto niższej lub równej wyrażonej w złotych kwocie 30.000 Euro (kurs jaki zostanie przyjęty do przeliczeń to: 4,3117).
9. W razie unieważnienia przetargu zaproszonym Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
10. Propozycja cenowa złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli: a) jest niezgodna z treścią zaproszenia
b) do propozycji cenowej nie dołączono dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego zaproszenia lub nie uzupełniono tych dokumentów na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie,
c) propozycja cenowa nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,

Uwagi:
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201§/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/Ą6/\\\\NE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gorlice z siedzibą -Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38- 300 Gorlice;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gorlicach jest Pani Katarzyna Walczy, tel. 18 35 51 228, e-mail: walczy@um.gorlice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest:
Katarzyna Mituś - Śmędowska - pracownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach, tel. (18) 3551250,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii